Právní aktuality 28.9.2012 - 2.10.2012


02-10-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Jednací řád Soudního dvora

Dne 29.9.2012 byl v Úředním věstníku EU, řada L, č. 265, str. 1 - 42, zveřejněn Jednací řád Soudního dvora.

Nový jednací řád nahrazuje dosavadní jednací řád Soudního dvora ES ze dne 19.6.1991, ve znění posledních změn ze dne 24. května 2011; ten byl publikován v Úředním věstníku EU dne 22.6.2011. Vydat zcela nový jednací řád se Soudní dvůr rozhodl poté, co vyhodnotil, že dosavadní jednací řád stále ještě odráží zpočátku převažující počet přímých žalob, ačkoli ve skutečnosti je dnes k projednávání většiny těchto žalob příslušný Tribunál a nejpočetnější kategorií věcí předkládaných Soudnímu dvoru jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podávané soudy členských států. Tuto skutečnost Soudní dvůr v novém jednacím řádu zohlednil a přizpůsobil jí jeho strukturu a obsah. Dále mají být např. zjednodušena řízení o přezkumu či procesní pravidla vyřizování žádostí o posudek. K větší přehlednosti oproti dosavadní právní úpravě má zase přispět vypuštění některých zastaralých nebo nepoužívaných pravidel, očíslování všech pododstavců článků a opatření každého z těchto článků vlastním nadpisem vystihujícím jeho obsah.
Jednací řád vstoupí v platnost dnem 1.11.2012.

02-10-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Praktické pokyny pro účastníky soudního řízení před Soudem pro veřejnou službu

Dne 27.9.2012 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 260, str. 6 - 25, zveřejněny Praktické pokyny pro účastníky soudního řízení před Soudem pro veřejnou službu Evropské unie.

Jedná se o pokyny určené zástupcům účastníků řízení, které byly zpracovány ke způsobu předkládání procesních písemností a k zajištění řádného průběhu soudního jednání před Soudem pro veřejnou službu. Jejich dodržováním má být přispěno jednak ke snížení počtu žádostí o odstranění vad, jednak ke zmírnění rizika nepřípustnosti spojeného s nedodržením procesních pravidel. Soud do pokynů promítnul také odpovědi na otázky, se kterými se zástupci účastníků řízení často na soud obracejí.

02-10-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení stanovící požadavky na označování a poskytování doplňujících informací o elektrických světelných zdrojích

Dne 26.9.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 258, str. 1 - 20, zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12.7.2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel.

Nařízení bylo Komisí schváleno v rámci její přenesené pravomoci přijmout akty týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu. V podrobnostech stanoví požadavky na označování a poskytování doplňujících informací o elektrických světelných zdrojích, jako jsou například světelné zdroje se žhavicím vláknem, zářivky, vysoce intenzivní výbojky nebo světelné zdroje LED a moduly LED. Stanoví také požadavky na označování svítidel určených k provozu těchto světelných zdrojů a prodávaných koncovým spotřebitelům, a to i v případě, že jsou zabudována do jiných výrobků, které nejsou pro plnění svého primárního účelu při používání závislé na přívodu energie (například nábytek). Některé výrobky jsou z působnosti nařízení vyňaty.
Nařízení vstupuje v platnost dnem 16.10.2012, použije se, s výjimkou některých případů, od 1.9.2013.

02-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Dne 24.9.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 307/2012 Sb. nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

V nařízení vydaném k provedení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vláda stanovila dojezdové doby pro jednotlivé obory nebo služby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to časovými intervaly nejzazšími možnými, přičemž je rozlišováno mezi zařízeními poskytujícími ambulantní péči a zařízeními poskytujícími péči lůžkovou. Rovněž jsou stanoveny lhůty časové dostupnosti pro některé plánované hrazené služby, jakými jsou například náhrada kyčelního a kolenního kloubu, provedení endoskopického vyšetření nebo počítačové tomografie, ale i služby další, které již nelze překročit.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

02-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Dne 24.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 306/2012 Sb. vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Nově, k provedení některých ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, v podrobnostech upravuje způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění s výjimkou nemocničních nákaz, způsob hlášení nemocničních nákaz, seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a nemocí, jejichž léčení je povinné, lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky, požadavky na umístění a přístrojové a materiálové vybavení laboratoře provádějící laboratorní vyšetření na virus lidského imunodeficitu, příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, podrobnosti ke sterilizaci, vyššímu stupni dezinfekce, metodám dezinfekce a způsobům a postupům při jejich vykonávání včetně jejich kontroly, manipulaci s prádlem a také hygienické požadavky na úklid. Rozsah změn byl oproti dosavadní právní úpravě natolik zásadní, že se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo již nenovelizovat stávající vyhlášku a v zájmu přehlednosti vydat vyhlášku zcela novou.

Ta nabývá účinnosti dnem 1.10.2012.

02-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o povinném značení lihu

Dne 21.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 310/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Vyhláška vydaná Ministerstvem financí v přímé reakci na nedávnou závažnou situaci ohledně alkoholických nápojů s obsahem metanolu, které se dostaly až ke spotřebitelům a byly jimi, s často fatálními následky, konzumovány, stanovuje především nové vzory kontrolní pásky určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení, tedy vzory tzv. kolků, když nově rozlišuje mezi kolky pro alkoholické nápoje o obsahu etanolu pod 20% a kolky pro alkoholické nápoje o obsahu etanolu od 20%. Vedle toho dochází k novému rozdělení alkoholických nápojů do úrovní podle objemové koncentrace etanolu ve smyslu této vyhlášky, v návaznosti na to je pak stanoven nový vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.9.2012.

Infodeska.cz