Právní aktuality 3.1.2013 - 8.1.2013


08-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

Dne 7.1.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 2/2013 Sb. vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení § 21 odst. 3 veterinárního zákona v podrobnostech upravuje obsahové náležitosti žádosti chovatele o povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahové náležitosti ohlašování domácí porážky. Domácí porážkou se rozumí porážky jatečních zvířat v hospodářství chovatele, pokud jsou jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v jeho domácnosti. Nová vyhláška má dle důvodové zprávy zajistit, aby měli chovatelé právním předpisem přesně stanoveny konkrétní obsahové náležitosti žádosti o povolení k provádění domácích porážek a konkrétní obsahové náležitosti jejího ohlašování v jednotlivých případech, a tedy jistotu, že oznamované informace jsou pro krajskou veterinární správu úplné. Pro krajskou veterinární správu pak má zase nová úprava znamenat zjednodušení správního řízení o vydání povolení k domácí porážce a zefektivnění kontrol domácích porážek na základě ohlášení potřebných informací.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.1.2013.

08-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii

Dne 2.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 1/2013 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013.

Prezident republiky se rozhodl využít svého práva daného mu článkem 62 Ústavy a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky udělil amnestii. Případy, na které dopadá, její rozsah a podmínky jsou specifikovány v právě publikovaném rozhodnutí.

08-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o zaměstnanosti

Dne 31.12.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 505/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Změny souvisejí s nově zaváděnými kartami sociálních systémů, kdy na základě dřívějších novel měly být dávky pěstounské péče dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a také podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b dle zákona o zaměstnanosti vypláceny právě prostřednictvím karty sociálních systémů. V době přípravy těchto předchozích novel bylo dle důvodové zprávy předpokládáno, že karta sociálních systémů již bude těmto subjektům průběžně vydávána tak, aby bylo možné takto pojatou výplatu od začátku roku realizovat. Nebyla zde ani stanovena žádná přechodná doba pro případy, kdy tomu tak nebude. Nově vydaný zákon na nastalou situaci, kdy se dřívější předpoklad nenaplnil, reaguje, když stanovuje, že se do dne vydání karty sociálních systémů uvedené dávky budou vyplácet v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti.

Zákon nabyl účinnosti dnem 31.12.2012.

08-01-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

Dne 31.12.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 361, str. 1-8, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17.12.2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.
Nařízením se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolená rozhodnutím 2011/167/EU, přičemž představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5.10.1973, tzv. Evropské patentové úmluvy. Jednotná patentová ochrana v rámci vnitřního trhu, nebo alespoň v rámci jeho podstatné části, patří mezi právní nástroje, které mají podniky k dispozici při výrobě a přeshraniční distribuci svých výrobků. Výše uvedeným rozhodnutím byla posílená spolupráce mezi některými členskými státy, kam náleží i Česká republika, v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolena, aby podporovala vědeckotechnický pokrok a fungování vnitřního trhu tím, že zajistí snazší, méně nákladný a právně zajištěný přístup k patentovému systému. Jejím prostřednictvím má být dosaženo zvýšení úrovně patentové ochrany tím, že bude umožněno získat jednotnou patentovou ochranu v zúčastněných členských státech, čímž se odstraní náklady a celková složitost pro podniky v celé EU. Jednotná patentová ochrana by měla být k dispozici majitelům evropského patentu ze zúčastněných členských států i z jiných států bez ohledu na jejich státní příslušnost, bydliště nebo sídlo. K jejímu dosažení má být využito již existujícího evropského patentu udělovaného Evropským patentovým úřadem, kterému by měl být na žádost majitele patentu přiznán na základě tohoto nařízení jednotný účinek v zúčastněných členských státech.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 20.1.2013, použije se od 1.1.2014 nebo ode dne vstupu Dohody o jednotném patentovém soudu v platnost, podle toho, co nastane později.

08-01-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Směrnice, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě

Dne 22.12.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 356, str. 68-70, zveřejněna prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20.12.2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě.

Směrnice byla vydána, aby upravila konkrétní opatření pro jednotné provádění čl. 11 odst. 1 směrnice 2011/24/EU, pokud jde o uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. Má usnadnit jejich uznávání v tom členském státě, kde se v jiném členském státě předepsané léčivé přípravky vydávají. Stanovuje seznam minimálních údajů, jež mají být uvedeny na lékařských předpisech tak, aby mohl vydávající zdravotnický pracovník ověřit pravost lékařského předpisu a to, zda byl lékařský předpis vystaven osobou vykonávající regulované zdravotnické povolání, která je oprávněna tak učinit. Údaje mají také usnadnit správnou identifikaci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a napomáhat srozumitelnosti informací pro pacienty týkajících se jednak lékařského předpisu, jednak poučení vztahujících se k užívání daného výrobku. Jelikož je celkový dopad přeshraniční zdravotní péče omezený, má se uvedený seznam minimálních údajů použít pouze u lékařských předpisů, které mají být použity v jiném členském státě.
Směrnice vstupuje v platnost dnem 11.1.2013, členské státy pak mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 25.10.2013.

Infodeska.cz