Právní aktuality 6.10.2011 - 11.10.2011


10-10-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Zpráva o finanční činnosti Evropské rady a Rady za rok 2010

Dne 5. 10 .2011 byla v Úředním věstníku EU řady C, č. 293, str. 1 - 28, zveřejněna Zpráva o finanční činnosti za rok 2010, Oddíl II – Evropská rada a Rada (2011/C 293/01).

Zpráva týkající se oddílu II rozpočtu EU vychází v souladu s článkem 128 finančního nařízení z účetní závěrky za rok 2010, ze závěrů uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady. Obsahuje také přehled rozpočtového a finančního řízení v Radě v roce 2010. Mimo dalšího shrnuje, že rozpočet Evropské rady a Rady byl na rok 2010 stanoven ve výši 633,6 milionu EUR, přičemž na konci rozpočtového roku 2010 bylo využito 592,9 milionu EUR. To představuje míru plnění rozpočtu 93,6 %.

10-10-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Evropská Komise zřídila Skupinu Komise pro veřejné zakázky složenou z odborníků zúčastněných stran

Dne 4. 10. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady C, č. 291, str. 2 - 4, zveřejněno rozhodnutí ze dne 3. 9. 2011, kterým se zřizuje Skupina Komise pro veřejné zakázky složená z odborníků zúčastněných stran, a kterým se nahrazuje rozhodnutí 87/305/EHS o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek (2011/C 291/02).

Nově zřízená skupina nahrazuje Poradní výbor pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek zřízený rozhodnutím 87/305/EHS, když má za úkol poskytovat Komisi vysoce kvalitní právní, ekonomické, technické a/nebo praktické dovednosti a odborné znalosti a pomáhat jí tak při utváření politiky Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ke změně Komise přistoupila s cílem zajistit jednak co možná nejúčinnější využívání veřejných financí v oblasti zadávání veřejných zakázek, jednak otevřenost trhů pro zadávání veřejných zakázek pro celou EU. To jsou také jedny z idejí prezentovaných ve strategii Evropa 2020.

Rozhodnutím se zrušuje rozhodnutí 87/305/EHS.

10-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: ČNB vydává nové zlaté mince

Dne 10. 10. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 292/2011 Sb. vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč.

Vyhláškou vydanou dle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, vydává Česká národní banka zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ v nominální hodnotě 5 000 Kč, a to kromě běžného také ve zvláštním provedení spočívajícím v leštěném poli mince a matovém reliéfu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 10. 2011.

Infodeska.cz