Právní aktuality 28.9.2011 - 5.10.2011


04-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Dne 4. 10. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 291/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka si dle důvodové zprávy klade za cíl novelou zajistit, aby byly dostatečně zohledňovány požadavky evropských institucí na statistické výkaznictví, jakož i standardy na statistiku platební bilance uplatňované pro členské státy Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Má tak být odstraněn nesoulad dosavadní právní úpravy s evropským právem v oblasti vymezení definičních znaků fondu peněžního trhu pro účely statistiky měnových finančních institucí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

04-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o ochraně ovzduší a zákona o pozemních komunikacích

Dne 4. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 288/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce si přijetím zákona klade dle důvodové zprávy za cíl především přispět k řešení neutěšené situace v oblasti životního prostředí co se neklesajících emisí znečišťujících látek v ovzduší týče. Konkrétně uvádí jemné prachové částice PM10, PM2,5 a PAH, když poukazuje na nedostatek dosavadní právní úpravy, která neumožňuje dostatečně zohlednit kvalitu ovzduší v povoleních zdrojů znečištění.

Prezident republiky se se zákonem neztotožnil, když využil svého práva suspenzivního veta, zákon nepodepsal a vrátil jej zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta na zákonu svým usnesením ze dne 6. 9. 2011 setrvala.

Zákon nabývá účinnosti dnem 19. 10. 2011.

04-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012

Dne 30. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 287/2011 Sb. vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012.

Vyhláškou vydanou podle § 8 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje míru zvýšení příplatků k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznaných před 1. lednem 2012.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

04-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška k parametrům potřebným pro výpočet důchodů v roce 2012 a ke zvýšení důchodů

Dne 30. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 286/2011 Sb. vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve vyhlášce stanovilo dle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012, výši základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2012 a nakonec zvýšení důchodů v roce 2012.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

04-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území ČR

Dne 30. 9. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 284/2011 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.

Vláda si přijetím nařízení vydaného podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů, klade za cíl iniciovat výstavbu nájemních bytů posílením zdrojů finančních prostředků do tohoto typu výstavby, v důsledku čehož má dojít ke zvýšení nabídky nájemného bydlení na současném trhu.

Nařízení vymezuje pro své účely některé pojmy, definuje žadatele o úvěr, podmínky poskytnutí a použití úvěru, podmínky uzavírání příslušných nájemních smluv, podmínky pro nakládání s takovými nájemními byty, výši úrokové sazby i výši úvěru, zabývá se žádostí o úvěr, smlouvou o poskytnutí úvěru i čerpáním a splácením úvěru.

Nařízení nabývá s jednou výjimkou účinnosti dnem 1. 10. 2011.

Infodeska.cz