Právní aktuality 26.10.2010 - 1.11.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy vyhlášku vydalo k provedení § 23 odst. 7 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, když jí stanoví způsob sestavení finančního modelu a určení nadměrné kompenzace, náklady, výnosy a provozní aktiva, které mohou být využity pro sestavení finančního modelu, způsob, jakým náklady, výnosy a provozní aktiva dopravce prokazuje objednateli, vymezení čistého příjmu a maximální dovolené míry výnosu na kapitál a pravidla pro změny výše kompenzace. Nová právní úprava navazuje na přímo použitelné nařízení EP a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

01-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících

Dne 29. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 295/2010 Sb. nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících.
Nařízení bylo vydáno k provedení § 7 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, když stanovuje požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a jejich zařízení a technologií při zajišťování dopravní obslužnosti provozovaných státem, krajem, obcí nebo jimi pověřenou osobou.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

01-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Dne 29. 10. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 297/2010 Sb. vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Vyhláška byla Ministerstvem dopravy vydána k provedení § 10 odst. 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, když stanoví vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v informačním systému o veřejných zakázkách podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

01-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Dne 29. 10. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 300/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.
Dle důvodové zprávy je předmětem přijaté novelizace aktualizace technicko ekonomických parametrů fotovoltaických elektráren, jejichž měrné investiční náklady narozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů v čase klesají. Vyhláškou je vyhlášeno nové znění tabulky v části Fotovoltatika přílohy 3.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

27-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011

Dne 27. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 293/2010 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vyhlásilo výši první, druhé a třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v roce 2011.

27-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi ČNB – Centrální registr úvěrů

Dne 27. 10. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 292/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů.
Novela byla dle důvodové zprávy Českou národní bankou přijata z důvodu potřeby upravit podmínky přístupu do Centrálního registru úvěrů v souladu s jeho účelem tak, aby bylo postaveno najisto, že se nejedná o spotřebitelský registr, ale o registr shromažďující pouze informace o podnikatelských aktivitách právnických osob a fyzických osob podnikatelů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

27-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Dne 27. 10. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 291/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.
Ministerstvo zemědělství k novelizaci dle důvodové zprávy přistoupilo především za účelem přizpůsobení české právní úpravy nařízení Komise (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2010.

27-10-2010 ::: Z Úředního věstníku EU: Směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení

Dne 26. 10. 2010 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 280, str. 1-7, zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení.
Nová směrnice stanoví pravidla týkající se práva na tlumočení a překlad v trestním řízení a v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu, když se takové právo vztahuje na každého od okamžiku, kdy ho příslušné orgány některého členského státu vyrozumí, prostřednictvím úředního oznámení nebo jinak, že je podezřelý nebo obviněný ze spáchání trestného činu, až do ukončení trestního řízení, čímž se rozumí pravomocné rozhodnutí o tom, zda daný podezřelý nebo obviněný uvedený trestný čin spáchal, včetně případného odsuzujícího rozsudku a rozhodnutí o opravném prostředku.
Směrnice vstupuje v platnost dnem 15. 11. 2010.

Infodeska.cz