Právní aktuality 5.4.2011- 10.5.2011


09-05-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o státní památkové péči

Dne 6. 5. 2011 podepsal prezident republiky zákon ze dne 4. 5. 2011, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je hlavním cílem novely zajistit tzv. imunitu vůči zabavení vyloučením možnosti, aby veřejná moc bezprostředně bránila navrácení věcí vykazujících znaky kulturní památky, zapůjčených jiným státem na území ČR za účelem sdílení kulturních hodnot, zpět na území státu, který je do ČR zapůjčil.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

09-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Dne 6. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 120/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství dle důvodové zprávy novelizací sleduje především cíl snížit hodnoty směrných čísel roční potřeby vody pro bytový fond, čímž má dojít ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů zahrnovaných do ceny pro vodné a stočné na odběratele u neměřené a měřené pitné vody a u vypouštění odpadních vod. Novela má také aktualizovat další položky v Příloze č. 12 vyhlášky, relevantně reagovat na změny souvisejících předpisů, jakým je např. vyhláška č. 252/2004 Sb., na pokrok v technologiích úpravy vody či na nové možnosti analýzy vody. Dle předkladatele má také lépe zajistit schopnost samofinancovat obnovu vodovodů a kanalizací z prostředků obsažených v ceně pro vodné a stočné a umožnit lepší kontrolu vlastníků vodovodů a kanalizací při celkovém vyúčtování nákladových položek ke kalkulaci ceny pro vodné a stočné.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. 5. 011 s výjimkou ust. čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

09-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb.

Dne 6. 5. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 119/2011 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud výrokem I. tohoto nálezu rozhodl, že se ust. čl. III bodu 1 v části, kterou se stanovuje nové znění § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. III bodu 2, 3 a 4 zákona č. 348/2010 Sb., ruší dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, výrokem II. nálezu pak rozhodl, že se ust. čl. I, čl. II, čl. III bodu 1 v části, kterou se ruší § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění před účinností zákona č. 348/2010 Sb., a čl. IV zákona č. 348/2010 Sb., ruší uplynutím dne 31. 12. 2011.

Nález se ve svém důsledku dotýká také zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

09-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Úplné znění krizového zákona

Dne 6. 5. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 118/2011 Sb., úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

Do úplného znění krizového zákona jsou promítnuty změny v něm provedené naposledy zákonem č. 430/2010 Sb., a všemi zákony jej novelizujícími a vydanými před tímto zákonem.

Infodeska.cz