Právní aktuality 28.2.2012 - 5.3.2012


01-03-2012 ::: Novela vyhlášky, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Dne 29.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 64/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem...

nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Publikovaná novela přináší především změny v sazbách odměn v řízení podle části třetí občanského soudního řádu ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, ale také v některých věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, a ve věcech dalších (zcela nově je např. formulován § 7).
K výraznějšímu rozčlenění došlo v případě sazeb odměn v řízení ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky do 5 000 Kč, kdy jsou oproti dosavadním dvěma pásmům dle v řízení vymáhaných částek nově stanovena pásma do 100 Kč, do 500 Kč, do 1 000 Kč, do 2 000 Kč a do 5 000 Kč vymáhané částky. Změnou, která má soudům v bagatelních věcech, kdy je vymáhána částka do výše 5 000 Kč, umožnit citlivěji rozhodovat o výši náhrady nákladů řízení v závislosti na výši částky, jež je předmětem řízení, Ministerstvo spravedlnosti reaguje na aktuální, v poslední době velmi diskutovanou problematiku výše sazeb odměn za zastupování advokátem v případě vymáhání takových bagatelních částek. Dle důvodové zprávy je základní ideou prováděných změn přispět k tomu, aby byla nastolena větší rovnováha mezi částkou, která je vymáhána v rámci exekuce nebo řízení o výkonu rozhodnutí, a náklady exekuce nebo výkonu rozhodnutí, a ke snížení nákladů občanského soudního řízení. Trendem, který vyhláška nastolila, je spíše snižování sazeb odměn. Jak již bylo uvedeno, změny se týkají také sazeb dalších.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2012.

01-03-2012 ::: Novela vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora

Dne 29.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 63/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládaná novela by dle důvodové zprávy měla především přispět ke snížení nákladů exekuce v případě, kdy povinný splní „dobrovolně“ svoji povinnost poté, co byla zahájena exekuce, a jde-li o řízení, v němž vymožené plnění nepřesáhne 10 000 Kč. Novela však přináší řádu dalších změn. Ty se týkají např. společných cest ve více exekučních řízeních vedených týmž exekutorem, náhrady účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké posudky a překlady, ale i dalšího.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2012.

01-03-2012 ::: Nové znění příloh I až IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Dne 23.2.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 50, str. 3-10, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 156/2012 ze dne 22.2.2012, kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Příloha I novelizovaného nařízení uvádí pravidla pro určení vnitrostátní příslušnosti, na něž odkazují čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 nařízení, příloha II obsahuje seznam soudů nebo příslušných orgánů, které jsou v členských státech příslušné pro podávání návrhů na prohlášení vykonatelnosti, příloha III obsahuje seznam soudů, u kterých se může podat opravný prostředek proti rozhodnutím o návrhu na prohlášení vykonatelnosti, příloha IV pak uvádí konečné opravné prostředky proti těmto rozhodnutím.

Uvedené přílohy byly, již z povahy údajů, které obsahují, často novelizovány. Komise tak dospěla k závěru, že je v zájmu přehlednosti vhodné přijmout a vyhlásit nové znění příloh v podobě, ve které budou zohledněny veškeré doposud vydané změny. V důsledku této úvahy se tak přílohy I až IV nařízení (ES) č. 44/2001 nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nově vydaného nařízení.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 14.3.2012.

01-03-2012 ::: Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Dne 29.2.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 60/2012 Sb. nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům.

Nařízení, které vláda vydala podle § 2b odst. 2 zákona o zemědělství a podle § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, navazuje na přímo použitelná nařízení (ES) č. 1760/2000, č. 21/2004, č. 73/2009, č. 1120/2009 a č. 1122/2009, když nově upravuje některé podmínky poskytování zvláštní podpory podle předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro režimy přímých podpor (takovým předpisem je v současné době nařízení Rady (ES) č. 73/2009), které jsou poskytovány zemědělcům Státním zemědělským intervenčním fondem. Nařízení hovoří o zvláštní podpoře na brambory pro výrobu škrobu, na chmel, na tele masného typu, na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, a na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2012.

01-03-2012 ::: Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu
Dne 28.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 57/2012 Sb. vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu.

Vyhláškou Česká národní banka provádí ust. § 97 odst. 8 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření a ust. § 45 odst. 8 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření, když stanoví minimální náležitosti statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu a jejich změny, které podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou. Při formulaci znění vyhlášky Česká národní banka vycházela z textu platné vyhlášky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu, přičemž zohlednila odlišnosti charakteristické pro účastnický, resp. důchodový fond a subjekty s nimi spojené.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 28.2.2012 s výjimkou ust. § 15, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Infodeska.cz