Právní aktuality 31.1.2013 - 6.2.2013


06-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Dne 4.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 26/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Dle informace předkladatele k novelizaci dochází z důvodu potřeby transponovat do českého právního řádu prováděcí směrnici 2012/21/EU ze dne 2.8.2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků. Veškeré změny týkající se povolení dalších látek pro výrobu kosmetických prostředků nebo naopak jejich zákazů mají být založeny na stanoviscích Vědeckého výboru pro spotřební zboží, který byl rozhodnutím Komise 2008/721/ES nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.

06-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda s vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích

Dne 31.1.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 15/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích.

Dohoda, která byla v Praze podepsána již 20.5.2002, má přispět ke zjednodušení silniční dopravy mezi oběma státy a tranzitní dopravy přes území obou států, k ochraně životního prostředí, bezpečnosti silničního provozu a ke zlepšení pracovních podmínek řidičů, ale také podpořit rozvoj obchodu a ekonomických vztahů mezi oběma státy.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 4.3.2010, pozbýt své platnosti má v okamžiku provedení svého předmětu.

06-02-2013 ::: Z legislativního procesu: Senát schválil rozsáhlou novelu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 31.01.2013 schválil Senát na své schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, jenž byl v Poslanecké sněmovně projednáván jako tisk 781/0, v Senátu pak pod číslem senátního tisku 14.

Zákon byl přijat především proto, aby bylo učiněno zadost povinnosti transponovat do českého právního řádu směrnici 2011/90/EU ze dne 14.11.2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice EP a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů. Účelem jejího přijetí bylo dosáhnout co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti ukazatele roční procentní sazby nákladů, tzv. „RPSN“, u spotřebitelských úvěrů napříč všemi státy Evropské unie. Ukázalo se totiž, že předpoklady stanovené v části II přílohy I nebyly pro výpočet RPSN dostačující, navíc přestaly odpovídat obchodní situaci na trhu. Proto byly novou směrnicí aktualizovány, přičemž právě přijatá novela aktualizované předpoklady pro výpočet RPSN promítá do zákona o spotřebitelském úvěru. Cílem veškerých popsaných změn, tedy i těch prováděných právě přijatým zákonem, je dosáhnout co nejvyšší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti RPSN u spotřebitelských úvěrů, jak již bylo uvedeno. Z dosavadních poznatků totiž vyplynulo, že zde existuje velká informační asymetrie mezi poskytovateli spotřebitelských úvěrů a potenciálními dlužníky. S ohledem na nízkou úroveň finanční gramotnosti většiny občanů ČR má být novelou posílena ochrana spotřebitele na finančním trhu tak, aby se snižoval počet těch, kteří se dostanou do dluhové pasti.

Zákon byl předložen k podpisu prezidentu republiky. Pokud jej ten podepíše, lze očekávat jeho publikaci ve Sbírce zákonů v brzké době.

06-02-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Obecné zásady ECB o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

Dne 30.1.2013 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 30, str. 1-93, zveřejněny Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5.12.2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27) (2013/47/EU).

Nové, právě publikované obecné zásady nahrazují dosavadní obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26.4.2007, které se s účinkem od 1.1.2013 zrušily. Dle Evropské centrální banky je již bylo třeba nahradit, neboť byly doposud několikrát novelizovány, přičemž nyní vyvstala potřeba provést v nich další změny. Ty měly být realizovány za účelem začlenění úpravy, která byla doposud obsažena ve vnitřních předpisech Eurosystému, a za účelem doplnění nezbytných definic, ale i ustanovení týkajících se nepoužitelnosti sankcí na banky mimo EU, poskytování informací v souvislosti s pozastavením nebo ukončením přístupu k operacím měnové politiky, a také následků takového pozastavení či ukončení. Bylo tedy rozhodnuto, že bude v zájmu srozumitelnosti a transparentnosti účelné obecné zásady zcela přepracovat.

Právě vydané obecné zásady tedy nově upravují systém TARGET2, jehož prostřednictvím dochází k zúčtování jednotlivých plateb v euru v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky. Má decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném propojení národních systémů zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) a platebního mechanismu ECB, a je vytvořen a funguje na základě jednotné technické platformy SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají všechny platební příkazy a nakonec i přijímají platby.

Obecné zásady vstoupily v platnost dnem 7.12.2012, s výhradou přechodných ustanovení se používají od 1.1.2013.

06-02-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

Dne 25.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 22, str. 11-12, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 22.1.2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU).

Rozhodnutím se na základě žádostí podaných Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou, po návrhu Evropské komise a se souhlasem Evropského parlamentu povoluje těmto státům navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti zavedení společného systému daně z finančních transakcí při použití příslušných ustanovení Smluv. Situace ohledně daně z finančních transakcí pramení z diskuze o dalším zdanění finančního sektoru, která již delší dobu v rámci Evropské unie na mnoha úrovních probíhá. Základní myšlenka vyjádřená v preambuli rozhodnutí má spočívat v tom, že by se měl finanční sektor spravedlivě a podstatně podílel na nákladech krize, měl by být do budoucna zdaněn spravedlivě ve srovnání s ostatními sektory, finanční instituce by měly být demotivovány od nadměrně rizikových činností, měla by být doplněna regulační opatření zaměřená na předcházení budoucím krizím a měly by být také vytvořeny dodatečné příjmy pro veřejné rozpočty nebo pro účely zvláštních politik. V tomto kontextu byl vypracován návrh směrnice, jejímž hlavním cílem mělo být zajištění řádného fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže, nicméně se ukázalo, že společný systém daně z finančních transakcí tak, jak byl navržen, nemá jednomyslnou podporu. Rada konstatovala, že přetrvávají zásadní názorové rozdíly, pokud jde o potřebu vytvořit společný systém daně z finančních transakcí na úrovni EU, a proto si zásada harmonizovaného zdanění finančních transakcí v Radě v dohledné budoucnosti jednomyslnou podporu nezíská.

Proto podalo 11 výše uvedených členských států žádosti, v nichž konstatovaly, že hodlají mezi sebou navázat posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí. Tato posílená spolupráce by měla stanovit potřebný právní rámec pro zavedení společného systému daně z finančních transakcí v těchto zúčastněných členských státech a zajistit, aby daň byla v základních rysech harmonizována. Má se tak co možná nejvíce zamezit pobídkám pro daňovou arbitráž, narušení alokace mezi finančními trhy, možnostem dvojího zdanění či nezdanění a také vyhýbání se daňovým povinnostem. Právě publikovaným rozhodnutím bylo žádajícím členským státům navázání popsané posílené spolupráce povoleno.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 22.1.2013.

06-02-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Komise o rovnocennosti skupin řidičských průkazů

Dne 22.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 19, str. 1-69, zveřejněno rozhodnutí Komise ze dne 18.12.2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (2013/21/EU).

Směrnice 2006/126/ES stanoví, že všechny řidičské průkazy vydané členskými státy EU by měly být vzájemně uznávány, a to včetně průkazů vydaných před datem použití zásady vzájemného uznávání. Tato zásada znamená plné uznávání všech řidičských oprávnění, která byla držiteli průkazu udělena podle vnitrostátních předpisů platných v okamžiku jejich vydání. Směrnice předpokládá, že členské státy by měly určit rovnocennost skupin řidičských průkazů vydaných před provedením uvedené směrnice a těch průkazů, které vymezuje její článek 4, přičemž tato rovnocennost by měla být stanovena na základě souhlasu Komise vyjádřeného právně závaznou formou. Doposud byly tabulky rovnocennosti skupin řidičských průkazů stanoveny rozhodnutím Komise 2008/766/ES ze dne 25.8.2008 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů. Dle Komise však nadešla doba, kdy je již potřeba je aktualizovat. Proto se rozhodnutí 2008/766/ES s účinkem od 19.1.2013 zrušuje, přičemž se od stejného dne použije rozhodnutí nové, aktuálně vydané.

Infodeska.cz