Právní aktuality 5.2.2014 - 17.2.2014


Dohoda mezi ČR a Polskem o vzájemném zastupování ve vydávání víz a technická dohoda k ní (17.02.2014)

Dne 30.1.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 4/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz a pod č. 5/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohodou podepsanou dne 21.11.2013 bylo sjednáno, že se smluvní strany budou moci vzájemně zastupovat při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz podle evropského nařízení o Kodexu Společenství o vízech. Dohoda se netýká víz vydávaných za účelem placeného zaměstnání, vzdělávání či činnosti vyžadující předchozí schválení smluvní stranou, kde má být prováděna. Dohoda vstoupila v platnost dnem 21.12.2013.

První z technických dohod, jejichž prostřednictvím budou upřesňovány diplomatické mise a konzulární úřady příslušné provádět ustanovení této dohody, byla sjednána výměnou nót ze dnů 17. a 19.12.2013 a definuje ve smyslu dohody zastupitelskou roli pro konzulární obvod Velvyslanectví Polské republiky v Jerevanu v Arménské republice a pro konzulární obvod Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru v Mongolsku. Technická dohoda vstoupila v platnost dne 10.1.2014.

Doplňkový řád Soudního dvora (17.02.2014)

Dne 1.2.2014 byl v Úředním věstníku EU, řada L, č. 32, str. 37-45, zveřejněn ve formě jednacího řádu Doplňkový řád Soudního dvora.

Ten nahrazuje dosavadní doplňkový řád z roku 1974, již mnohokrát a naposledy v roce 2006 novelizovaný. Podnětem pro vydání nového doplňkového řádu opět bylo schválení nového Jednacího řádu Soudního dvora z roku 2012, jehož nové terminologii a novému postupu při poskytování bezplatné právní pomoci, stejně tak jako řadě dalších věcných i formálních změn, bylo potřeba doplňkový řád přizpůsobit. Jakmile k tomu přistoupilo určení nových orgánů pověřených vyřizováním záležitostí uvedených v článcích 2, 4 a 6 několika členskými státy, a nadto přijetí Bulharska, Rumunska a Chorvatska do EU, bylo rozhodnuto zpracovat, v zájmu přehlednosti právní úpravy, doplňkový řád nový. Ten tak nově v podrobnostech upravuje dožádání, bezplatnou právní pomoc a oznámení o porušení přísahy svědky a znalci v souvislosti s řízeními před Soudním dvorem.

V platnost vstoupil dnem 1.2.2014.

Novela vyhlášky o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi (17.02.2014)

Dne 7.2.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 21/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi.

Vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví reaguje na přijetí evropské směrnice 2012/52/EU, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. Právě vydanou novelou má být učiněno zadost povinnosti transponovat uvedenou směrnici, když cílem bylo přijmout taková opatření, jež usnadní uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě, než je členský stát, kde se zdravotnické prostředky vydávají.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.2.2014.

Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru(17.02.2014)

Dne 31.1.2014 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 31, str. 1-13, zveřejněny ve formě jednacího řádu Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru.

Vydáním těchto praktických pokynů ze zrušují a nahrazují praktické pokyny týkající se přímých žalob a kasačních opravných prostředků z října roku 2004 vydané ještě podle předchozího jednacího řádu z roku 1991. V roce 2012 byl přijat Jednací řád Soudního dvora zcela nový, přičemž cílem této změny bylo, mimo jiné, přizpůsobit strukturu a obsah jednacího řádu Soudního dvora vývoji jeho soudní agendy a především rostoucímu počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce podávaných soudy členských států EU, ale také v mnoha významných ohledech doplnit a vyjasnit pravidla týkající se průběhu řízení před Soudním dvorem. Pro lepší přehlednost bylo tedy nyní přistoupeno také k náhradě praktických pokynů týkajících se přímých žalob a kasačních opravných prostředků přijatých ještě na základě dřívějšího jednacího řádu. Nově vydané praktické pokyny mají účastníkům řízení a jejich zástupcům poskytnout takové praktické pokyny založené už na novém jednacím řádu, které navíc berou, mimo jiné, ohled na zkušenosti získané při jeho uplatňování. Vztahují se na veškeré kategorie věcí předkládaných Soudnímu dvoru. Dle samotného Soudního dvora nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly příslušná ustanovení statutu a jednacího řádu, jejich účelem je umožnit účastníkům řízení a jejich zástupcům, aby lépe porozuměli smyslu těchto ustanovení a přesněji pochopili průběh řízení před Soudním dvorem, a zejména omezení, s nimiž se Soudní dvůr potýká především v souvislosti se zpracováním a překladem procesních písemností nebo se simultánním tlumočením vyjádření přednášených na jednání.

V pokynech se lze seznámit s podrobnostmi ohledně zastupování účastníků řízení, výdajů a bezplatné právní pomoci, anonymity, písemné části řízení, vedlejšího účastenství, formy a struktury podání a jejich předkládání a předávání, účelu jednání, žádosti o jeho konání a předvolání k němu, obvyklého průběhu jednání, přednesu řečí, otázek členů Soudního dvora, replik či simultánního tlumočení, ale i s mnoha dalšími.

Pokyny vstoupily v platnost dnem 1.2.2014.

Novela nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů (11.02.2014)

Dne 30.1.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 15/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů.

Danou novelou dochází ke změně ustanovení, respektive příloh nařízení definujících sazby mýtného pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, když páteční časové období, které počíná v 15.00 hod. a ve kterém je vybíráno vyšší mýtné, se o jednu hodinu zkracuje. Nově nebude končit ve 21.00 hod., jako tomu bylo doposud, ale již ve 20.00 hod.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.2.2014.

Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě (11.02.2014)

Dne 30.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 18/2014 Sb. vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Vyhláška vydaná podle § 16a odst. 5 zákona o veřejných dražbách upravuje v podrobnostech podmínky postupu při provádění elektronických dražeb realizovaných dle tohoto zákona. Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, byl totiž výše uvedený § 16a odstavec 5 novelizován, přičemž cílem této novely bylo uspořádat doposud neutěšený stav v praxi prováděných elektronických dražeb, při kterých pravidelně nastávaly právně obtížně řešitelné sporné situace. Vyhláška, která na tuto změnu navazuje, se konkrétně zabývá registrací účastníka dražby, jejím detailem, průběhem a záznamem o něm, ale také definuje požadavky na elektronické dražební systémy. Obecně jí má být vymezen a nastaven takový systém elektronických dražeb, který bude způsobilý operativně reagovat na případný vývoj informačních technologií.

Dle důvodové zprávy se povinnosti ve vyhlášce definované vztahují pouze na dražebníka, který se rozhodne pro cestu elektronizace veřejné dražby. Jde o alternativní postup, pro který se může dražebník svobodně rozhodnout, přičemž nadále zde zůstává jako základní možnost postup veřejné dražby dle zákona o veřejných dražbách, tedy klasický způsob, kde plně postačují dosavadní zákonná ustanovení.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 30.1.2014.

Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (11.02.2014)

Dne 30.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 19/2014 Sb. vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.

Vyhláška vydaná podle § 15 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře a podle § 108 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění stanovuje náležitosti a termíny předložení žádosti o zápis do uvedeného seznamu, doklady k žádosti, ale také obsah, rozsah a organizaci studia v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, podmínky odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících osob, materiálně technické podmínky prostor, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, a způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.2.2014.

Zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady(11.02.2014)

Dne 30.1.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 16/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady.

Dle předkladatele této novely, kterým bylo Ministerstvo zahraničních věcí, jde v ní v podstatě o to, že se, v souvislosti se zrušením vízové povinnosti pro občany České republiky při cestě do Kanady, zrušuje vízová povinnost vztahující se na držitele diplomatických a služebních pasů Kanady při vstupu na území České republiky.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 14.2.2014.

Infodeska.cz