Právní aktuality 5.2.2015 - 9.2.2015


Novela zákona o dani z nemovitých věcí(09.02.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.2.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 23/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy vyžadovala dosavadní právní úprava provedení několika věcných upřesnění, jejichž potřeba vyplynula z aplikační praxe. Byla tedy přijata právě publikovaná novela, jež má právní úpravu daně z nemovitých věcí v zájmu vyšší právní jistoty poplatníků vymezit jednoznačněji, a to při zachování její provázanosti s novým občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy. Konkrétně má jít o upřesnění vymezení předmětu daně a stavebních pozemků pro účely zákona o dani z nemovitých věcí, o upřesnění některých podmínek pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně a o sjednocení terminologie s dalšími souvisejícími právními předpisy; zde jde například o zákon o vodách nebo o daňový řád. V žádném případě nemá dojít ke zvyšování administrativní náročnosti správy daně, a to ani na straně poplatníků, ani na straně správců daně.

Zákon nabude účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.1.2016.

Novela nařízení o oceněních v oblasti kultury(09.02.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.2.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 26/2015 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením je doplňován okruh ocenění o možnost ohodnotit osoby za podporu české kultury, a to oceněním nazvaným „Mecenáš české kultury“, ale také o možnost udělit ocenění za přínos k rozvoji kulturních, duchovních a etických hodnot pojmenované Rytíř/Dáma české kultury. Dochází rovněž k rekonstrukci struktury kategorií, v nichž se uděluje Cena za nejkrásnější českou knihu roku.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 10.2.2015.

Novely vyhlášky o řádu výkonu trestu odnětí svobody(09.02.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.2.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 19/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

Obdobně jako v případě novely vyhlášky o řádu výkonu vazby, také novelizace vyhlášky o řádu výkonu trestu odnětí svobody byla přijímána s cílem blíže upravit podmínky výkonu trestu odnětí svobody a doplnit, upravit a zpřesnit některá ustanovení v návaznosti na praktické poznatky Vězeňské služby. Změny se týkají takřka veškerých vyhláškou upravených aspektů výkonu trestu odnětí svobody, ať již jde například o ustanovení o přijímání do výkonu trestu, o předvádění a přemisťování odsouzených, opatření před propuštěním z výkonu trestu, stravování, ubytování a vystrojování, osobní hygienu (nově se odsouzeným koupání, respektive sprchování teplou vodou, umožní nejméně dvakrát týdně), péči o zdraví, korespondenci, užívání telefonu, návštěvy, přijímání balíčků či realizaci programů zacházení, zaměstnávání a vzdělávání odsouzených, výkon kázeňských trestů nebo zajišťování pořádku v místech výkonu trestu. Rovněž se vkládá zcela nová hlava upravující výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2015.

Novely vyhlášky o řádu výkonu vazby(09.02.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.2.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 18/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva spravedlnosti je účelem novely blíže upravit podmínky výkonu vazby a doplnit, upravit a zpřesnit některá ustanovení vyhlášky na základě praktických poznatků Vězeňské služby. Změny se dotýkají například ustanovení o přijímání a umisťování obviněných, pravidel umisťování do cel, předvádění obviněných, postupu při úmrtí obviněného, ale také ustanovení o péči o zdraví obviněného, korespondence obviněného, užívání telefonu, návštěv obviněných, styku obviněného s obhájcem, přijímání balíčků a ukládání kázeňských trestů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2015.

Infodeska.cz