Právní aktuality 28.8.2012 - 3.8.2012


03-09-2012 ::: Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Dne 31.12.2012 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 288/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška je reakcí na novelu č. 347/2009 Sb., kterou došlo s účinností od 1.1.2010 k novelizaci zákona o pozemních komunikacích a zavedení dvou kategorií kontrolního vážení motorových vozidel, a to tzv. "nízkorychlostní kontrolní vážení" a "vysokorychlostní kontrolní vážení", kdy kategorie nízkorychlostního kontrolního vážení odpovídala současnému způsobu provádění kontrolních vážení. Jádrem aktuální novelizace je tak stanovení pravidel pro vysokorychlostní kontrolní vážení. Vyhláška nově upravuje také pravidla pro nízkorychlostní kontrolní vážení a to zejm. s ohledem na opět změněnou legislativní situaci po novele zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 196/2012 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

03-09-2012 ::: Změna složení dvacetikorun

Dne 30. 8. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 283/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
Tato vyhláška mění poměr kovů v kovových dvacetikorunách. Namísto poměru mědi a zinku 72:28 se budou nové dvacetikoruny razit s poměrem mědi a zinku 7:3. Navíc se zvyšuje povolená odchylka ve složení kovu při galvanickém pokovení. Stávající dvacetikoruny zůstávají nadále v platnosti.

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 3.9.2012.

03-09-2012 ::: Vyhláška o podílu obcí na hrubém výnosu DPH a daních z příjmů

Dne 30. 8. 2012 byla ve Sbírce zákonů pod č. 281/2012 Sb. publikována vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Tato vyhláška stanoví procenta, kterými se každá obec podílí na zákonem daných procentních částech celostátního hrubého výnosu určených daní , a to na základě statistických dat z Českého statistického úřadu. Nahrazuje se jí vyhláška č. 259/2011 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011

03-09-2012 ::: Změna Statutu Soudního dvora EU

Dne 23.8.2012 vyšlo ve Věstníku Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu. Toto nařízení reaguje na žádost Soudního dvora a upravuje některé záležitosti s ohledem na zatížení soudní instituce. Nařízení zavádí funkci místopředsedy Soudního dvora a místopředsedy Tribunálu. Dále se zvyšuje počet soudců, kteří se mohou účastnit velkého senátu, a zrušuje systematická účast všech předsedů senátů složených z pět soudců.

Toto nařízení vstupuje v platnost 1. září, ale většina ustanovení se použije až od první následující částečné obměny soudců.

Infodeska.cz