Právní aktuality 27.2.2014 - 3.3.2014


Dohoda mezi vládou ČR a SR o rozvoji spolupráce v oblasti obrany (03.03.2014)

Dne 20.2.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 7/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

Dohoda podepsaná v Ostravě dne 20.9.2013 upravuje oblasti, koordinaci a záměry rozvoje spolupráce v rezortu obrany, včetně spolupráce podniků ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti ministerstev obrany. Spolupráce má být konkrétně realizována v obranném plánování, vojenském vzdělávání, ve vyzbrojování, logistice, vojenském zdravotnictví a vojenských operacích, v rámci cvičení a v rozvoji ozbrojených sil. Dohoda je projevem snahy uplatňovat a dále prosazovat principy iniciativ "Pooling & Sharing" a "Smart Defence" a má, mimo dalšího, napomoci k co nejefektivnějšímu využívání finančních prostředků určených na obranu. Odkazuje na partnerství obou zemí v Evropské unii a v Organizaci Severoatlantické smlouvy.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1.12.2013.

Dne 20.2.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 7/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

Dohoda podepsaná v Ostravě dne 20.9.2013 upravuje oblasti, koordinaci a záměry rozvoje spolupráce v rezortu obrany, včetně spolupráce podniků ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti ministerstev obrany. Spolupráce má být konkrétně realizována v obranném plánování, vojenském vzdělávání, ve vyzbrojování, logistice, vojenském zdravotnictví a vojenských operacích, v rámci cvičení a v rozvoji ozbrojených sil. Dohoda je projevem snahy uplatňovat a dále prosazovat principy iniciativ "Pooling & Sharing" a "Smart Defence" a má, mimo dalšího, napomoci k co nejefektivnějšímu využívání finančních prostředků určených na obranu. Odkazuje na partnerství obou zemí v Evropské unii a v Organizaci Severoatlantické smlouvy.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1.12.2013.

Novela nařízení o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (03.03.2014)

Dne 28.2.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 29/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

Vláda právě vydaným předpisem novelizuje, vedle svého výše uvedeného nařízení č. 75/2007 Sb., dalších 5 nařízení. Jde konkrétně o nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, a č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám. Dle ministerstva zemědělství jakožto předkladatele návrhu tohoto předpisu je jeho hlavním cílem upravit podmínky pro poskytnutí platby v roce 2014.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.3.2014.

Novela vyhlášky o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách(03.03.2014)

Dne 24.2.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 28/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.

Primárním cílem této relativně rozsáhlé novely čítající bezmála šest desítek novelizačních bodů je řádně do českého právního řádu implementovat příslušné evropské směrnice. Jde konkrétně o směrnice 2012/48/EU a 2012/49/EU novelizující směrnici, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. Tyto směrnice, dle důvodové zprávy, reagují na změny nařízení o inspekci lodní plavby na Rýně, které mají zabránit narušování hospodářské soutěže a rozdílným úrovním bezpečnosti.

Novelizační vyhláškou se například stanovují nové technické požadavky pro jednotlivé části plavidel a samostatné technické celky, jakými jsou příkladmo palubní čistírny odpadních vod pro osobní lodě, změn je však samozřejmě podstatně více. Všechny by měly reflektovat aktuálně dosažený stupeň technického vývoje v dané oblasti.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.3.2014.

Poslanecká sněmovna schválila několik zákonů, ty nyní putují do Senátu (03.03.2014)

Na 6. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která byla ukončena dne 18.2.2014 a na které byla, mimo jiné, vyslovena důvěra vládě Bohuslava Sobotky, bylo schváleno osm zákonů. Ve třetím čtení byla schválena novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, novela zákona o evropské občanské iniciativě, novela zákona o archivnictví a spisové službě, novela zákona o volbách do Evropského parlamentu a novela zákona o obalech. Novely zákonů o volbách do Parlamentu České republiky a o chemických látkách a chemických směsích prošly již v prvním čtení. Nyní se projednáváním daných zákonů bude zabývat Senát, a to na schůzi, jejíž zahájení je plánováno na 19.3.2014.

Infodeska.cz