Právní aktuality 6.3.2012 - 7.3.2012


06-03-2012 ::: Vyhláška o preventivních prohlídkách

Dne 7.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 70/2012 Sb. vyhláška o preventivních prohlídkách.

Vyhláška, kterou Ministerstvo zdravotnictví vydalo k provedení § 5 odst. 3 písm. a) nového zákona o zdravotních službách, nově stanoví druhy, obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, okruhy osob, kterým jsou jednotlivé druhy preventivních prohlídek poskytovány, a okruhy poskytovatelů, kteří preventivní prohlídky provádějí. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

06-03-2012 ::: Úplné znění zákona o občanských průkazech

Dne 7.3.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 69/2012 Sb. úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn.

Do úplného znění zákona o občanských průkazech jsou promítnuty změny v něm provedené naposledy zákonem č. 424/2010 Sb. a dále všemi zákony jej novelizujícími a vydanými před tímto zákonem.

06-03-2012 ::: Úplné znění zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Dne 7.3.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 66/2012 Sb. úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn.

Do úplného znění zákona jsou promítnuty změny v něm provedené naposledy zákonem č. 355/2011 Sb. a dále všemi zákony jej novelizujícími a vydanými před tímto zákonem.

06-03-2012 ::: Prezident podepsal novelu zákona o rodině

Dne 5.3.2012 prezident republiky podepsal zákon ze dne 7.2.2012, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je reakcí zákonodárce na nález Ústavního soudu ve věci projednávané pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/09-2, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 244/2010 Sb. Tímto nálezem Ústavní soud zrušil s účinností od 31.12.2011 ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., které stanovilo, že manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem. Ústavní soud poukázal na to, že daná šestiměsíční lhůta není pro manžela matky dostatečná, když jednak nelze vycházet z presumpce, že právní otec musel nebo měl vědět všechny relevantní skutečnosti pro případný zájem na popření otcovství v okamžiku, kdy se o narození dítěte manželce dozvěděl, jednak nelze klást na manžela požadavek, aby preventivně v období prvních šesti měsíců od narození dítěte přezkoumával, zda určité okolnosti svědčí pro závěr, že není biologickým otcem dítěte. Účinnost svého derogačního výroku tehdy Ústavní soud odložil do konce roku 2011, aby tak poskytl zákonodárci dostatečně dlouhou dobu k přijetí právní úpravy nové, ústavně konformní.

Novou právní úpravu se v dané lhůtě přijmout nepodařilo, přichází až nyní v podobě právě podepsané novely. Ta především nově definuje lhůtu manžela pro popření otcovství, když je stanovena jednak subjektivní šestiměsíční lhůta běžící ode dne vzniku důvodných pochybností o tom, že je otcem dítěte, jednak lhůta objektivní v délce tří let od narození dítěte. Novela provádí také další změny, nově je např. formulován § 62 obsahující právní úpravu pravomoci nejvyššího státního zástupce navrhovat popření otcovství v případě, kdy lhůta některému z rodičů již uplynula.
Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

06-03-2012 ::: Nová vyhláška o regulačním výkaznictví

Dne 2.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 59/2012 Sb. vyhláška o regulačním výkaznictví.
Vyhláška vydaná Energetickým regulačním úřadem dle § 98a odst. 2 písm. e) energetického zákona nově stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Cílem Energetického regulačního úřadu bylo dle důvodové zprávy především sladit vykazovací povinnost jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy, a to s energetickým zákonem, vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou a vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem. Vedle toho jsou přímo do vyhlášky nově začleněny některé výkazy, které již byly v předchozím období regulovanými subjekty vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.3.2012.

Infodeska.cz