Právní aktuality 27.4.2013 - 13.5.2013


Novela vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí(13.05.2013)

Dne 30.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 108/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

Novela má přispět k harmonizaci právní úpravy v oblasti dovozu a tranzitu příslušných produktů ze třetích zemí s platnou legislativou Evropské unie. Dle důvodové zprávy do ní náleží zejména prováděcí rozhodnutí Komise č. 2011/215/EU, kterým se provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o překládku dovážených zásilek produktů určených k dovozu do Unie nebo třetích zemí na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly, rozhodnutí Komise o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS, a nařízení č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (tzv. Modernizovaný celní kodex), ale i další evropské předpisy, ať již nové, či v nedávné době novelizované. Dochází také k přizpůsobení textu vyhlášky novelizovanému znění veterinárního zákona především co se terminologického, ale i věcného hlediska týče, a ke zpřesnění některých jejích dílčích ustanovení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2013.

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční dopravě (13.05.2013)

Dne 30.4.2013 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 106/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem, proč Ministerstvo dopravy přijalo tuto novelizační vyhlášku, je novela zákona o silniční dopravě publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 102/2013 Sb. Ta se, vedle jiného, týkala podmínek provozování taxislužby. Účelem právě vydané novely je přizpůsobit také podzákonnou právní úpravu dané problematiky nově znějící právní úpravě zákonné. V případě změn zmíněné vyhlášky jde především o náležitosti dokladů, jakými jsou záznam o provozu vozidla taxislužby, záznam o přepravě a doklad o zaplacení jízdného, ale také o technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru a náležitosti knihy taxametru, způsob řádné obsluhy taxametru nebo průkaz řidiče taxislužby.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2013.

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležito (13.05.2013)

Dne 30.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 107/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Dle důvodové zprávy bylo cílem jejího přijetí především upravit kritéria pro zařazení práce s vibracemi do kategorie druhé až čtvrté v návaznosti na nové hygienické limity, které upravilo nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v souladu s limity používanými v evropské směrnici 2002/44/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Zároveň se upravují kritéria pro zařazování prací s chemickými látkami, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci do kategorie druhé a třetí, a to v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím ke klasifikaci podle přímo použitelného předpisu EU. Tím je evropské nařízení č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2013.

Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociá (13.05.2013)

Dne 30.4.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 109/2013 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vyhlásilo, že od 1.7.2013 je podle § 8 odst. 2 zákona o životním a existenčním minimu částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2012 částka 12 500 Kč, a dle § 5 odst. 6 a 7 zákona o státní sociální podpoře částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2012 částka 12 500 Kč a částkou odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2012 částka 6 200 Kč.

Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci (13.05.2013)

Dne 30.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 111/2013 Sb. vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle § 25 odst. 4 transplantačního zákona ve znění zákona č. 44/2013 Sb. v souladu s evropskou směrnicí 2010/53/EU o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci upravuje soubor požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci. Tato oblast doposud předmětem výslovné právní regulace nebyla. Přijetím vyhlášky byl sledován především zájem na ochraně zdraví jak dárců, tak příjemců transplantovaných orgánů. Je jedním z projevů, v tom smyslu se Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo, snahy o dosažení konzistentních harmonizovaných podmínek v oblasti kvality a bezpečnosti orgánů určených k transplantaci ve všech členských státech EU.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2013.

Novela zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců na území ČR a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (07.05.2013)

Dne 25.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 103/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím tohoto novelizačního zákona má být, dle jeho důvodové zprávy, především zajištěna transpozice dvojice směrnic, které jsou součástí budování tzv. společného evropského azylového systému. Jedná se o směrnici 2011/51/EU, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany, a o směrnici 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.

Pojem „společný evropský azylový systém“ je v současné době hlavním hybatelem vývoje azylové problematiky v EU. K jeho budování směřují všechny práce a diskuze, které na unijní úrovni v posledních letech probíhají a budou probíhat i nadále. Na jeho konci by měly být plně harmonizované azylové politiky jednotlivých členských států zahrnující všechny fáze řízení o mezinárodní ochraně od přijímání až po integraci, případně návrat do země původu.

Ostatní změny v zákoně o azylu mají zohlednit poznatky z dosavadní aplikační praxe v České republice. Týkají se například zefektivnění vedení samotného řízení o udělení mezinárodní ochrany, úpravy poskytování finančních a dalších benefitů žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, zajištění větší ochrany azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany či vymezení pojmu přesídlování. Zohledňují i přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), jenž má nabýt účinnosti dnem 1.1.2014. Jedna ze změn zákona o pobytu cizinců na území ČR se zase týká kompetence Ředitelství služby cizinecké policie.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.5.2013, s výjimkou některých ustanovení nabývajících účinnosti dny 10.5.2013 a 1.1.2014.

Novela zákona o silničním provozu (07.05.2013)

Dne 25.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 101/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Doposud zákon o silničním provozu ukládal řidičům, kteří nejsou profesionálními řidiči, neřídí vozidla s výstražnými systémy a nemají řidičské oprávnění C a výše nebo nejsou instruktory, podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech věku a poté každé dva roky. Dle důvodové zprávy je však povinná prohlídka v 60 letech dnes již přežitkem, a to především s přihlédnutím k tomu, že v současnosti se občané dožívají podstatně vyššího věku, než tomu bylo v minulosti, věk k odchodu do důchodu se také pravidelně zvyšuje. Vychází se zde z předpokladu, že jsou-li lidé v takové kondici, která jim umožňuje soustavně pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit motorové vozidlo. Proto je právě vydaným zákonem povinnost uvedených řidičů podrobit se lékařské prohlídce v 60 letech zrušena, nově bude muset být první taková prohlídka absolvována až před dovršením 65 let. Vedle toho budou nově a podrobněji stanoveny okolnosti, za kterých je osoba povinna podrobit se dopravně psychologickému vyšetření.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2013.

Novela zákona o technických požadavcích na výrobky (07.05.2013)

Dne 25.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 100/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem, jehož dosažením byl zákonodárce při přijímání této novely motivován, je provedení řádné implementace nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Dle důvodové zprávy bylo potřeba zajistit řádnou a efektivní aplikovatelnost uvedeného nařízení na území České republiky. K tvorbě nového evropského nařízení bylo přistoupeno na základě rozsáhlé studie Evropské komise, která měla potvrdit, že směrnice 89/106/EHS již nedokáže uspokojivě pokrýt aktuální potřeby praxe. Nové nařízení mělo zjednodušit a vyjasnit aktuální rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh a zvýšit transparentnost a účinnost stávajících opatření přijímaných v dané oblasti. Ač je samozřejmě evropské nařízení přímo aplikovatelné, což znamená, že v případě jeho aplikace má úprava v něm obsažená nadřazené postavení a přednost před ustanoveními vnitrostátního právního řádu, která by s ním byla eventuelně v rozporu, bylo účelné český právní řád na novou situaci adaptovat a taková rozporná vnitrostátní ustanovení upravit, případně je z platné právní úpravy odstranit. Bylo také potřeba vyřešit některé otázky spjaté s aplikací nařízení, které jím již nejsou přímo postiženy. Jde například o otázky institucionálního zabezpečení výkonu státní správy v oblasti upravované nařízením na národní úrovni, vnitrostátní procesní stránku výkonu státní správy v režimu nařízení či deliktní odpovědnost za nesplnění povinností stanovených nařízením. Nadto bylo rovněž přistoupeno k některým změnám v oblasti akreditace, jež si vyžádala aplikační praxe.

Vedle novely zákona o technických požadavcích na výrobky se s účinností od 1.7.2013 zrušuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, a to společně se svým novelizačním nařízením č. 128/2004 Sb.

Zákon nabývá účinnosti dnem 10.5.2013, s výjimkou některých svých ustanovení nabývajících účinnosti dny 1.7.2013 a 1.1.2014.

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (07.05.2013)

Dne 30.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 104/2013 Sb. zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Doposud mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních upravovala hlava dvacátá pátá trestního řádu. V ní obsažená právní úprava se však, dle důvodové zprávy, stala postupem času v některých směrech nedostatečnou, pro praxi obtížně použitelnou, málo přehlednou a s ohledem na dynamický rozvoj mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních i do značné míry překonanou. Zákonodárce tedy dospěl k přesvědčení, že nejvhodnější bude vyčlenit tuto velmi specifickou problematiku z trestního řádu do samostatného zákona, samozřejmě při zachování velmi úzké návaznosti na trestní řád, přistoupil k její komplexní úpravě a zohlednil v ní nové trendy. Zákon tak má nově upravit postupy justičních, ústředních a jiných orgánů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a postavení některých subjektů působících v této oblasti. Jeho prostřednictvím má být dosaženo úpravy na jedné straně komplexní a dostatečně podrobné, a na druhé straně přehledné a snadno pochopitelné všem justičním orgánům, ústředním orgánům justiční spolupráce, jakými jsou Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství, ale i dalším orgánům, které se v souladu se svými zákonnými pravomocemi podílejí na justiční spolupráci a trestním řízení vedeném v České republice.

Kromě uvedeného zákona byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 105/2013 Sb. také s ním související změnový zákon, tedy zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Ten novelizuje, vedle trestního řádu, v němž bude, mimo jiné, zrušena jeho hlava dvacátá pátá doposud upravující právní styk s cizinou, další více než desítku zákonů. Jde například o zákon o daních z příjmů, zákon o státním zastupitelství, zákon o Rejstříku trestů, zákon o Policii české republiky, trestní zákon, ale i zákony další.

Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1.1.2014, s výjimkou některých ustanovení zákona č. 105/2013 Sb. nabývajících účinnosti dnem 30.4.2013, respektive dnem 1.11.2013.

Změny zákonů v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení (07.05.2013)

Dne 25.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 99/2013 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie.

Tímto předpisem je novelizován zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovnictví a zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem. V dané věci jde o to, že směrnicí 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, bylo členským státům uloženo, aby zajistily, že ve všech nových smlouvách uzavřených nejpozději po 21.12.2007 nebude vést použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb u jednotlivých pojištěných k rozdílům ve výši pojistného a pojistného plnění. Současně bylo umožněno povolit do 21.12.2007 přiměřené rozdíly ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěných, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. Do českého právního řádu byla tato výjimka provedena antidiskriminačním zákonem publikovaným pod č. 198/2009 Sb. Soudní dvůr EU však příslušné ustanovení směrnice umožňující členským státům ponechat bez časového omezení platnost výjimky z pravidla stejného zacházení s muži a ženami v pojišťovnictví rozsudkem ve věci C-236/09 (Test-Achats) zrušil, a to pro rozpor s uskutečňováním cíle rovného zacházení s muži a ženami, jenž směrnice sleduje, a pro neslučitelnost s články 21 a 23 Listiny základních práv EU. Zákonem má být daný rozsudek Soudního dvora implementován do českého právního řádu, čímž má být v tomto ohledu dosaženo slučitelnosti českého právního řádu s právem EU.

Zákon nabývá účinnosti dnem 25.4.2013.

Infodeska.cz