Právní aktuality 25.9.2014 - 30.9.2014


Novela oceňovací vyhlášky (30.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 199/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

Jde o aktualizační novelu vyhlášky, jež je prováděcím předpisem k zákonu o oceňování majetku. Deklarovaným cílem Ministerstva financí, jehož má být novelou dosaženo, je přiblížit zjišťované ceny nemovitých věcí cenám sjednaným. Takové přiblížení se reálným tržním cenám má totiž výrazně usnadňovat výkupy nemovitých věcí. Jde především o eliminaci často zdlouhavého jednání s vlastníky nemovitých věcí končícího nezřídka až řízením vyvlastňovacím, a v důsledku toho i o eliminaci zdržování a zdražování zahájení staveb.

Oceňovací vyhláška rovněž slouží jako srovnávací hladina k úrovni sjednávaných cen. Jsou-li tedy v ní uvedené ceny v poměru k cenám sjednaným adekvátní, usnadňuje to jednání s poplatníky při daňovém řízení. Na základě každoročně prováděných analýz údajů o prodejích nemovitých věcí tedy právě vydanou novelizační vyhláškou dochází k v uvedeném smyslu žádoucím úpravám stávajících ocenění.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2014.

Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (30.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 200/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů.

Právě publikovanou novelou vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady reaguje Ministerstvo životního prostředí na vydání zákona č. 184/2014 Sb., jímž je, a to za účelem řádné transpozice evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, novelizován zákon o odpadech. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je této novelizované podobě zákona o odpadech právě publikovanou novelizační vyhláškou přizpůsobována.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou dvou ze svých ustanovení, současně s uvedenou novelou zákona o odpadech, tedy dnem 1.10.2014.

Novela zákona o spotřebních daních(30.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 201/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

První část změn, které jsou zákonem v systému spotřebních daní prováděny, se týká spotřební daně z tabákových výrobků, přesněji především jejích sazeb. Dle evropské směrnice 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků je Česká republika povinna, s účinností od 1.1.2014, splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na 1000 kusů všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60% vážené maloobchodní prodejní ceny. Tento specifický požadavek je nutné splnit v přepočtu podle směnného kurzu koruny vůči euru, jenž byl platný první pracovní den v říjnu 2013. Vzhledem ke zhoršení vývoje směnného kurzu české koruny vůči euru v poslední době přestaly být dosavadní sazby spotřební daně z tabákových výrobků dostatečné, respektive dostatečně vysoké, a bylo nutné je upravit tak, aby došel požadavek daný uvedenou evropskou legislativou svého naplnění.

Druhá skupina novelizačních ustanovení je pak zaměřena na právní úpravu spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a systému v jejím rámci uplatňovanému. Jde o poskytování tzv. vratky na základě skutečné spotřeby. Tento systém, pro nějž se běžně užívá označení „zelená nafta“, je celoevropsky jednou z nejčastějších forem podpory zemědělců, když zahrnuje daňové úlevy pro pohonné hmoty používané pro zemědělskou produkci. Od začátku roku 2014 není vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě vůbec poskytováno a ani žádným jiným způsobem kompenzováno. Tímto mělo, dle důvodové zprávy, dojít ke snížení konkurenceschopnosti českého zemědělství a k narušení rovných podmínek českých zemědělců ve srovnání s ostatními členskými státy EU. Tento relativně nově nastolený stav má právě publikovaná novela změnit. Zákonodárce deklaruje cíl novelou opětovně zajistit vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím takové oleje pro zemědělskou prvovýrobu za předpokladu minimalizace rizika spojeného s možností daňových úniků. Vše má vést ke zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců a zajištění rovných podmínek ve srovnání s ostatními členskými státy EU.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.12.2014.

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů (30.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 202/2014 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.

Vyhláška vydaná v návaznosti na novelizační zákon č. 201/2014 Sb., jenž novelizuje zákon o spotřebních daních ve smyslu opětovného zavedení institutu poskytování tzv. vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, v podrobnostech upravuje způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů, ale také způsob a podmínky vedení dokladů a evidence souvisejících s minerálními oleji.

Ministerstvo zemědělství v důvodové zprávě totiž vyslovilo předpoklad, že by výklad konkrétních ustanovení o vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu mohl vést ke vzniku rizika daňových úniků. Vyhláška se tak zaměřuje na provedení zejména takových úprav, jež by měly mít preventivní účinek a jež mají být způsobilé eliminovat vznik podmínek pro případné podvodné jednání a zamezit daňovým únikům při vrácení spotřební daně.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2014.

Infodeska.cz