Právní aktuality 26.11.2014 - 4.12.2014


Novela zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách (04.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 258/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon dle důvodové zprávy reaguje na situaci, která nastala po účinnosti nového kontrolního řádu, tedy zákona č. 255/2012 Sb., kdy zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách zčásti duplikoval a zčásti byl v nesouladu s novou právní úpravou postupů při provádění kontroly. To má být novelou nyní napraveno.

Rovněž jsou doplňovány chybějící sankce za porušení některých povinností vyplývajících z evropského nařízení č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, ale také za porušení některých povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách. Zde jde konkrétně o sankce za neplnění podmínek opatření obecné povahy v případě zákona o elektronických komunikacích a o sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby v případě zákona o poštovních službách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 4.12.2014.

Zákon o prekurzorech výbušnin (04.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 259/2014 Sb. zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin).

Zákon v návaznosti na přímo použitelné evropské nařízení č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání v českém právním řádu zcela nově upravuje práva a povinnosti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů výbušnin, při jejich držení, používání, povolování, registraci a oznamování.

Dle důvodové zprávy je nová právní úprava reakcí na aktuální situaci, kdy má široká veřejnost neomezený přístup k určitým chemickým látkám, z nichž se dají „podomácku“ vyrobit výbušniny. Takové chemické látky jsou z tohoto pohledu považovány za tzv. prekurzory výbušnin. Na evropské úrovni je problematika řešena výše uvedeným nařízením, jehož hlavním cílem je snížit riziko teroristických útoků, při kterých by byly použity výbušniny vyrobené nelegálně z dostupných chemikálií nebo z výrobků tyto látky obsahující. Nařízení v podstatě omezuje osobám z řad široké veřejnosti volný přístup k určitým látkám. Jde o zcela novou regulaci, jíž v českém právním řádu doposud neodpovídala žádná právní norma, která by upravila zejména činnost orgánů, které budou požadavky nařízení provádět, kontrolovat a případně ukládat sankce, a to takovým způsobem, aby byly splněny v celém rozsahu. A právním předpisem popsané normy na vnitrostátní úrovni obsahujícím, jehož hlavním cílem je regulovat dostupnost prekurzorů výbušnin, má být právě publikovaný zákon.

Zákon nabývá účinnosti dnem 4.12.2014.

Novela zákona o sociálních službách (02.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 254/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy bylo cílem zákonodárce upravit v oblasti sociálních služeb několik základních okruhů, jejichž pojetí nebylo doposud zcela vyhovující. Předně má jít o nové nastavení financování sociálních služeb v návaznosti na přechod tohoto financování na kraje. Dosavadní stav totiž neměl zaručovat dostatečnou ochranu a transparentnost systému, což má novela změnit. Stejně tak dochází k úpravě definice střednědobého plánu a sítě sociálních služeb, respektive k jejímu rozšíření o některé aspekty, jež v ní doposud nebyly zahrnuty a jejichž absence činí v praxi jisté obtíže. Důvodem je úprava oblasti financování a jeho navázání na celý systém. Zpřesňuje se výklad obsahu pojmu „síť sociálních služeb“, a to tak, aby bylo co nejlépe koncepčně vymezeno, jaké sociální služby jsou jejím obsahem. Další ze změn se pak týkají převodu kompetencí k výkonu inspekcí poskytování sociálních služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřad práce České republiky se má především vrátit ke svému původnímu poslání, jímž je realizace politiky zaměstnanosti. Poslední skupina změn pak vychází z předpokladu, že sociální práci by měli primárně vykonávat absolventi oborů zaměřených na sociální oblasti.

Vedle zákona o sociálních službách je novelizován rovněž zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o Úřadu práce České republiky. Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.1.2015.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (02.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 256/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Smyslem novely je v podstatě jediné – zrušit všechny regulační poplatky ve zdravotnictví, které byly s vidinou zajištění efektivnějšího čerpání zdravotní péče zavedeny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb za zrušené regulační poplatky má být kompenzován prostřednictvím navýšení platby za tzv. státní pojištěnce.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz