Právní aktuality 5.3.2013 - 12.3.2013


12-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se vydává stavební a technický řád drah

Dne 11.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 58/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle své důvodové zprávy reakcí na požadavky jednak provozovatele drah ve vlastnictví státu, jednak investorů modernizace a rekonstrukce celostátní dráhy a drah regionálních, stran použití nových konstrukčních řešení při modernizaci dráhy. Jejím obsahem jsou nová ustanovení pro budování drah s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h, dotýká se také použití nového konstrukčního uspořádání železničního svršku a umožnění úrovňového křížení elektrizované dráhy železniční a dráhy trolejbusové. Má přispět ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

12-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Dne 11.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 61/2013 Sb. vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zdravotnictví k provedení § 22 odst. 6 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, stanovuje rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli, a dále o nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli. Je jí rovněž stanoven rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o detergentech poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci, a o detergentech z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.3.2013.

12-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se vydává dopravní řád drah

Dne 11.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 57/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vydaná jako reakce na požadavky provozovatele drah ve vlastnictví státu a dopravců na těchto dráhách má dle důvodové zprávy vyřešit zejména výjimku z budování zabezpečovacího zařízení na tratích v pohraničním úseku dráhy, úpravu vztahů mezi provozovatelem dráhy a dopravcem při zveřejňování řazení vlaků osobní dopravy, a nové bezpečnostní zásady, které vyplynuly z poznatků ze závažné nehody při použití pískovacího zařízení na hnacích vozidlech. Obsahuje rovněž nová ustanovení potřebná pro budování drah s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

12-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Dne 8.3.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 56/2013 Sb. nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách.

Nařízení vydané podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu se směrnicí 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES, upravuje způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou a bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 23.3.2013.

12-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi

Dne 6.3.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 55/2013 Sb. sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice.

Smlouvy byly s uvedenými církvemi podepsány na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, dne 22.2.2013, stejným dnem nabyly dle sdělení také účinnosti. Znění uvedených smluv jsou jako přílohy přiložena k publikovaného sdělení, ve Sbírce zákonů je tedy možné do nich nahlédnout.

Infodeska.cz