Právní aktuality 27.3.2014 - 1.4.2014


Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích(01.04.2014)

Dne 28.3.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 48/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozsáhlou novelu čítající bezmála padesát novelizačních bodů, jejíž potřeba vyvstanula především po novelizaci zákona o vodovodech a kanalizacích provedené k 1.1.2014 zákonem č. 275/2013 Sb. Na změny realizované tímto zákonem je nyní adekvátně reagováno také v podzákonné rovině. Další vyhláškou provedené změny dle důvodové zprávy vycházejí z praktických zkušeností při aplikaci této vyhlášky orgány veřejné správy, a to zejména z poznatků získaných vodoprávními úřady všech stupňů a provozovateli vodovodů a kanalizací, dále pak také z poznatků odběratelů a zájmového a profesního Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.4.2014.

Novela vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik(01.04.2014)

Dne 28.3.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 49/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Novelou Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí reaguje na vytýkací dopis Komise EU, v němž byla namítána neúplná, respektive nesprávná transpozice evropské směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu do vnitrostátního práva České republiky. Dle důvodové zprávy šlo především o výslovné vyžadování zohlednění osvědčených postupů, včetně osvědčených ekologických postupů a nejlepších dostupných technik, v návrzích základních a doplňkových opatření, ale také o požadavek, aby udělení výjimky spočívající ve vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu pro účely skladování do geologických struktur bylo výslovně vázáno na identifikaci nadřazené potřeby (oprávněného zájmu) příslušným úřadem a omezeno pouze na případy, které neovlivní dosažení environmentálních cílů přijatých pro daný útvar podzemní vody. Po provedené novele má být daná právní úprava již zcela souladná s výše uvedenou směrnicí.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.4.2014.

Novela vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití(01.04.2014)

Dne 21.3.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 46/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška je projevem transpozice evropské směrnice 2013/46/EU, kterou se mění směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu. Na jejím základě má dle Ministerstva zdravotnictví dojít k rozšíření možností výroby počáteční a pokračovací kojenecké výživy o další zdroj bílkovin, kdy vedle zpracování kravského mléka bude možné používat při výrobě tohoto druhu potravin i mléko kozí.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 31.3.2014.

Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele(01.04.2014)

Dne 31.3.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 50/2014 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů, sdělilo, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1.5.2014 do 30.4.2015 částka 25 128 Kč.

Infodeska.cz