Právní aktuality 3.4.2012 -10.4.2012


06-04-2012 ::: Nová vyhláška o posuzování nemocí z povolání

Dne 30.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 104/2012 Sb. vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Vyhláška vydaná k provedení § 65 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v dané oblasti nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

06-04-2012 ::: Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Dne 30.12.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 102/2012 Sb. vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem vydaným Ministerstvem zdravotnictví k provedení § 98 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Dle důvodové zprávy je vyhláška koncipována tak, aby především reagovala na situaci, kdy v ČR v současné době působí řada komerčních subjektů hodnotících kvalitu a bezpečí takové péče. Ty však provádějí hodnocení podle různých hodnotících standardů a ukazatelů, přičemž nejsou nijak stanoveny právně závazné národní požadavky na hodnocení kvality a bezpečí a není ani vykonáván dohled nad jejich činností. Takto různorodé hodnotící standardy, ukazatele a metody by pak eventuelně mohly vést k tomu, že výsledek hodnocení nemusí mít pro adresáta potřebnou informační hodnotu a ne zcela dostatečně vyjádří skutečný stav úrovně poskytovaných zdravotních služeb. Cílem nové právní úpravy tak je v souladu se zákonným zmocněním definovat obecně platné minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a způsob jejich tvorby, a to včetně požadavků na personální zabezpečení a způsob a postupy hodnocení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

06-04-2012 ::: Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Dne 30.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 101/2012 Sb. vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.
Ministerstvem zdravotnictví vydaná vyhláška provádí § 47 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách, když podrobněji stanoví obsah traumatologického plánu, který má poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče povinnost zpracovat. Upravena je jak jeho základní část, tak část operativní i pomocná, a dále postup při zpracování a projednání traumatologického plánu s příslušným správním orgánem nebo ministerstvem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

06-04-2012 ::: Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi

Dne 30.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 100/2012 Sb. vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi.

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána podle nově znějícího § 17 odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž změna byla provedena v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Vyhláška stanovuje způsob předepisování zdravotnických prostředků, náležitosti poukazu na hrazený zdravotnický prostředek a na zdravotnický prostředek, který může přímo nebo nepřímo ohrozit zdraví člověka, náležitosti objednávky, dobu platnosti lékařských předpisů, rozsah informací podávaných pacientovi a průběh výdeje zdravotnického prostředku předepsaného na poukaz a na objednávku.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

06-04-2012 ::: Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Dne 30.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 99/2012 Sb. vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Vyhláška je dalším z prováděcích právních předpisů, které Ministerstvo zdravotnictví vydalo k provedení nového zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách. T tomto případě je prováděn jeho § 11 odst. 4. Vyhláška podrobněji stanovuje požadavky na minimální personální zabezpečení ambulantní péče, jednodenní péče, lůžkové péče, lékárenské péče, zdravotnické dopravní služby, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a domácí péče.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

06-04-2012 ::: Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Dne 30.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 98/2012 Sb. vyhláška o zdravotnické dokumentaci.
Vyhlášku Ministerstvo zdravotnictví vydalo k provedení § 69 písmen a) až d) nového zákona o zdravotních službách, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 372/2011 Sb. Je v ní podrobněji upraven rozsah údajů o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a s postupem při poskytování zdravotních služeb vedených ve zdravotnické dokumentaci, náležitosti zdravotnické dokumentace a obsah jejích částí, podrobnosti o způsobu vedení, zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací, a to bez ohledu na formu vedení zdravotnické dokumentace a včetně požadavků na vytvoření speciální kopie zdravotnické dokumentace, a doba uchování zdravotnické dokumentace, postup při vyřazování zdravotnické dokumentace a způsob jejího zničení po uplynutí doby uchování.
S výjimkou jednoho ustanovení nabývá vyhláška účinnosti dnem 1.4.2012.

Infodeska.cz