Právní aktuality 31.10.2013 - 12.11.2013


Nařízení k provedení některých ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (12.11.2013)

Dne 8.11.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 351/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Nařízení přijaté vládou k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nově v podrobnostech upravuje výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem, vydávání a vedení Obchodního věstníku, ale také rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku. Současně se jím zrušuje nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, a to včetně svých novel.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance (12.11.2013)

Dne 6.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 346/2013 Sb. vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

Vyhláška v návaznosti na § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v podrobnostech upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie, tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky. Uvedenými předpisy Evropské unie se rozumí například nařízení č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, nařízení č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, nařízení č. 25/2009 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí, nařízení č. 63/2002 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům, nařízení č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic nebo nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

Nová vyhláška byla vydána v návaznosti na novelu zákona o České národní bance publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 227/2013 Sb., když nahrazuje a plynule navazuje na dosavadní opatření ČNB č. 2/2011 Věstníku ČNB, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 (12.11.2013)

Dne 8.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 348/2013 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014.

Jako každý rok, Český statistický úřad vydává na základě zmocnění v § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vyhlášku obsahující program statistických zjišťování, která budou Českým statistickým úřadem dle § 10 uvedeného zákona v následujícím roce, tentokrát tedy v roce 2014, prováděna.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (12.11.2013)

Dne 5.11.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 344/2013 Sb. zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Tímto zákonným opatřením jsou ve více než dvou tisících novelizačních bodech novelizovány přes čtyři desítky zákonů, převážně daňových nebo s daňovými povinnostmi spojených. Jde například o zákon o daních z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, daňový řád, ale samozřejmě i o zákony další. Nadto se zrušuje vyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o dani z nemovitostí, vyhláška č. 207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady, ale především zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a to včetně svých novel. Za zmínku stojí, že je tento zákon zrušován již podruhé. Zrušovací ustanovení vztahující se k tomuto zákonu bylo totiž obsaženo také v zákonném opatření o dani z nabytí nemovitých věcí publikovaném ve Sbírce zákonů dne 30.10.2013 pod č. 340/2013 Sb. Obě tato zákonná opatření byla Senátem schválena na stejné schůzi.

Veškeré změny opět souvisí s rekodifikací soukromého práva, která je asi nejfrekventovanějším právním tématem dnešních dní. V jejím rámci bylo totiž nutné přizpůsobit nové právní úpravě, jejím institutům a terminologii, vedle řady dalších předpisů, také daňové zákony. Tomu má být učiněno zadost právě vydaným zákonným opatřením. Jeho návrh obsahově vycházel z vládního návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů projednávaného v Poslanecké sněmovně pod sněmovním tiskem č. 1004, který byl Senátem posléze zamítnut. Vzhledem k situaci, kdy došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, která tak nemohla návrh znovu projednat, zde vyvstala akutní potřeba dané změny související s rekodifikací soukromého práva v právní úpravě daní provést jinou cestou. Byla tak zvolena forma zákonného opatření. To se, oproti uvedenému zamítnutému návrhu zákona, přece jenom v určitých aspektech odlišuje. Jde například o právní úpravu zdanění investičních fondů, institut osvobození podílů na zisku od daně z příjmů, ale také o některé úpravy legislativně-technického charakteru. Zohledněn je rovněž stav, kdy nakonec nebyl přijat zákon o statusu veřejné prospěšnosti.

Zákonné opatření, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Dle článku 33 Ústavy je nutné, aby bylo dodatečně schváleno nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, jinak pozbude své další platnosti.

Novela zákona o veřejných zakázkách prováděná formou zákonného opatření (05.11.2013)

Dne 30.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 341/2013 Sb. zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

K novelizaci formou zákonného opatření bylo dle důvodové zprávy přistoupeno proto, že je potřeba provést v zákoně o veřejných zakázkách některé změny s účinností od 1.1.2014, což by standardní legislativní cestou, tedy přijetím novelizačního zákona, nebylo s přihlédnutím k ještě nedávno aktuálnímu stavu rozpuštění Poslanecké sněmovny pravděpodobně reálné.

Změny se týkají například specifikace, co se rozumí nadlimitní veřejnou zakázkou, podlimitní veřejnou zakázkou a veřejnou zakázkou malého rozsahu, institutu osoby se zvláštní způsobilostí, s nímž se počítalo, nicméně na jehož realizaci nebyly ze státního rozpočtu uvolněny žádné finanční prostředky a který se nyní z tohoto důvodu ruší, ale i dalších oblastí. U některých ustanovení mají být změny koncipovány tak, aby jejich výklad a aplikace nečinily v praxi žádné problémy.

Bez přijetí dané novelizace by reálně hrozila nemožnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek, neboť se u nich od 1.1.2014 počítalo s vyjádřením osoby se zvláštní způsobilostí jakožto s podmínkou zahájení. Tyto osoby však nebyly, vzhledem k uvedenému nedostatku finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu, vyškoleny, jejich vzdělávací program nebyl nijak realizován. Tento stav by při zachování uvedené podmínky činil její splnění nemožným.

Zákonné opatření, s výjimkou některých svých ustanovení, nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Dle článku 33 Ústavy je potřeba, aby bylo dodatečně schváleno nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, jinak pozbude své další platnosti.

Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny(05.11.2013)

Dne 30.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 343/2013 Sb. sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.

Sdělením Státní volební komise v souladu s § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu České republiky vyhlásila a uveřejnila podrobné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 25. a 26.10.2013. Ze sdělení je zřejmý počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu a politické hnutí zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť a jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran a hnutí, kteří byli zvoleni, a kteří se stali náhradníky, to vše spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.

Zákonné opatření novelizující zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění(05.11.2013)

Dne 30.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 342/2013 Sb. zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zákonným opatřením je zvyšována částka vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob, za něž je plátcem pojistného stát, ze současných 5 355 Kč na 5 829 Kč za kalendářní měsíc. Dle důvodové zprávy bylo nezbytné a neodkladné tento krok učinit zejména proto, že se systém veřejného zdravotního pojištění dostal v posledních letech do značného deficitu, který již (podle vlády, která je předkladatelem zákonného opatření) není možné vyrovnat zvyšováním jeho vnitřní efektivity. Platba na veřejné zdravotní pojištění státních pojištěnců nebyla dlouhodobě valorizována, vyměřovací základ pojistného těchto osob je neměnný od roku 2010. To se nyní vláda rozhodla zákonným opatřením změnit, Senát ji v tomto kroku jeho schválením podpořil. Vliv na uvedené rozhodnutí mělo mít také zvýšení daně z přidané hodnoty v minulých letech. Zákonné opatření má zamezit možnosti, že by mohl systém veřejného zdravotního pojištění začít kolabovat, v důsledku čehož by mohlo docházet k omezování poskytování zdravotních služeb.

Zákonné opatření nabylo účinnosti dnem 1.11.2013. Nyní musí být dodatečně schváleno v tuto chvíli již nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Pokud se tak nestane, pozbude své platnosti.

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (05.11.2013)

Dne 30.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 340/2013 Sb. zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Doposud byla daň z převodu nemovitostí, kterou má nová daň z nabytí nemovitých věcí ve své podstatě nahradit, upravena společně s daní dědickou a daní darovací zákonem č. 357/1992 Sb. V souvislosti s právě vrcholícím procesem rekodifikace soukromého práva bylo potřeba, samozřejmě vedle řady dalších změn, přizpůsobit novým soukromoprávním předpisům také daňové zákony. Podstata změny prováděné tímto zákonným opatřením vychází ze skutečnosti, že nový občanský zákoník mění samotné pojetí nemovitých věcí. V důsledku opětovného příklonu k zásadě superficies solo cedit pozbývá stavba, až na některé výjimky, charakteru samostatné věci a stává se součástí pozemku. Také se pojem nemovitých věcí rozšiřuje i na věcná práva k nim. Zavádí se nové právní instituty či se navrací k některým z minulosti již známým, jako je právo stavby nebo svěřenecký fond, u dalších institutů se mění jejich pojetí a obsah. Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí, zejména pokud jde o vymezení předmětu daně, na tyto změny navazuje. Zohledňuje též nový zákon o obchodních korporacích, a to především v ustanoveních týkajících se vkladů nemovitých věcí do obchodních korporací. Změny se týkají rovněž osoby poplatníka, povinného předkládání znaleckých posudků pro účely stanovení základu daně, ale i dalších oblastí. Některé mají, dle důvodové zprávy, směřovat ke snížení administrativní náročnosti správy daně, aktualizován má být systém osvobození od daně. S účinností tohoto zákonného opatření se rovněž zrušuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a to včetně svých novel.

Zákonné opatření obsahově navazuje na návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který byl v Poslanecké sněmovně projednáván pod sněmovním tiskem č. 1003. Ten byl však Senátem zamítnut, přičemž již nebyla, vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny, možnost jej na její půdě znovu projednat a veto Senátu přehlasovat. Jelikož však bylo nezbytné, jak již bylo uvedeno, relevantně reagovat na zcela zásadní změny v předpisech soukromého práva, byla zvolena cesta zákonného opatření Senátu, které zohledňuje výhrady, jež z řad senátorů k původnímu návrhu zákona především zaznívaly. Pokud by nebyla žádná právní úprava tohoto charakteru přijata, znamenalo by to fatální následky pro daň z převodu nemovitostí. Mezi ně je možné počítat například výrazné snížení ročního daňového inkasa, vznik nepřiměřeně velkého množství mezer v právní úpravě, vznik právní nejistoty daňových poplatníků, vznik nerovného postavení jednotlivých osob, nežádoucí rozšíření předmětu zdanění z důvodu širšího pojetí pojmu nemovitá věc v novém občanském zákoníku, neprovázanost s novou právní úpravou katastrálního zákona zejména co se týče podávání daňových přiznání, ale i další nepříznivé důsledky.

Tak jako u všech ostatních, jichž bylo v nedávné době schváleno více, musí být dle článku 33 Ústavy zákonné opatření následně schváleno Poslaneckou sněmovnou, v tuto chvíli již zvolenou, na její první schůzi. Nestane-li se tak, pozbude své další platnosti.

Zákonné opatření má nabýt, a pokud bude Poslaneckou sněmovnou dodatečně schváleno, tak také nabude účinnosti dnem 1.1.2014.

Infodeska.cz