Právní aktuality 26.8.2014 - 29.8.2014


Zákon o kybernetické bezpečnosti(29.08.2014, Mgr. Martin Eliášek)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů pod č. 181/2014 Sb. publikován zákon o kybernetické bezpečnosti.

Tento zákon odráží vzrůstající závislost společnosti na informačních technologiích, kdy riziko zneužití těchto technologií může mít rozsáhlé dopady a může vést ke značným škodám. Všechny vyspělé země, mezi něž Česká republika bezesporu patří, jsou již zcela závislé na správném fungování informačních a komunikačních systémů. Proto je cílem zákona zajištění kybernetické bezpečnosti státu, neboli zajištění bezpečného fungování informační společnosti České republiky.

Zákon o kybernetické bezpečnosti stanoví minimální požadavky na standardní zabezpečení kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů a umožňuje vládnímu dohledovému pracovišti v reálném čase získat přehled o kybernetické bezpečnostní situaci v kritické informační infrastruktuře a ve významných informačních systémech. Správcům kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů zákon zajišťuje nepřetržitý kontakt s vládním dohledovým pracovištěm umožňující kvalitnější identifikaci kybernetických bezpečnostních rizik s původem mimo příslušný systém, službu nebo síť, efektivnější analýzu kybernetických bezpečnostních událostí a účinnější reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty. Mimo vitálně důležité informační a komunikační systémy ukládá zákon pouze povinnost oznamovat kontaktní údaje pro případ vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí, přičemž se těmto subjektům poskytuje informační a expertní servis prostřednictvím možnosti spolupráce s národním dohledovým pracovištěm.

Zákon nabývá účinnosti dne 1.1.2015

Zákon, kterým se mění zákon o zemědělství a další související zákony(29.08.2014, Mgr. Martin Eliášek)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 179/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem této novely je přizpůsobení právního řádu České republiky, zejména zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, na následující připravovaná nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie. Jde o nařízení Evrospkého parlamentu a Rady o jednotné společné organizaci trhu, nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízení o financování, řízení a monitorování Společné zemědělské politiky, nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu a nařízení, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělscům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Tato nařízení mají nabýt účinnosti 1.1.2015, ačkoliv jejich definitivní znění není v zatím známo. Novela tak do jisté míry předvídá a reflektuje stávající legislativní vývoj na Evropské úrovni.

Zákon nabývá účinnosti dne 1.1.2015.

Infodeska.cz