Právní aktuality 26.6.2013 - 2.7.2013


Novela zákona o cestovních dokladech (02.07.2013)

Dne 21.6.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 159/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon je dle důvodové zprávy reakcí na situaci, kdy po vstupu České republiky do Evropské unie umožnily některé balkánské státy občanům České republiky na základě jednostranného opatření vstupovat a pobývat na svém území jen s občanským průkazem. Nejprve se jednalo o Chorvatsko, postupně se přidaly další státy jako Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie nebo Srbsko. Použití občanských průkazů představuje pro občany cestující do těchto států usnadnění a v praxi je toho často využíváno. Prostřednictvím novely má být nyní jednoznačně stanoveno, že se s občanským průkazem může cestovat nejen v rámci Evropské unie, ale i mimo ni do států, které občanský průkaz jako cestovní doklad uznají. Tato možnost doposud zcela přesně upravena nebyla. Současně Policie České republiky neumožní vycestovat na občanský průkaz přes tzv. vnější hranici Schengenského prostoru občanům, kterým bylo uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.

Zákon nabyl účinnosti dnem 21.6.2013.

Novela zákona o soudních poplatcích v souvislosti s rozhodnutím prezidenta republiky(02.07.2013)

Dne 21.6.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 167/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela dle důvodové zprávy reaguje na situaci, kdy dosavadní právní úprava vykazuje znaky nerovného přístupu v případech určování soudních poplatků u navrhovatelů, kteří se domáhají práva na náhradu škody způsobené trestným činem. Pokud poškozený řádně uplatní nárok na náhradu škody v průběhu trestního řízení, netíží ho povinnost k úhradě soudního poplatku. Takovému poškozenému může být náhrada škody přiznána, tedy může získat exekuční titul, aniž by vynaložil náklady na zaplacení soudního poplatku. Oproti tomu poškozený, který řádně uplatní nárok v rámci trestního řízení a trestní stíhání je posléze zastaveno pro nepřípustnost trestního stíhání v případě, kdy to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii, musí se práva na náhradu škody domáhat v občanskoprávním řízení a jeho žaloba je zpoplatněna. Uvedenou nerovnost v postavení poškozených by měla novela odstranit, a to tím způsobem, že takoví poškození budou od hrazení soudních poplatků v případě, že již dříve řádně uplatnili nárok v trestním řízení, osvobozeni. Jedná se o bezprostřední reakci zákonodárce na rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 1/2013 Sb., je však koncipováno tak, aby se vztahovalo na všechny takové poškozené i v budoucnu, v případě dalších rozhodnutí prezidenta republiky tohoto typu.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.7.2013.

Novela zákona o vyšších soudních úřednících (02.07.2013)

Dne 21.6.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 163/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou dochází ke změnám v systému vzdělávání vyšších soudních úředníků. Studium by dle důvodové zprávy mělo být nově přístupné výhradně těm uchazečům, kteří mají předpoklady pro výkon funkce vyššího úředníka, přičemž cílem je vytvořit užší vazbu na konkrétní personální situaci na soudech nebo státním zastupitelství. Změny mají rovněž znamenat vyšší flexibilitu studia, kdy má trénink vyšších soudních úředníků lépe reagovat na potřeby soudů a státních zastupitelství. Zákonodárce si dále kladl za cíl vyjasnit novelou interpretační potíže v tom smyslu, zda vyšší soudní úředník může rozhodovat o odmítání návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu, promítnuta je také legislativní změna související s koncepčními změnami v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, tzv. nedobrovolná hospitalizace, v občanském soudním řádu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 6.7.2013.

Novela zákoníku práce (02.07.2013)

Dne 21.6.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 155/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou se do zákoníku práce vrací výjimka z obecné právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou, kdy v případech vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce již nebude muset být postupováno podle § 39 odst. 2 zákoníku práce, dle kterého doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Tímto opatřením nejen že má být podpořeno zaměstnávání sezónních zaměstnanců, aniž by musela být dodržena doba 3 let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou, cílem bylo také zohlednit další případné důvody spočívající ve zvláštní povaze práce zaměstnance. Zákonodárce si dle důvodové zprávy od novely slibuje zpružnění trhu práce a rovněž lepší vyvážení právní úpravy zaměstnávání na dobu určitou jak z hlediska konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, tak z hlediska ochrany odůvodněných zájmů zaměstnanců.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (02.07.2013)

Dne 21.6.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 164/2013 Sb. zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Zákon je reakcí zákonodárce na potřebu transponovat do českého právního řádu směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15.2.2011 o správní spolupráci v oblasti daní. Nově upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, a to buďto v souladu se uvedenou směrnicí ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České republiky, ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní smlouva uzavřena. Spolupráce bude na základě zákona poskytována nebo přijímána ve formě výměny informací na žádost nebo z vlastního podnětu, automatické výměny informací, doručování písemností, účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, ale také ve formě provádění souběžných daňových kontrol. Cílem směrnice, a tedy i nové zákonné úpravy, je poskytnout členským státům Evropské unie právní nástroj pro účinnou mezinárodní spolupráci, která by omezila nepříznivé důsledky rostoucí globalizace na výkon daňové správy v jednotlivých státech.

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, který se s účinností nové právní úpravy zrušuje, a to včetně svých novel. Novelizován je naopak zákon o Finanční správě České republiky a zákon o Celní správě České republiky.

Zákon nabyl účinnosti dnem 21.6.2013.

Infodeska.cz