Právní aktuality 30.4.2014 - 16.5.2014


Novela nařízení, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače(16.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.5.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 80/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.

K novelizaci nařízení bylo přistoupeno z důvodu nutnosti transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2013/10/EU ze dne 19.3.2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Evropské nařízení č. 1272/2008 totiž harmonizovalo klasifikaci a označování látek a směsí v rámci EU a zahrnulo kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek, který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci struktury OSN. Směrnice 75/324/EHS byla tedy, co se týče ustanovení týkajících se označování, svou novelizační směrnicí 2013/10/EU uzpůsobena tak, aby odpovídala danému nařízení. V českém právním řádu tato změna promítnuta nijak nebyla, bylo jí tedy potřeba také na úrovni národního právního řádu reflektovat tak, aby bylo dosaženo souladu s evropskou úpravou. Ve faktické rovině má jít o dosažení souladu značení na aerosolových rozprašovačích vyráběných v České republice či do ní dovážených ze třetích zemí, ale také na aerosolových rozprašovačích v České republice distribuovaných.

Nařízení nabylo účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 7.5.2014.

Novela vyhlášky stanovící hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody(16.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 83/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je, dle předkladatele, kterým bylo Ministerstvo zdravotnictví, především reakcí na potřebu uvést novelizovanou vyhlášku do souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, ve znění jeho novelizačního zákona č. 223/2013 Sb. Z mnoholeté aplikace vyhlášky v praxi rovněž vyplynuly některé dílčí nedostatky, jež se snaží novela odstranit, stejně tak jako určitá ustanovení zpřesnit. Zrušuje se například odstavec 1 § 10, kterým byly žadatelům uloženy povinnosti při předkládání žádostí podle § 3 odst. 4 a 5 uvedeného zákona, kdy šlo o žádosti provozovatelů vodovodů o povolení užití vody, která nesplňuje některé z limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vody definované tzv. mezní hodnotou. Novým zněním se rovněž nahrazuje Příloha č. 1 stanovící mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity, Příloha č. 3 definující mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců a jejich hygienické limity, nebo Příloha č. 4 určující minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků pitné vody (mimo balené vody) a minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků balené pitné vody stáčené do láhví nebo kontejnerů za účelem jejího prodeje. Změn je však samozřejmě více.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.5.2014.

Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu(16.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 82/2014 Sb. vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu.

Vyhláška vydaná k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5 písm. a) veterinárního zákona upravuje, v návaznosti na přímo aplikovatelná evropská nařízení č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a č. 142/2011, které jej provádí, podrobnější veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu, ale také způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku.

Již v roce 2003 byl, v souladu se zahraniční praxí, novelou veterinárního zákona vytvořen prostor pro zřizování míst pro ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu (tzv. „hřbitovy“ a „krematoria“ pro zájmová zvířata). Příslušný prováděcí právní předpis však doposud nebyl vydán. Dle důvodové zprávy v současné době v téměř každé druhé domácnosti žije nějaký zvířecí mazlíček, a především v městských aglomeracích jejich počet stoupá. Ne všichni chovatelé pak mají možnost pohřbít uhynulé zvíře na vlastním pozemku a někteří nechtějí kadáver zvířete ani nechat zlikvidovat v asanačním podniku. Za takové konstelace bylo stanovení bližších podmínek a požadavků na „zvířecí hřbitovy“ nasnadě. Pravidla v tomto ohledu, konkrétně pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v obecnější rovině nastavují výše již zmíněná, přímo aplikovatelná evropská nařízení. Rozsah, v jakém jsou zde upravena, považovalo Ministerstvo zemědělství za dostačující, a proto je v nové vyhlášce nedublovalo. Upravilo v ní tedy pouze konkrétní požadavky na tzv. zvířecí hřbitovy a způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku, jež jsou čistě technického charakteru. Nová vyhláška má rovněž znamenat sjednocení postupu místně příslušných krajských veterinárních správ při udělování souhlasu k zahrabání koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku, příslušné krajské veterinární správy pak budou u chovatele moci provést kontrolu dodržování požadavků i podmínek stanovených krajskou veterinární správou. „Zvířecí hřbitovy“ mají zase zajistit důstojné a vhodné místo k poslednímu odpočinku zvířat těch, kteří nemají možnost uložit kadáver zvířete na vlastním pozemku.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely MO(16.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 81/2014 Sb. vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany.

Vyhláška vydaná dle § 20 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v podrobnostech upravuje náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění, obsah zkoušky, její přípravu, způsob provádění a opakování, rozdílovou zkoušku a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. K jejímu nahrazení Ministerstvo obrany vedla, dle důvodové zprávy, kumulace několika důvodů. Již v roce 2005 došlo k rozšíření výše uvedeného zmocňovacího ustanovení zákona o zeměměřictví o stanovení obsahu a způsobu provádění zkoušky a obsahu a způsobu provádění rozdílové zkoušky odborné způsobilosti, které je nutné realizovat. Dalším z důvodů byla potřeba uvést právní úpravu v tomto ohledu do plného souladu se správním řádem, ale také nezbytnost rozšířit formu ověřování výsledků zeměměřických činností o ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické (digitální) podobě vyplynuvší ze změnového zákona k novému zákonu o katastru nemovitostí. Z praxe pak vyplynula potřeba změnit současnou specifikaci údajů nezbytných k doložení vykonání odborné praxe žadatelem. Eliminace výše uvedených problémů by v případě setrvání u původní vyhlášky znamenala její novelizaci v takovém rozsahu, že bylo shledáno efektivnějším a přehlednějším příslušnou právní úpravu rekodifikovat a vydat vyhlášku zcela novou.

Ta pak nabude účinnosti dnem 8.6.2014.

Nález ÚS o zrušení vyhlášky o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost(05.05.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 77/2014 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

Ústavní soud svým plenárním rozhodnutím vydaným na základě návrhu skupiny 21 senátorů stanovil, že se vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost ruší uplynutím dne 31.12.2014. Shledal totiž, že byla vydána v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy a čl. 31 Listiny. Dle Ústavního soudu šlo o to, že vyhláška stanovovala nad rámec zákona meze, v jakých se lze domáhat základního práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění, v důsledku čehož byla v rozporu s výhradou zákona právě podle čl. 31 Listiny a současně se zmocněním podle čl. 79 odst. 3 Ústavy. Ústavní soud rovněž odložil vykonatelnost svého nálezu na začátek příštího roku, aby vyloučil jakoukoliv možnost destabilizovat svým rozhodnutím tento sektor zdravotní péče.

Odlišná stanoviska k rozhodnutí zaujali soudci Stanislav Balík, Vladimír Kůrka a Michaela Židlická, k jeho odůvodnění pak soudce Jan Filip.

Novela vyhlášky provádějící zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech(05.05.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 76/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Vyhláškou je nově stanoven vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu. Jde v podstatě o technickou úpravu již stanovených vzorů občanských průkazů.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 19.5.2014.

Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění(05.05.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 78/2014 Sb. vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným.

Vyhláška vydaná na základě zmocňovacího § 127 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálních zabezpečení svým způsobem navazuje také na § 4 odst. 3 nového kontrolního řádu. V tom je totiž rozlišováno mezi písemným pověřením vydávaným převážně k jednotlivým kontrolám, a průkazem, který se vyznačuje svým trvalejším charakterem a sloužícím v podstatě jako dlouhodobější pověření k opakovanému výkonu určité kontrolní činnosti. Tak tomu bývá především u orgánů, u nichž je kontrola buďto jejich jedinou, anebo alespoň jednou ze stěžejních činností. V případě orgánů nemocenského pojištění, pokud jde o povinnosti v nemocenském pojištění, a orgánů sociálního zabezpečení, budeme-li se bavit o povinnostech v důchodovém pojištění a při výběru pojistného na sociální zabezpečení, je kontrola plnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných jednou z jejich základních činností. Proto, dle důvodové zprávy, považovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto původce vyhlášky za nezbytné využít možnosti vyjádřit pověření ke kontrole pro zaměstnance příslušných orgánů, kteří kontrolu v uvedených oblastech provádějí, právě formou průkazu. Vyhláška pak náležitosti takového průkazu taxativně vymezuje, avšak toliko slovně. Vizuální prezentace vzoru průkazu tentokrát není ve vyhlášce obsažena.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2014.

Infodeska.cz