Právní aktuality 27.10.2012 - 30.10.2012


30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

Dne 22.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 352/2012 Sb. nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou jsou upraveny konkrétní podmínky pro přiznávání slev z mýtného, možnost jejichž stanovení zavedla do zákona o pozemních komunikacích novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 196/2012 Sb.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 22.10.2012.

30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

Dne 22.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 351/2012 Sb. nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv.

Nahrazuje dosavadní, stejně nazvané nařízení publikované pod č. 446/2011 Sb., které se s příchodem nové právní úpravy zrušuje. Podle § 20 odst. 7 a § 21 odst. 13 nového, v červnu tohoto roku vydaného zákona o ochraně ovzduší nově stanovuje kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy podle § 21 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší, náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 uvedeného zákona, základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a obsahové náležitosti zprávy o emisích.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela stavebního zákona

Dne 22.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 350/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

Dle důvodové zprávy bylo potřeba přijmout novelu, a to značně rozsáhlou, která by jednak zpřesnila úpravu jednotlivých postupů a institutů tak, aby právní úprava územního plánování v praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy, jednak na úseku územního plánování některé postupy zjednodušila a racionalizovala. Novelou mají být rovněž odstraněny některé dle zákonodárce nedůvodné odchylky od správního řádu jakožto obecného procesního předpisu. Takové doposud byly k nalezení například v právní úpravě zveřejňování písemností nebo vydávání územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy. Veškeré úpravy a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by měly dle záměru zákonodárce přispět ke snížení administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování. Zpřesňují se například postupy při posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a na území Natura 2000. Přitom se definuje vztah k předpisům, které tuto problematiku v našem právním řádu obecně upravují, a to tak, aby byly vyloučeny zbytečné duplicity a snížena administrativní náročnost těchto procesů.

Vedle stavebního zákona je novelizováno dalších třináct zákonů, mezi nimi například zákon o požární ochraně, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o dani z nemovitosti, zákon o oceňování majetku, zákon o správních poplatcích, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Dne 22.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 347/2012 Sb. vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.

Vyhláška vydaná k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Ta se s účinností od 1.1.2013 zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláškou se nově stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Těmito technicko-ekonomickými parametry jsou především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, doba využití zařízení a v případě výroben elektřiny využívajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady na pořízení paliva. S ohledem na skutečnost, že se na jedné straně technologie využívající obnovitelné zdroje neustále vyvíjí a zdokonalují, a na druhé straně se mění ceny vstupů, je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Proto bylo dle důvodové zprávy k nové právní úpravě přistoupeno.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ustanovení, dnem 5.11.2012.

30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Registrační vyhláška

Dne 22.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 346/2012 Sb. vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška).

Novou vyhláškou Energetický regulační úřad provádí několik ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, jehož některá ustanovení nabyla účinnosti v květnu tohoto roku, avšak který v plném rozsahu účinnosti nabude až dnem 1.1.2013. Stanovuje v ní termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.11.2012.

30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Dne 22.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 345/2012 Sb. vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu jí nově stanovuje způsoby dispečerského řízení plynárenské soustavy, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenské soustavy nebo jejích částí a zahrnuje přípravu řízení provozu, operativní řízení provozu a vyhodnocení provozu, pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných výrobci plynu, provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy a provozovateli zásobníku plynu pro dispečerské řízení, přípravu provozu, provoz a rozvoj plynárenské soustavy a vyhodnocování provozu plynárenské soustavy. Nová vyhláška dle důvodové zprávy reflektuje vývoj v oblasti trhu s plynem a má, oproti té předchozí, postihovat jednak změny, které nastaly v souvislosti s jeho liberalizací, jednak zohledňovat dosavadní zkušenosti získané při řízení plynárenské soustavy i jejich jednotlivých částí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

30-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Dne 22.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 344/2012 Sb. vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

Vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, která se zrušuje. Vydává ji k provedení § 73 a 73a energetického zákona a nově jí upravuje opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování jeho následků, způsob jeho vyhlašování a oznamování jeho předcházení. Upraveny jsou také postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu a rozsah chráněných zákazníků, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu, a to včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, vše v návaznosti na nařízení EP a Rady č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Ke změně právní úpravy bylo dle vyjádření ministerstva přistoupeno proto, že stávající vyhláška nebyla plně v souladu s energetickým zákonem ani s uvedeným evropským nařízením.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

Infodeska.cz