Právní aktuality 27.11.2013 - 17.12.2013


Harmonizační novela advokátního tarifu (17.12.2013)

Dne 5. 12. 2013 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 390/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o technickou novelu, která harmonizuje advokátní tarif v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Novela vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (17.12.2013)

Dne 5. 12. 2013 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 388/2013 Sb. publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela rozšiřuje vyhlášku o seznam zdravotních stavů, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Rozhodování o druhu průkazu osoby se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP, ZTP/P) se tak bude řídit podle vyhláškou uvedených zdravotních stavů a již nikoli podle hodnocení základních životních potřeb příspěvku na péči.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem(11.12.2013)

Dne 29.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 374/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela především definuje novou podobu kuponů prokazujících zaplacení časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace automobilem do 3,5 tuny (tzv. dálniční známky) pro rok 2014. Kupony se z technických důvodů mění každoročně, jelikož je vždy nutné odlišit je od předchozí emise. Výrazné optické odlišení je totiž důležité pro jejich řádnou a snadnou kontrolu. Další novou vyhláškou prováděné změny lze převážně charakterizovat jako změny legislativně-technického charakteru.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.12.2013.

Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti(11.12.2013)

Dne 29.11.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 378/2013 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Tímto rozhodnutím prezident republiky ve smyslu § 366 odst. 2 trestního řádu přenesl na ministra spravedlnosti svou pravomoc provádět řízení o žádostech o milost a zamítat žádosti o milost, přičemž si ponechal pravomoc rozhodovat o žádostech osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 4 trestního řádu.

V minulosti již podobně přenesl na ministra spravedlnosti svou pravomoc v tomto ohledu prezident Havel, který tak učinil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 33/1994 Sb. Prezident Klaus toto rozhodnutí prezidenta Havla svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 254/2003 Sb. zrušil, čímž danou pravomoc atrahoval opět na sebe, prezident Zeman nyní svým aktuálně vydaným rozhodnutím popsané rozhodnutí prezidenta Klause ruší. Vyřízení žádostí o milost podaných přede dnem 8.3.2013, tedy přede dnem, kdy prezident Zeman vystřídal ve funkci prezidenta Klause, bude ještě vykonáno v intencích dosavadního rozhodnutí prezidenta Klause.

Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv (11.12.2013)

Dne 29.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 377/2013 Sb. vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv.

Vyhláška vydaná k provedení zákona o hnojivech publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 156/1998 Sb. je projevem transpozice evropské směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, přičemž nově upravuje způsob skladování hnojiv a pomocných látek a kapacitu skladovacích prostor, používání hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě a lesních pozemcích, vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, ale také hlášení o používání upravených kalů. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Podle Ministerstva zemědělství již dosavadní vyhláška neodpovídala aktuální situaci a potřebám, proto přistoupilo k vydání vyhlášky nové. Dle důvodové zprávy má být jejím prostřednictvím dosaženo stavu, kdy bude zajištěna lepší kontrolovatelnost podmínek v rámci programu pro rozvoj venkova na období 2014 - 2020, a to zejména tím, že se dosáhne úplnosti a správnosti evidence hnojení a plnění limitů pro přívod dusíku do půdy u agroenvironmentálních opatření.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu(11.12.2013)

Dne 29.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 376/2013 Sb. vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu.

Vyhláškou vydanou k provedení nového zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, a to na základě zmocnění v jeho § 10 odst. 6, stanovilo Ministerstvo vnitra technické požadavky na zabezpečení bezpečnostního materiálu, tedy věcí využitelných k obranným a bezpečnostním účelům dle uvedeného zákona. Podrobněji jsou upraveny mechanické zábranné prostředky I. a II. kategorie, uzamykání mechanických zábranných prostředků, provozně důležité součástky a paliva, elektronické zabezpečovací zařízení, speciální televizní systém, nepřetržitá fyzická ostraha, uložení bezpečnostního materiálu ve venkovních prostorách a jeho zabezpečení podle jiného právního předpisu. Takovým jiným právním předpisem se rozumí například zákon o střelných zbraních, zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, atomový zákon, zákon o návykových látkách nebo zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ale i některé jejich prováděcí právní předpisy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Nařízení o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz solárního skla z Čínské lidové republiky (03.12.2013)

Dne 27.11.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 316, str. 8 – 28, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 1205/2013 ze dne 26.11.2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz solárního skla z Čínské lidové republiky.

Nařízením se na dovoz určitého, v nařízení specifikovaného solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky do Evropské unie ukládá prozatímní antidumpingové clo. To se Komise rozhodla uvalit na základě v únoru tohoto roku zahájeného řízení, jež bylo iniciováno podnětem podaným jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby solárního skla v EU. V rámci řízení bylo zjištěno, že v důsledku dumpingového dovozu solárního skla z Číny prodejní ceny výrobního odvětví EU nedosahují ani výrobních nákladů, což se nepříznivě projevuje na jeho ziskovosti, která během období šetření vykazovala záporné hodnoty. Komise dospěla k závěru, že dané evropské výrobní odvětví utrpělo během období šetření podstatnou újmu, přičemž dumpingový dovoz a značný nárůst jeho podílu na trhu za ceny, které se trvale podbízejí vůči cenám výrobního odvětví EU, hrály v této podstatné újmě rozhodující roli.

Dle Komise tedy byla šetřením prokázána příčinná souvislost mezi podstatnou újmou způsobenou výrobnímu odvětví EU a dumpingovým dovozem z Čínské lidové republiky. Rozhodla se tedy pro uložení prozatímního antidumpingového cla, přičemž očekává, že se díky němu podaří obnovit spravedlivé obchodní podmínky na trhu EU a výrobnímu odvětví EU umožní přizpůsobit ceny obdobného výrobku tak, aby zohledňovaly výrobní náklady, což zlepší jeho ziskovost. Uložení opatření má rovněž umožnit výrobnímu odvětví EU získat zpět alespoň část podílu na trhu, o nějž přišlo, což má mít kladný dopad na jeho celkovou finanční situaci, ale také lepší přístup ke kapitálu, což by mělo umožnit další investice do výzkumu, vývoje a inovací na trhu solárního skla. Dle Komise je rovněž pravděpodobné, že výrobci v EU, kteří byli nuceni zastavit výrobu v důsledku tlaku čínského dumpingového dovozu, by mohli znovu zahájit své podnikání. Celkově by podle tohoto scénáře měla být zajištěna nejen stávající pracovní místa, ale existovaly by i reálné vyhlídky na další rozšíření výroby a zvýšení zaměstnanosti. Pokud by naopak opatření uložena nebyla, má Komise za to, že by došlo k další ztrátě podílu na trhu s dalším zhoršením ziskovosti výrobního odvětví EU, což by bylo z krátkodobého a střednědobého hlediska neudržitelné. V důsledku toho by kromě velkého počtu výrobců v EU, kteří byli již z trhu vytlačeni, mohla insolvence hrozit také dalším, a to by v krátkodobém až střednědobém časovém měřítku vedlo k pravděpodobnému zániku celého výrobního odvětví v Evropské unii s následným závažným dopadem na stávající pracovní místa.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 28.11.2013, přičemž se jeho článek 1 ukládající prozatímní antidumpingové clo použije po dobu šesti měsíců.

Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby (03.12.2013)

Dne 20.11.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 364/2013 Sb. nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby.

Jde o další z prováděcích předpisů vydaných k novému občanskému zákoníku, tentokrát na základě jeho § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2. Nařízení v podrobnostech upravuje náležitosti formuláře obsahujícího informace, které podnikatel poskytne spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek a právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud jsou takové smlouvy uzavřeny na období delší než jeden rok, účastenství ve výměnném systému spojené s právem na plnění výše uvedené výměnou za poskytnutí možnosti jiné osobě využít svá obdobná práva ze smluv uvedených výše, nebo právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu práva užívat ubytovací zařízení nebo jiné rekreační služby. Stanoveny jsou rovněž náležitosti formuláře pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby. Nařízení bylo vypracováno s ohledem na evropskou směrnici 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně, přičemž formálně nahrazuje dosavadní vnitrostátní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. To se, s účinností nového nařízení, zrušuje.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím(03.12.2013)

Dne 20.11.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 366/2013 Sb. nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Další z předpisů vydaných k provedení nového občanského zákoníku v podrobnostech upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, části nemovité věci, které jsou společné, ale také podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Tyto činnosti jsou zde blíže, a to demonstrativním výčtem, vymezeny, přičemž je rozlišováno mezi hlediskem provozním a technickým a hlediskem správních činností. Hovoří se také o hospodaření společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku či se vymezují některé náklady vlastní správní činnosti. V úvodu je pak stanoveno, že ustanovení tohoto nařízení týkající se bytu platí rovněž pro nebytový prostor.

Nařízení nabývá účinnosti současně s novým občanským zákoníkem, tedy dnem 1.1.2014.

Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv (03.12.2013)

Dne 20.11.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 363/2013 Sb. nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Nařízení vydané k provedení nového občanského zákoníku v návaznosti na jeho § 1820 odst. 1 písm. f) a odst. 2 upravuje, jak jeho název napovídá, jednak vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele, ale také náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv. K jejich sdělení spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, totiž podnikatele používajícího výhradně alespoň jeden prostředek komunikace na dálku nebo uzavírajícího smlouvu mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání zavazuje výše uvedené ustanovení nového občanského zákoníku, přičemž takový podnikatel má možnost uvedené údaje spotřebiteli sdělit také prostřednictvím právě v nařízení vydaného vzorového poučení. Nařízení bylo vypracováno s ohledem na evropskou směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Infodeska.cz