Právní aktuality 3.10.2012 - 9.10.2012


09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Dne 3.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 327/2012 Sb. vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Vyhláškou Ministerstvo zemědělství reaguje na novelu zákona o rostlinolékařské péči publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 199/2012 Sb., když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Ta se, včetně své novely, zrušuje.

Aktuálně vydaná vyhláška nově stanoví podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a některých dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, a způsob odběru vzorků za účelem vyšetření příčiny úhynu včel, zvěře a ryb, kterou může být použití těchto přípravků.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013

Dne 3.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 325/2012 Sb. vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013.
Vyhláškou vydanou podle § 8 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje míru zvýšení příplatků k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznaných před 1. lednem 2013.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška k parametrům potřebným pro výpočet důchodů v roce 2013 a ke zvýšení důchodů

Dne 3.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 324/2012 Sb. vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve vyhlášce stanovilo dle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013, výši základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2013 a nakonec výši zvýšení důchodů v roce 2013.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nová vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

Dne 3.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 323/2012 Sb. vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Je reakcí na novelu zákona o dluhopisech publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 172/2012 Sb., která znamenala, mimo dalšího, změnu podmínek pro udělení souhlasu k vydání komunálních dluhopisů jakožto zvláštního druhu dluhopisů, jejichž emitentem může být pouze územní samosprávný celek, tedy obec nebo kraj. Vyhláška v návaznosti na nové podmínky pro vydávání komunálních dluhopisů a s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem s udělováním souhlasu k jejich vydání stanovuje náležitosti žádosti a obsah jejích příloh nově a podrobněji. Dle důvodové zprávy byla zformulována tak, aby zvýšila právní jistotu žadatelů a minimalizovala dodatečné vyžadování dalších podkladů a údajů v rámci správního řízení, což by se mělo pozitivně projevit také na jeho délce.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.10.2012.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Datum volby prezidenta republiky bylo stanoveno

Dne 3.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 322/2012 Sb. rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky.

První přímá volba hlavy státu v České republice proběhne na základě rozhodnutí předsedy Senátu ve dnech 11. a 12.1.2013. Tyto dny připadají na již tradiční volební pátek a sobotu.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o hospodaření energií

Dne 3.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 318/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Novela má v souvislosti s přijetím směrnice (EU) 2010/31/EU zavést do české právní úpravy některé nové prvky především v oblasti energetické náročnosti budov a vydávání certifikátů energetické náročnosti budov. Jde o tzv. energetické štítky.

Prezident republiky projevil k zákonu své výhrady. Využil svého práva suspenzivního veta a dne 9.8.2012 jej vrátil Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání. Poslanecká sněmovna svým usnesením ze dne 19.9.2012 jeho veto přehlasovala.
Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2013.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Dne 27.9.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 317/2012 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.

Nařízení je dalším z právních předpisů, které byly vydány v přímé reakci na nedávnou závažnou situaci ohledně alkoholických nápojů s obsahem metanolu, jež se dostaly až ke spotřebitelům a byly jimi, s často fatálními následky, konzumovány. Vláda jím, k provedení zákona o lihu a zákona o potravinách a tabákových výrobcích a v návaznosti na nařízení EP a Rady č. 178/2002 a č. 882/2004, stanovila formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více, a způsob nakládání s takovým dokladem. Nařízení se však nevztahuje na v něm uvedené lihoviny, pokud byly vyrobeny před 1.1.2012. Datum výroby takové lihoviny prokazuje provozovatel potravinářského podniku.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 27.9.2012.

09-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o důchodovém pojištění

Dne 27.9.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 314/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem se pro období let 2013 až 2015 upravuje rozsah zvýšení vyplácených důchodů. Dle důvodové zprávy je potřeba tento krok učinit proto, aby bylo dosaženo co možná nejvyšších úspor ve výdajích na důchody. Nový zákon má být jedním z opatření směřujících k řešení očekávaného negativního vývoje bilance státního rozpočtu v následujících letech. Na základě odhadů základních makroekonomických ukazatelů se totiž očekává nepříznivý vývoj v bilanci státního rozpočtu, kdy by při neprovedení jakýchkoliv opatření mohlo dojít k přesažení schváleného deficitu státního rozpočtu. Zde má tedy dojít k úpravě mechanismu automatické valorizace důchodů, která významným způsobem výdaje na důchody každoročně navyšuje. Cílem je dočasně omezit v letech 2013 – 2015 výši zvýšení důchodů stanovenou zákonem o důchodovém pojištění a přispět tak ke stabilizaci bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 27.9.2012.

Infodeska.cz