Právní aktuality 5.6.2013 - 11.6.2013


Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie (11.06.2013)

Dne 6.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 141/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie.

Nařízení v návaznosti na přímo použitelné nařízení EHS, Euratomu a ESUO č. 259/68, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, v platném znění, nově upravuje ve smyslu § 105a odst. 4 a 5 zákona o důchodovém pojištění a § 15 odst. 5 zákona o důchodovém spoření výpočet finanční částky stanovené jako převáděné důchodové právo získané v České republice do důchodového systému Evropské unie a převod důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropské unie do českého důchodového pojištění. Upravuje také převod prostředků účastníka důchodového spoření v souvislosti s převodem důchodových práv. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 587/2006 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství. To se s účinností nového nařízení zrušuje.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.

Novela vyhlášky o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty (11.06.2013)

Dne 4.6.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 135/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty.

Dle důvodové zprávy Ministerstvo dopravy k novelizaci přistoupilo především proto, že vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty nebyla od svého vydání v roce 2000 doposud nikdy novelizována, přičemž je však zřejmé, že v oblasti námořního jachtingu objevily v průběhu doby nové trendy především co se délky námořních jachet a dokladů pro vydání průkazu způsobilosti k vedení jachet týče. Na tyto trendy má novela reagovat, neboť takovému technickému vývoji v oblasti trhu rekreačních plavidel už dosavadní právní úprava nevyhovovala. Novelizovaná vyhláška by tedy měla být uvedena do souladu s reálnými zájmy provozovatelů jachet, a to při současném zachování stávající úrovně bezpečnosti námořní plavby.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.6.2013.

Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu (11.06.2013)

Dne 3.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 140/2013 Sb. rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání.

Rozhodnutí bylo pro území uvedených krajů vyhlášeno v souvislosti s rozsáhlými povodněmi, kterým v posledních dnes musela Česká republika a její obyvatelé čelit. Byla jím nařízena konkrétní krizová opatření a rovněž stanovena, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu, určitá omezení, jejichž aplikace má ke zvládnutí nouzového stavu napomoci.

Vláda rozhodla o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních (11.06.2013)

Dne 3.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 139/2013 Sb. nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013.

Vláda na svém zasedání dne 2.6.2013 rozhodla, že se na záchranných pracích a na likvidaci následků pohromy při povodních na území ČR budou v období od 3.6.2013 do 28.6.2013 podílet vojáci v činné službě, a to v maximálním počtu dvou tisíc. Tímto nařízením vláda reaguje na kritickou situaci v oblastech aktuálně zasažených povodněmi.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 3.6.2013, platnosti pozbývá dnem 28.6.2013.

Vláda rozhodla o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních (11.06.2013)

Dne 5.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 143/2013 Sb. nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013.

Vláda na svém zasedání dne 5.6.2013 rozhodla, že se, se souhlasem prezidenta republiky, budou v období od 5.6.2013 do 28.6.2013 na záchranných pracích a na likvidaci následků pohromy při povodních na území ČR podílet také vojáci Hradní stráže, a to v maximálním počtu 60 vojáků. Vydáním nařízení vláda reaguje na kritickou situaci v oblastech aktuálně zasažených povodněmi.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 5.6.2013, platnosti pozbývá dnem 28.6.2013.

Infodeska.cz