Právní aktuality 27.5.2014 - 4.6.2014


Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů(04.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 95/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika je již od roku 1972 smluvní stranou Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní. Ta byla sjednána v Bruselu v roce 1969 a ve Sbírce zákonů publikována pod č. 70/1975 Sb.

Dle důvodové zprávy bylo touto mezinárodní smlouvou založeno České republice členství ve Stálé mezinárodní komisi pro ověřování ručních palných zbraní. Plenární zasedání této komise vydává rozhodnutí, která jsou pro členské státy závazná. Některá ustanovení těchto rozhodnutí, jedná se především o rozhodnutí plenárního zasedání č. XXXI, XXX, XXIX a XXVIII, však doposud nebyla do českého právního řádu promítnuta. Právě publikovaná novela má tento stav napravit a nemá učinit nic jiného, než příslušná ustanovení uvedených rozhodnutí do právního řádu České republiky řádně promítnout tak, aby bylo učiněno zadost závazku plynoucímu z mezinárodní smlouvy.

Dalším z důvodů, proč k novelizaci dochází, je potřeba splnit povinnost vycházející z čl. 8 Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi, jenž doplňuje úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000 a byl ve Sbírce mezinárodních smluv publikován pod č. 76/2013 Sb.m.s. Požadavky uvedeného čl. 8 se týkají značení střelných zbraní při jejich výrobě, dovozu a převodu ze státních zásob do trvalého civilního používání, a to pro účely identifikace a sledování jednotlivých střelných zbraní.

V kontextu těchto změn bylo rovněž potřeba provést určité úpravy také v jiných ustanoveních vyhlášky tak, aby byla zachována konzistentnost, srozumitelnost a dobrá aplikovatelnost celé předmětné právní úpravy, přičemž zde byla snaha, aby ke změnám došlo v co možná nejnižší a nejnezbytnější míře.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.6.2014.

Novela vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd(04.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 91/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla přijata především z toho důvodu, aby bylo učiněno zadost transpozici evropské směrnice 2013/57/EU ze dne 20.11.2013, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.

Předmětná evropská právní úprava si, dle důvodové zprávy, klade za cíl zajistit, aby odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly požadavkům protokolů zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti vydaných Odrůdovým úřadem Společenství pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly pro dané druhy stanoveny. Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedených směrnic vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin. A protože obě zmíněné instituce od doby poslední novelizace uvedených směrnic přijaly nové zásady a protokoly nebo jejich revize pro více druhů, byly zmíněné směrnice směrnicí 2013/57/EU novelizovány. To se muselo rovněž promítnout do právního řádu České republiky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Sdělení o celkových výsledcích voleb do Evropského parlamentu(02.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27.5.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 92/2014 Sb. sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014.

Dle sdělení uveřejněného podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu při celkovém počtu osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu čítajícím bezmála 8,4 mil. oprávněných voličů odevzdáno jen o něco málo více než 1,5 mil. úředních obálek. Volební účast tak lehce přesáhla hodnotu 18%.

Do Evropského parlamentu byli v daných volbách za Českou republiku zvoleni zástupci sedmi politických uskupení. Dohromady jde o 21 (staro)nových europoslanců.

Infodeska.cz