Právní aktuality 4.9.2012 - 12.9.2012


12-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Dne 10.9.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 295/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon byl přijat za účelem zajistit jednak posílení sdílených daní obcí z prostředků státního rozpočtu, jednak pokles sdílených daní, v porovnání s objemem sdílených daní vyplývajícím z do této doby platné konstrukce rozpočtového určení daní, u čtyřech největších měst. Těmi jsou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Kompenzace ke krytí předpokládaného poklesu sdílených daní těmto městům poskytnuty být nemají. Při přerozdělování daňových prostředků mezi jednotlivými městy a obcemi má být zvýšena váha kritéria prostého počtu obyvatel jakožto prvku, který má přispět ke snížení rozdílů v příjmech na obyvatele.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2013.

12-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Prováděcí vyhláška k zákonu o volbě prezidenta republiky

Dne 10.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 294/2012 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Vyhláška vydaná k provedení některých ustanovení nového zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, v podrobnostech stanoví postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace, postup Ministerstva vnitra při předávaní podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách, postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků, a také výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Upravuje rovněž vzory volebních dokumentů a tiskopisů, např. vzor kandidátní listiny s přílohami, vzor hlasovacího lístku nebo vzor tiskopisu voličského průkazu, ale i vzory další. Vyhláška je svou povahou a obsahem obdobná prováděcím vyhláškám k ostatním volebním zákonům.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2012.

12-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého

Dne 5.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 289/2012 Sb. vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána k provedení § 92 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a stanoví vzor Listu o prohlídce zemřelého včetně pokynů k jeho vyplňování. Upravuje také instrukce, jak a kterému subjektu jej předat, přičemž je rozlišováno mezi případy, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo bylo určeno provedení pitvy, a mezi případy, kdy tato povinnost stanovena není a ani provedení pitvy určeno nebylo.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.9.2012.

12-09-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Zpráva o finanční činnosti Evropské rady a Rady za rok 2011

Dne 8.9.2012 byla v Úředním věstníku EU řady C, č. 272, str. 1 - 26, zveřejněna Zpráva o finanční činnosti za rok 2011,

Oddíl II – Evropská rada a Rada (2012/C 272/01).

Zpráva týkající se oddílu II rozpočtu EU vychází v souladu s článkem 128 finančního nařízení z účetní závěrky za rok 2011, ze závěrů uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady. Obsahuje přehled rozpočtového a finančního řízení v roce 2011. Mimo dalšího shrnuje, že rozpočet Evropské rady a Rady byl na rok 2011 stanoven ve výši 563,3 milionu EUR, přičemž na konci rozpočtového roku 2011 bylo využito 506,8 milionu EUR. To představuje míru plnění rozpočtu 90,0 %.

12-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nález ÚS k přezkumu opatření obecné povahy

Dne 30.8.2012 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 284/2012 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012, sp. zn. Pl. ÚS 34/10, ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.

V dané věci šlo o návrh Nejvyššího správního soudu, aby Ústavní soud zrušil díl soudního řádu správního o řízení o zrušení opatření obecné povahy. Tento díl zákona byl novelizován již nálezem publikovaným pod č. 130/2011 Sb., a také zákonem č. 303/2011 Sb., čímž mu měly být odstraněny všechny vytýkané nedostatky, avšak dle přechodných ustanovení novely se na započatá řízení použije úprava před novelou. NSS neústavnost spatřoval v této nenovelizované úpravě, a to v a) absenci lhůty pro podání návrhu, b) nepřiměřeně krátké lhůtě k rozhodnutí o návrhu, c) nepřiměřené koncentraci řízení a d) vyloučení účastenství dalších osob. Ústavní soud však tyto jednotlivé argumenty odmítnul, jelikož ustanovení stanovující napadaná pravidla nebyla použita k řešení věci, z řízení o níž podnět vznikl, a proto se těmito ustanoveními v řízení o konkrétní kontrole ústavnosti ÚS zabývat nemohl. V odůvodnění se lze seznámit s historickým vývojem úpravy přezkumu územních plánů, jakožto i s názory Ústavního soudu na neomezenou lhůtu k podání návrhu.
Ústavní soud návrh zamítnul.

Infodeska.cz