Právní aktuality 4.3.2014 - 11.3.2014


Nařízení o tachografech v silniční dopravě (11.03.2014)

Dne 28.2.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 60, str. 1-33, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4.2.2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení nově stanovuje povinnosti a požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání, zkoušení a kontroly tachografů používaných v silniční dopravě; ty musí, s ohledem na svou konstrukci, montáž, používání a zkoušení, vyhovovat jeho požadavkům. Stanoví rovněž podmínky a požadavky, za nichž mohou být informace a údaje jiné než osobní zaznamenané, zpracované nebo uložené v tachografech použity pro účely jiné, než je kontrola uvedená výše. Dochází rovněž k novelizaci nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a ke zrušení nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

K nové právní úpravě prezentované zcela novým předpisem bylo přistoupeno především proto, že zrušované nařízení o záznamovém zařízení v silniční dopravě, které doposud upravuje konstrukci, montáž, používání a zkoušení tachografů, je již letité a bylo několikrát významně změněno. Proto zde již byla cítit jistá potřeba danou právní úpravu rekodifikovat, učinit ji pro adresáty v ní obsažených norem srozumitelnější. Bylo zjištěno, že pro zajištění účinnosti a účelnosti systému tachografů je třeba zlepšit některé jejich technické prvky a kontrolní postupy

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 1.3.2014, s výhradou několika dříve použitelných článků se použije od 2.3.2016.

Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení(11.03.2014)

Dne 28.2.2014 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 60, str. 34-85, zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/„EU ze dne 4.2.2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydleni a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010.

Nová směrnice stanovuje společný rámec pro některé aspekty právních a správních předpisů členských států týkající se smluv o spotřebitelském úvěru zajištěném zástavním právem nebo jinak se týkající nemovitosti určené k bydlení, včetně povinnosti provést před poskytnutím úvěru posouzení úvěruschopnosti. Je rovněž i základem pro to, aby byly v členských státech vytvořeny účinné standardy pro poskytování úvěrů na nemovitosti určené k bydlení, a dále pro některé obezřetnostní a dohledové požadavky, včetně požadavků souvisejících s usazováním zprostředkovatelů úvěru, jmenovaných zástupců a neúvěrových institucí a s dohledem nad nimi. Směrnice nemá bránit členským státům, aby v zájmu ochrany spotřebitelů zachovaly nebo zavedly přísnější ustanovení, jsou-li tato ustanovení v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z práva EU. Na které konkrétní smlouvy se směrnice vztahuje, respektive nevztahuje, je podrobně definováno v jejím článku 3.

Dle preambule se zákony jednotlivých členských států, které se týkají podnikání v oblasti poskytování smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, regulace zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na takové nemovitosti a dohled nad nimi podstatně liší. Tyto rozdíly pak tvoří překážky, jež snižují úroveň přeshraniční činnosti na straně nabídky i poptávky, a tak omezují konkurenci a výběr na trhu, zvyšují poskytovatelům zápůjční náklady a dokonce jim brání v podnikání. Finanční krize měla navíc ukázat, že neodpovědné chování účastníků trhu může podkopat základy finančního systému a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména pak spotřebitelů, a k potenciálně vážným sociálním a hospodářským důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále neúnosnějšími, což vede k nárůstu prodlení a vynucených prodejů. K eliminaci všech těchto negativních jevů je zde tedy snaha stanovit zásady správného poskytování úvěrů na nemovitosti určené k bydlení. Aby bylo usnadněno vytvoření hladce fungujícího vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti a aby bylo dále zabezpečeno, že spotřebitelé usilující o uzavření takovéto smlouvy si mohou být jisti, že instituce, se kterými přicházejí do styku, se chovají profesionálně a odpovědně, je dle Evropského parlamentu a Rady třeba v řadě oblastí vytvořit náležitě harmonizovaný právní rámec. A k tomu směřuje právě vydaná směrnice.

Členské státy jsou povinny přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s ní do 21.3.2016 a od té doby je také používat. Směrnice jako taková vstupuje v platnost dnem 20.3.2014.

Nařízení o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (10.03.2014)

Dne 28.2.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 30/2014 Sb. nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Nařízení vydané podle § 46 odst. 9 lesního zákona a podle § 62 odst. 2 zákona o myslivosti stanovuje závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí těchto finančních příspěvků. Dle Ministerstva zemědělství jakožto předkladatele právní úprava prezentovaná nařízením vychází z poznatků dosavadní aplikační praxe poskytování daných finančních příspěvků podle přílohy k zákonu o státním rozpočtu, když závazná pravidla jejich poskytování byla do roku 2013 každoročně její součástí. Cílem je konzistentně pokračovat v podpoře hospodaření v lesích a v podpoře vybraných mysliveckých činností také v dalších letech a tuto podporu dále zefektivnit.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.3.2014.

Novela vyhlášky o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu (10.03.2014)

Dne 28.2.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 31/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

Dle České národní banky jde o ryze legislativně-technickou novelu těch ustanovení, která se týkají kapitálové přiměřenosti a likvidních aktiv, do nichž mohou dotčené osoby investovat svěřené prostředky. V rámci příslušné právní úpravy má především zohledňovat změny nastolené vyhláškou o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry publikovanou ve Sbírce zákonů na začátku března tohoto roku pod číslem 23/2014 Sb., která nahradila dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Nyní novelizovaná vyhláška totiž obsahovala několik odkazů na tuto zrušovanou vyhlášku, přičemž všechny takové odkazy mají normativní povahu, Proto bylo nutné novelizací zamezit případným aplikačním nebo výkladovým problémům příslušných ustanovení právě novelizované vyhlášky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.3.2014.

Infodeska.cz