Právní aktuality 5.8.2014 - 12.8.2014


Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry(12.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 163/2014 Sb. vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Vyhláška vydaná Českou národní bankou podle řady ustanovení zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu nově upravuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování, lhůtu pro její předložení, pravidla pro krytí a omezení rizik, uveřejňování informací a některé informace a podklady předkládané České národní bance. Nahrazuje dosavadní a před nedávnou dobou vydanou právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje,

Nová vyhláška má bezezbytku naplnit požadavky dané evropskou směrnicí 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. CRD) a navázat na přímo použitelné evropské nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. CRR). Dosavadní vyhláška č. 23/2014 Sb. byla zpracována tak, aby k ustanovením CRD přihlížela a zohledňovala také CRR, až s novou vyhláškou však má být zajištěn plná implementace směrnice a současně soulad s nařízením. Pravidla byla, dle důvodové zprávy, koncipována tak, aby zajistila funkční, důvěryhodný, bezpečný a stabilní bankovní sektor v České republice, rovné konkurenční podmínky pro všechny a přiměřenou výchozí ochranu vkladatelů, věřitelů a spotřebitelů bankovních služeb.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 7.8.2014.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích(12.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 1.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 159/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy byla hlavním důvodem novely potřeba naplnit požadavek vyplývající z přímo použitelného evropského nařízení č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury, které má v plném rozsahu nabýt účinnosti dnem 13.12.2014. Uvedené nařízení rozšiřuje povinnost označit produkty rybolovu a akvakultury při uvádění na trh pro konečného spotřebitele obchodním označením příslušného druhu a jeho vědeckým názvem. Členské státy mají povinnost sestavit a zveřejnit seznam obchodních označení (včetně přípustných alternativních označení přípustných na jejich území), a to včetně vědeckých názvů každého druhu podle informačního systému FishBase, případně podle databáze ASFIS Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Tím má být obecně zajištěno srozumitelnější a přehlednější označení pro spotřebitele.

V souvislosti s tím tak přichází, prostřednictvím právě publikované novely, revize a doplnění seznamu obchodních označení produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů přípustných na českém území. Doposud byl seznam těchto obchodních označení stanoven Českou technickou normou ČSN 56 0634 Ryby a vodní živočichové – terminologie. Ministerstvo zemědělství však nemělo přímou možnost do stávajícího seznamu operativně vstupovat, revidovat jej a doplňovat. Norma také není bez dalšího a pro kohokoliv volně dostupná a její obsah, byť byla před třemi lety revidována, již nebyl pro naplnění nových požadavků dostačující. Proto byl stanoven jiný způsob zveřejnění uvedeného seznamu, a to prostřednictvím nově vložené přílohy právě novelizované prováděcí vyhlášky.

Již by nemělo být spojeno s žádnými problémy provádět průběžné revize a doplňování seznamu, povinnosti vyplývající z přímo použitelného evropského nařízení bude novelou rovněž učiněno zadost. Změna má taktéž přispět ke snížení administrativní zátěže provozovatelů potravinářských podniků z hlediska označení obalů výrobků pro nové druhy ryb a produkty rybolovu a akvakultury uváděné na trh v České republice.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 13.12.2014.

Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů(12.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 164/2014 Sb. vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů.

Česká národní banku vyhlášku, jež upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů emitentem hypotečních zástavních listů a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta, vydala dle § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona o dluhopisech.

Pro účely evidence krytí hypotečních zástavních listů byla Česká národní banka dle výše uvedených ustanovení zákona o dluhopisech zmocněna k vydání prováděcího předpisu ve formě opatření, jež stanoví obsah evidence krytí hypotečních zástavních listů, způsob vedení této evidence, její náležitosti a způsob plnění informační povinnosti emitenta hypotečních zástavních listů. Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon o České národní bance, však nejpozději od konce roku 2014 zrušuje vydávání normativního právního aktu se všeobecně závaznými účinky ve formě opatření ČNB. V této souvislosti došlo i k novelizaci zákona o dluhopisech s tím, že Česká národní banka je nyní zmocněna problematiku upravit formou vyhlášky. Ta aktuálně vydaná představuje náhradu za opatření ČNB č. 5 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu. Dle důvodové zprávy reflektuje rovněž změny provedené v zákoně o dluhopisech, které mají dopad na evidenci krytí hypotečních zástavních listů. Svými autory byla koncipována tak, aby v oblastech, kde dochází k překrývání věcně shodných požadavků s požadavky jiných právních předpisů relevantních pro emitenty hypotečních zástavních listů, byly tyto rozdíly odstraněny.

Primárním cílem nové právní úpravy má být stanovení požadavků na evidenci v takovém rozsahu a způsobem, který umožní posoudit, zda emitent hypotečních zástavních listů v oběhu dodržuje ustanovení zákona o dluhopisech.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz