Právní aktuality 5.4.2011- 12.4.2011


19-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot

Dne 19. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 103/2011 Sb., vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot.

Novela je projevem implementace směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES, jejíž implementaci v plném rozsahu je ČR dle důvodové zprávy povinna zajistit. Obsahuje také některé změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně, reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 7 Afs 95/2008 – 43 ze dne 2. 4. 2009 a nakonec reaguje také na aktuální problematiku ve třech hlavních oblastech zdanění minerálních olejů, když se dotýká daňového zvýhodnění pilotních projektů technologického vývoje takzvané emulzní nafty, daňového zvýhodnění minerálních olejů, které jsou v rámci vnitrozemských a mezinárodních plaveb použity pro výrobu tepla, a zajištění daně pro dopravu metylesterů mastných kyselin určených k přimíchávání do pohonných hmot.

Novelizován je tedy zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011 s výjimkou jeho ust. čl. I bodu 72, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

12-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Dne 12. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 97/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011.

Novela znamená zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu, když reaguje na zvýšení výdajů státního rozpočtu v souvislosti s výkupními cenami elektřiny získanými z obnovitelných zdrojů, které mají být dle důvodové zprávy pokryty odvody z elektřiny ze slunečního záření, darovací daní z emisních povolenek, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zvýšením výnosu DPH.

Zákon nabývá účinnosti dnem 12. 4. 2011.

12-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011

Dne 12. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 96/2011 Sb., zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011.

Maximální rozsah dluhopisového programu je určen částkou 131 589 908 000 Kč, přičemž veškeré závazky, které z něj vyplynou, budou splaceny nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Zákon nabývá účinnosti dnem 12. 4. 2011.

12-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb.

Dne 12. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 94/2011 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.

Ústavní soud nálezem vydaným pod sp. zn. Pl. ÚS 24/10 rozhodl, že se dnem 12. 4. 2011 ruší jednak ust. § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jednak vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.

Infodeska.cz