Právní aktuality 26.7.2011- 1.8.2011


01-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace

Dne 29. 7. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 77/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace.

Dohodou přijatou ve Vídni dne 2. 9. 2010, která byla jménem České republiky podepsána dne 14. 12. 2010 tamtéž, byla založena Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace s plnou mezinárodní subjektivitou zahrnující kromě jiného právní způsobilost uzavírat smlouvy, nabývat nemovitý a movitý majetek a s tímto majetkem nakládat, zahajovat právní řízení a na právní řízení reagovat a přijímat jakákoliv další opatření, která mohou být nezbytná pro plnění účelu Akademie a jejích činností. Účelem Akedemie má být podpora účelné a účinné prevence a potírání korupce, a to konkrétně poskytováním protikorupčního vzdělávání a odborné přípravy, prováděním a napomáháním výzkumu všech aspektů korupce, poskytováním dalších vhodných forem technické pomoci v boji proti korupci a posilováním mezinárodní spolupráce a vytvářením sítí v boji proti korupci.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 8. 3. 2011, pro Českou republiku pak vstoupí v platnost dnem 5. 8. 2011.

01-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011

Dne 29. 7. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 226/2011 Sb. vyhláška o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou stanovilo, že pro období od 30. 9. 2011 do 31.12. 2011 činí výše první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu 10.886 Kč, výše druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu 28.699 Kč a výše třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu 98.960 Kč.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2011.

01-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků

Dne 29. 7. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 225/2011 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

Nařízením dochází ke změnám výše úhrad za zkoušky dle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a dle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011.

01-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Úplné znění zákona o pobytu cizinců na území ČR

Dne 27. 7. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 224/2011 Sb. úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

Do úplného znění zákona o pobytu cizinců na území ČR jsou promítnuty změny v něm provedené naposledy zákonem č. 73/2011 Sb. a všemi zákony jej novelizujícími a vydanými před tímto zákonem; tedy i změny provedené rozsáhlým novelizačním zákonem č. 427/2010 Sb.

01-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Dne 22. 7. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 222/2011 Sb. nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016.

Nařízení vydané podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákoníku práce upravuje v souladu se směrnicí EP a Rady 2000/84/ES a se sdělením Komise - Harmonogramem období letního času (2011/C 83/06) zavedení letního času v letech 2012 až 2016, když stanoví počátek a konec letního času v těchto letech.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.

Infodeska.cz