Právní aktuality 5.6.2014 - 13.6.2014


Novela vyhlášky o lidské krvi(13.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 96/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.

Podle Ministerstva zdravotnictví byla hlavním důvodem novelizace vyhlášky potřeba adekvátně reagovat na nové evropské prováděcí nařízení Komise č. 927/2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Dle § 24 odst. 4 zákona o léčivech se mohou transfuzní přípravky nebo surovinu pro další výrobu dovážet ze třetí země, vyvážet do třetí země nebo distribuovat mezi Českou republikou a jiným členským státem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví, nejedná-li se o tranzit. Souhlas se vydává na dobu určitou. Žádost o vydání souhlasu musí obsahovat údaje o žadateli, údaje upřesňující předmět žádosti a její odůvodnění, přičemž podrobný rozsah údajů stanoví § 12 právě novelizované vyhlášky o lidské krvi. Písm. b) jeho odst. 1 obsahuje požadavek uvést do žádosti také podpoložku kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a její název označující krev a její složky, přičemž doposud odkazoval na přílohu č. 7 vyhlášky o lidské krvi obsahující výčet kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty.

Nyní, na základě změny provedené výše uvedeným evropským prováděcím nařízením, se daná příloha č. 7 zrušuje a odkazováno je bezprostředně na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující celní statistickou nomenklaturu. Tím je evropské nařízení č. 2658/87 o celní statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, respektive jeho Příloha I. Změna má dopomoci uvést český právní řád do plného souladu s právem evropským.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19.6.2014.

Novela vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch(13.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 97/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Ministerstvo zdravotnictví dle svých slov k novelizaci vyhlášky přistoupilo proto, aby upřesnilo a blíže specifikovalo některá ustanovení, která po provedení transpozice evropské směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání na základě zkušeností z praxe vyhodnotilo jako nejednoznačně formulované. Mělo se totiž ukázat, že dosavadní právní úprava nebyla, co se týče některých ustanovení, zcela souladná se zákonem o ochraně veřejného zdraví ve znění aktuálních novelizací. Tento nedostatek by měl být aktuálně publikovanou rozsáhlou novelou čítající rovnou stovku změn nyní odstraněn.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 19.6.2014.

Sdělení MF určující emisní podmínky nových státních dluhopisů(13.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.6.2014 byla ve Sbírce zákonů publikována pod čísly 98 - 100/2014 Sb. sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR 2014 – 2020, Reinvestiční spořicí státní dluhopis 2014 – 2019 a Variabilní spořicí státní dluhopis 2014 - 2020.

Dle uvedených sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2014 – 2020, VAR %, Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014 – 2019, FIX %, a Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014 – 2020, VAR %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaného cenného papíru na doručitele, jmenovitá hodnota dluhopisů byla určena ve výši 10.000,- Kč v případě prvního a 1,- Kč v případě druhého a třetího z uvedených. Jako datum emise je u prvního dluhopisu stanoven den 9.6.2014, u druhého a třetího pak den 12.6.2014, datem splatnosti je pak u prvního typu den 9.12.2020, u druhého den 12. 6. 2019 a u třetího den 12. 12. 2020. Emisní kurz prvního z dluhopisů bude určen aukcí, u druhého a třetího je dán sty procenty jmenovité hodnoty, výnos dluhopisu je u prvního a třetího dán pohyblivou úrokovou sazbou, u reinvestičního je pak úroková sazba pevná.

Infodeska.cz