Právní aktuality 5.6.2012 - 14.6.2012


14-06-2012 ::: Novela zákona o investičních pobídkách

Dne 12.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 192/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Přijatou novelou je dle důvodové zprávy reagováno na situaci, kdy se stávající systém investičních pobídek nejeví jako dostatečně efektivní, není pro investory ve srovnání s ostatními zeměmi regionu příliš atraktivní a neodpovídá současným potřebám ekonomiky. Změny, které novela provádí, mají především pomoci vytvořit v České republice atraktivní investiční prostředí, a to rozšířením podpory na investiční projekty zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a s velkým exportním potenciálem. Tím má být zvýšena mezinárodní konkurenceschopnost České republiky v oblasti inovací, informačních technologií a strategických služeb. Měla by také zůstat zachována podporu vytváření nových pracovních příležitostí v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Veškeré přijaté změny však byly formulovány s ohledem na možnosti státního rozpočtu tak, aby byla zajištěna také dlouhodobá kvalita a udržitelnost financování investičních pobídek.

V návaznosti na změny zákona o investičních pobídkách je novelizován také zákon o daních z příjmů a zrušují se vyhlášky č. 242/2005 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky, a č. 250/2004 Sb., kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky.

Zákon nabývá s výjimkou některých svých ustanovení účinnosti dnem 12.7.2012.

14-06-2012 ::: Zákon o evropské občanské iniciativě

Dne 12.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 191/2012 Sb. zákon o evropské občanské iniciativě.

Zákon upravuje některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu EU podílet se na demokratickém životě EU prostřednictvím občanské iniciativy. Byl přijat v návaznosti na nařízení EP a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě, jímž je provedeno právo občanů EU obracet se prostřednictvím občanské iniciativy na Evropskou komisi s návrhem na předložení právního aktu EU. Přestože je nařízení přímo použitelné, vyžádala si dle důvodové zprávy jeho řádná implementace adaptaci českého právního řádu. Konkrétně jde o zajištění certifikace on-line systémů sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy, zajištění ověření prohlášení o podpoře prostřednictvím vhodných kontrol a také zajištění, aby se na organizátory vztahovaly vhodné sankce za porušení nařízení.

Zákon nabývá účinnosti dnem 12.6.2012.

14-06-2012 ::: Směrnice o právu na informace v trestním řízení

Dne 1.6.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 142, str. 1-10, publikována směrnice EP a Rady 2012/13/EU ze dne 22.5.2012 o právu na informace v trestním řízení.

Směrnice má dopomoci širšímu uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech, přičemž cílem je jednak posílit spolupráci mezi členskými státy, ale také zlepšit ochranu práv jednotlivce. Rozsah vzájemného uznávání totiž dle autorů směrnice závisí do značné míry na řadě parametrů, mezi které patří také mechanismy na ochranu práv podezřelých nebo obviněných a společné minimální normy nezbytné pro snazší uplatňování zásady vzájemného uznávání. K řádnému fungování systému je potřeba vzájemné důvěry, a to nejen důvěry v dostatečnost pravidel jiných členských států, ale i důvěry v to, že uvedená pravidla jsou správně uplatňována. Proto má být tato oblast harmonizována.
Konkrétně směrnice stanovuje pravidla týkající se práva podezřelých a obviněných na informace o jejich právech v trestním řízení a o obvinění proti nim, ale také pravidla o právu osob v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu na informace o jejich právech. Použije se na každého od okamžiku, kdy ho příslušné orgány některého členského státu uvědomí, že je podezřelý nebo obviněný ze spáchání trestného činu, až do ukončení řízení, čímž se rozumí pravomocné rozhodnutí o tom, zda daný podezřelý nebo obviněný uvedený trestný čin spáchal, včetně případného odsuzujícího rozsudku a rozhodnutí o opravném prostředku.

Směrnice vstupuje v platnost dnem 21.6.2012, členské státy jsou povinny uvést právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí v účinnost do 2.6.2014.

14-06-2012 ::: Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení Evropského parlamentu za rozpočtový rok 2011

Dne 9.6.2012 byla v Úředním věstníku EU řady C, č. 164, str. 1-41, zveřejněna jako informace Evropského parlamentu Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2011, Oddíl I – Evropský parlament.
Zpráva obsahuje analýzu rozpočtového a finančního řízení v Evropském parlamentu v rozpočtovém roce 2011.

Nastiňuje použití finančních zdrojů a události, které měly výrazný vliv na činnosti v průběhu loňského roku, a podává stručný přehled o dosažených výsledcích v porovnání s cíli, jež byly pro rok 2011 stanoveny.

Infodeska.cz