Právní aktuality 4.1.2012 - 6.1.2012


06-01-2012 ::: Novela trestního řádu

Dne 30.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 459/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Přijatá novela zejména nově upravuje vazební řízení. Dle důvodové zprávy si klade za cíl odstranit, nebo přinejmenším zmírnit nejpalčivější praktické problémy a zároveň reflektovat nálezy Ústavního soudu a judikaturu ESLP ve vazebních věcech. Vazební řízení má být oproti stávající právní úpravě zjednodušeno, přičemž práva obviněného ve vazbě mají být posílena. Novela se dále dotýká např. otázky odůvodňování rozhodnutí v trestním řízení, nově je upravena možnost využívat při provádění úkonů trestního řízení technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku, tzv. videokonferenční zařízení. Zákonodárce se novelou také snaží optimalizovat rozsah nutné obhajoby, reagovat na některé nejasnosti, které vyplynuly z aplikační praxe, a odstranit určité mezery a nedostatky, které se v dosavadní právní úpravě objevují.

Vedle trestního řádu je zákonem novelizován také zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o Policii ČR a zákon o státním zastupitelství.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

06-01-2012 ::: Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Dne 30.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 455/2011 Sb. zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.
Zákon o státním rozpočtu, který je základním dokumentem finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky, počítá na rok 2012 s celkovými příjmy ve výši 1 084 700 778 000 Kč, celkové výdaje pak mají činit 1 189 700 778 000 Kč. Schodek státního rozpočtu byl schválen ve výši 105 mld. Kč a má být tradičně vypořádán zvýšením stavu státních dluhopisů, zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

06-01-2012 ::: Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Dne 30.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 471/2011 Sb. zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Zákon je projevem transpozice směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření do českého právního řádu. Vydáním směrnice byla sledována deklarovaná potřeba rozšířit rozsah a zvýšit efektivitu vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek týkajících se daní a poplatků plynoucí z rostoucí provázanosti jednotného trhu EU. Vzhledem k rozsahu změn, kterým by bylo v rámci transpozice směrnice potřeba dosavadní zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek podrobit, se zákonodárce rozhodl vydat zákon zcela nový.

Ten nově upravuje postup a podmínky, za kterých tuzemské orgány provádějí mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným státům. Konkrétně se vztahuje na poskytování nebo dožadování mezinárodní pomoci při vymáhání nebo zajištění finančních pohledávek, při výměně informací souvisejících s vymáháním nebo zajištěním finančních pohledávek a při doručování dokumentů souvisejících s vymáháním nebo zajištěním finančních pohledávek. Co se pro účely tohoto zákona za finanční pohledávky považuje zákon přesně specifikuje.

Jak již bylo předestřeno, zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, který se s účinností nového zákona zrušuje.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

06-01-2012 ::: Novela zákona o nemocenském pojištění

Dne 30.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 470/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákonodárce si dle důvodové zprávy přijetím novely kladl za cíl především zpřesnit právní úpravu prezentovanou zákonem o nemocenském pojištění tam, kde praxe za dobu jeho provádění odhalila některé výkladové problémy, a zjednodušit tam, kde považoval právní úpravu za zbytečně složitou. Novela reaguje také na změny, které mají nastat v jiných systémech, např. v tom daňovém, vedle toho reflektuje potřebu omezovat výdaje, jež bezprostředně nesouvisí s účelem nemocenského pojištění.

Vedle zákona o nemocenském pojištění je zákonem novelizováno dalších jedenáct zákonů, mezi nimi např. zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nebo občanský soudní řád. Pro obsoletnost se zrušuje nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

Zákon nabývá s výjimkou některých ustanovení účinnosti dnem 1.1.2012.

06-01-2012 ::: Zákon o Finanční správě České republiky

Dne 30.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 456/2011 Sb. zákon o Finanční správě České republiky.
Nový zákon o Finanční správě je projevem snahy zákonodárce pokračovat v procesu modernizace daňové správy a její efektivity, když má zohledňovat nové sociální a ekonomické aspekty měnící se doby a také dosavadní zkušenosti s jejím praktickým fungováním. Cílem zákonodárce je správu daní zjednodušit a racionalizovat tak, aby bylo možné lépe zamezit daňovým únikům a zvýšit motivaci k placení daní. Zákonodárce jednoduše, jak uvádí v důvodové zprávě, dlouhodobě pociťoval potřebu daňovou správu modernizovat. Právě vydaným zákonem má být tato modernizace realizována.

Nově vytvořená Finanční správa České republiky má být jednotnou, centrálně řízenou soustavou správních orgánů pro výkon správy daní, přičemž dojde k reorganizaci orgánů daňové správy na regionální a lokální úrovni. Organizační změny se nemají žádným způsobem dotknout dostupnosti služeb orgánů Finanční správy v území.
Nově přijatá právní úprava nahradí dosavadní právní úpravu prezentovanou především zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, který se včetně jeho novel s účinností nového zákona zrušuje. Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

V souvislosti s přijetím nového zákona byl přijat a pod č. 457/2011 Sb. publikován také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky. Ten novelizuje bezmála tři desítky dalších předpisů. Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou jeho některých ustanovení, rovněž dnem 1.1.2013.


Infodeska.cz