Právní aktuality 25.7.2013 - 7.8.2013


Novela zákona o elektronických komunikacích (07.08.2013)

Dne 24.7.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 214/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Novela se má pokusit, dle odůvodnění předkladatelů stran její potřebnosti prezentovaného v důvodové zprávě, potlačit některé praktiky operátorů – podnikatelů v elektronických komunikacích – vůči zákazníkům a ostatním podnikatelům v oboru elektronických komunikací, které mají bránit rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu a v důsledku toho rovněž zlepšení kvality služeb a snížení cen. Nově bude například potřeba ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uvést výši úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí ze strany účastníka nebo podnikatele nebo dohodou obou smluvních stran, přičemž výše úhrady nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, ale také výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Bude-li se uzavírat taková smlouva za použití prostředku komunikace na dálku, bude podnikatel povinen poskytnout účastníkovi veškeré potřebné informace písemně, ať již elektronicky, nebo v listinné podobě, přičemž lhůta pro odstoupení účastníka od smlouvy nebo její změny začne běžet až dnem následujícím po dni předání těchto informací v písemné podobě. Nově vkládáno je rovněž opatření, které má omezit automatické prodlužování smluv. Podnikatel bude povinen informovat účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a způsobu, jak smlouvu ukončit. Veškeré změny, kterých je samozřejmě více, směřují ke zlepšení postavení zákazníka vůči operátorům jakožto poskytovatelům telekomunikačních služeb a k usnadnění změny operátora, což má podnítit větší konkurenční boj mezi operátory a ve svém důsledku znamenat zlepšení kvality služeb elektronických komunikací a snížení cen.

Zákon nabývá účinnosti dnem 8.8.2013.

Novela zákona o státním podniku (07.08.2013)

Dne 24.7.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 213/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

V současné ekonomicky tíživé situaci, jejíž tendenci lze sledovat již několik let, jsou velmi intenzivně hledány další zdroje k posílení příjmové stránky státního rozpočtu. Dle důvodové zprávy k zákonu se má ukazovat, že v podmínkách České republiky má k postupné konsolidaci státního rozpočtu snižování jeho výdajové stránky, které je dlouhodobě aplikováno, do jisté míry omezené možnosti, a to především s ohledem na mandatorní výdaje, jež jsou pro fungování státu nezbytné. Určité reálné možnosti posílení příjmové stránky státního rozpočtu jsou spatřovány ve zdrojích vytvořených státními podniky. Dosavadní právní úprava je však nedovolovala využít, neboť neobsahovala žádné procesní mechanismy, které by umožnily část zisku státního podniku do státního rozpočtu převést. To má novela změnit, když upravuje především možnost zakladatele rozhodnout o tom, že státní podnik bude povinen vytvořit a spravovat zcela nově koncipovaný fond zakladatele. Pokud zakladatel o vytvoření tohoto fondu rozhodne, bude moci každoročně rozhodovat o tom, jaká část použitelného zisku státního podniku se do tohoto fondu v příslušném kalendářním roce přidělí. Finanční prostředky v tomto fondu pak mohou být na základě rozhodnutí zakladatele, přičemž bude nutný předchozí souhlas vlády, převedeny buďto do státního rozpočtu, do rozpočtu státních fondů k provádění činností podle jiných právních předpisů, nebo uvolněny pro krytí odůvodněných potřeb podniku. Vychází se přitom z premisy, že státní podniky užívají majetek státu jakožto jejich zakladatele, s tímto majetkem hospodaří, ale neposkytují státu žádnou protihodnotu. Navrhovatel zákona má za to, a zákonodárce mu dal jeho přijetím v podstatě za pravdu, že by na státní podniky nemělo být pohlíženo jako na jakési na státu zcela nezávislé, ryze podnikatelské subjekty, u kterých by žádné propojení se státem neexistovalo, ale že by státní podnik, už podle svého názvu a s ohledem na to, kým byl zřízen, měl být vnímán především jako podnik státu a jakožto takový by měl určitým způsobem sdílet vývoj hospodaření státu jako celku a měl by adekvátně participovat na řešení situací, kdy stát čelí závažným problémům ekonomické povahy.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.8.2013.

Novela zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd (07.08.2013)

Dne 24.7.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 211/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizovaný zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd je jedním ze zákonů, které měly napravit majetkové křivdy způsobené totalitním režimem. Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci založil příslušnost k poskytování peněžních náhrad, vydání kupní ceny nebo doplatku rozdílu mezi peněžní náhradou a kupní cenou, ale také k přijímání plateb představujících vrácené mimořádné odškodnění a úhrady za stanovené podstatné zhodnocení vydaných staveb. Ty byly ukládány na zvláštní účet ministerstva. V roce 1996, po zrušení ministerstva, přešla jeho působnost na Ministerstvo financí, které dané finanční prostředky na svůj nový zvláštní účet dále přijímalo. Zákon č. 403/1990 Sb. však tehdy nebyl relevantně novelizován.

Dle důvodové zprávy je nyní již novelizace aktuální, neboť se agenda dle zákona č. 403/1990 Sb. blíží svému ukončení a bylo zjištěno, že finanční prostředky deponované na zmíněném účtu není možné bez zákonné úpravy převést do státního rozpočtu. Dosavadní právní úprava totiž pro takový převod neposkytovala žádnou zákonnou oporu. Novelou má být dosaženo stavu, kdy to již možné bude. Současně dochází nápravy situace, kdy se po zániku Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a převodu jeho kompetencí na Ministerstvo financí tato skutečnost nijak relevantně neodrazila v terminologii nyní novelizovaného zákona.

Zákon nabyl účinnosti dnem 24.7.2013.

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond (07.08.2013)

Dne 24.7.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 216/2013 Sb. zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond.

Zákonem je stanoveno, že Česká republika poskytuje státní záruku na zajištění dvou půjček poskytnutých Českou národní bankou Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem posílení jeho zdrojů, přičemž záruka se poskytuje na jistinu v souhrnné výši 2,53 mld. EUR a úroky s poskytnutím půjček spojené, pokud obě tyto půjčky nebudou ve stanovené lhůtě splaceny. Ač Česká národní banka, v rámci své poradní funkce, nedoporučila půjčku poskytnout, její poskytnutí bylo vyhodnoceno jako zahraničněpolitická priorita České republiky a půjčka poskytnuta byla.

Zákon nabyl účinnosti dnem 24.7.2013.

Infodeska.cz