Právní aktuality 3.7.2013 - 9.7.2013


Doba konání voleb do Evropského parlamentu byla stanovena (09.07.2013)

Dne 21.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 169, str. 69, publikováno rozhodnutí Rady ze dne 14.6.2013, kterým se stanoví doba konání osmé volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (2013/299/EU, Euratom).

Rozhodnutím bylo stanoveno, že příští volbu členů Evropského parlamentu je potřeba ve všech členských státech uskutečnit v období od 22. do 25. května 2014.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 21.6.2013.

Novela obchodního zákoníku (09.07.2013)

Dne 28.6.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 179/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Novela se týká především problematiky opožděných plateb, která byla doposud řešena v § 369a. Ustanovení bylo do obchodního zákoníku včleněno s účinností od 1.1.2005 jako provedení evropské směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Cílem této úpravy bylo zabezpečit dobrou platební morálku při úplatných dodávkách zboží a služeb, přičemž žádoucím důsledkem měla být především ochrana menších a středních podnikatelů, kteří jsou vystaveni riziku nepřiměřeného zacházení ze strany větších dodavatelů. Bylo jí však, dle důvodové zprávy, vytýkáno, že šlo o mechanické převzetí směrnice, které nenavazovalo na ostatní text a souvislosti obchodního zákoníku. Prostředky upravené ve směrnici se také v průběhu doby ukázaly být nedostatečnými. Proto byla přijata směrnice nová, a sice 2011/7/EU, která dosavadní směrnici nahrazuje a která má přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky a na ochranu malých a středních dodavatelů zboží a služeb. Klade si za cíl reagovat na nešvar, kterým je skutečnost, že mnohé dodané zboží či služby jsou zaplaceny mnohem později, než bylo ujednáno, což mívá negativní dopad na likviditu a komplikuje finanční řízení podniku. Ve směrnici jsou například přísněji regulovány lhůty splatnosti, zvyšují se sazby úroku z prodlení a stanoví se povinnost zakotvit maximální ujednanou dobu trvání přejímky zboží nebo služeb. Do obchodního zákoníku se tak včleňují příslušná pravidla o splatnosti, přičemž se daná ustanovení přesunují do oddílu týkajícího se doby plnění, kam systematicky více náleží. Vedle těchto změn rovněž nově zní ustanovení upravující zápis do obchodního rejstříku při rozdělení právnické osoby.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.7.2013.

Novela zákona o insolvenčních správcích a insolvenčního zákona (09.07.2013)

Dne 2.7.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 185/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle důvodové zprávy projevem strategie vlády v boji proti korupci. V jejím rámci měl být, vedle dalšího, zvýšen a zkvalitněn dohled nad ostatními právnickými povoláními, a tedy i nad insolvenčními správci, v oblasti kárné zodpovědnosti. Cílem novely je pak poskytnout takové řešení problematiky regulace profese insolvenčních správců, které zavede parametry, jež přispějí ke zvýšení odborné připravenosti žadatelů o vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a napomohou tomu, aby v systému figurovaly pouze osoby, které se výkonu činnosti insolvenčního správce věnují zodpovědně a splňují podmínky vyžadované zákonem. Uvedeného má být dosaženo také cestou jednoznačného vymezení působnosti insolvenčních soudů a Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k insolvenčním správcům v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. Činnost insolvenčního správce dlužníků se značným ekonomickým významem, tzv. insolvenčního správce se zvláštním povolením, bude po novele definována jako citlivá činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, což bude nově předpokládat splnění příslušných podmínek bezpečnostní způsobilosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Počet generálních advokátů u Soudního dvora EU se zvýší (09.07.2013)

Dne 29.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 179, str. 92, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 25.6.2013 o zvýšení počtu generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie (2013/336/EU).

Na základě tohoto rozhodnutí se počet generálních advokátů Soudního dvora EU zvýší s účinností od 1.7.2013 na devět a s účinností od 7.10.2015 o další dva na celkových jedenáct. O zvýšení bylo rozhodnuto na základě žádosti Soudního dvora. Ten měl obavu, zda by byl při zachování současného stavu schopen vůbec zajistit, aby byla stanoviska předkládána ve všech věcech, kde je to nezbytné, a to bez prodloužení celkové délky projednávání věcí, kterých se to týká.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 30.6.2013.

Zákon o státním občanství ČR (09.07.2013)

Dne 2.7.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 186/2013 Sb. zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Zákon nově upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jeho prokazování a zjišťování, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky, vedení evidence fyzických osob, které jej nabyly nebo pozbyly, a přestupky na úseku státního občanství. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, který se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel a některých prováděcích předpisů. Vedle toho je zákonem novelizován zákon o zpravodajských službách ČR, zákon o evidenci obyvatel a zákon o správních poplatcích.

Dosavadní podmínky nabývání a pozbývání státního občanství tak, jak byly definovány v právě rušeném zákoně, dle důvodové zprávy především nevyhovovaly dostatečně reálným situacím, které vznikají při nabývání státního občanství jiného státu občanem České republiky či při jiných kolizích více státních občanství u jediné osoby, ve kterých státní občanství České republiky figuruje. V takových situacích často nebylo snadné nebo dokonce možné nalézt řešení. Uvedené podmínky zákon nově upravuje tak, aby k problémům tohoto typu již nadále nedocházelo. Cílem, který s tím souvisí, je rovněž předcházet případům vzniku bezdomovectví jakožto nežádoucího osobního statusu fyzických osob. Uzavřena má být také problematika nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Zákon svou koncepcí ve všech ohledech zohledňuje členství České republiky v Evropské unii.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Infodeska.cz