Právní aktuality 25.4.2012 -10.5.2012


10-05-2012 ::: Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

Dne 10.5.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 143/2012 Sb. nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod.

Nařízením vydaným dle § 91 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění novelizovaném dle zákona č. 150/2010 Sb. vláda nově stanovila postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách a pro zjišťování průměrné koncentrace znečištění odpadních vod, upravila měření objemu vypouštěných odpadních vod, náležitosti provozní evidence a provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě.

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.

10-05-2012 ::: Nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

Dne 8.5.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 121, str. 1-15, zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2.5.2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004.

Doposud byl společný systém, na jehož základě si členské státy vzájemně pomáhají a spolupracují s Komisí s cílem zajistit správné uplatňování právních předpisů o spotřebních daních a bojovat proti únikům spotřebních daní a výslednému narušení vnitřního trhu, stanoven nařízením č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní. To je nyní nahrazováno nařízením novým, aktuálně publikovaným. Komise dospěla k závěru, že vzhledem k získaným zkušenostem a s ohledem na nejnovější vývoj je potřeba provést v nařízení řadu změn. Jejich povaha a především pak počet však z důvodu přehlednosti právní úpravy odůvodňovaly jeho nahrazení nařízením novým namísto novelizace nařízení původního.

Nařízení tedy nově stanoví podmínky, za kterých orgány členských států příslušné pro uplatňování právních předpisů o spotřebních daních spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí k zajištění dodržování těchto předpisů. Za tímto účelem stanoví pravidla a postupy, jež příslušným orgánům členských států umožní spolupráci a výměnu informací nezbytných pro zajištění správného uplatňování právních předpisů o spotřebních daních uskutečňovanou elektronickými prostředky či jinak. Nařízení (ES) č. 2073/2004 se tak zrušuje.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 28.5.2012, použije se od 1.7.2012.

10-05-2012 ::: Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

Dne 7.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 142/2012 Sb. zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.

Zákon upravuje znění bezmála tří desítek zákonů, a to v souvislosti se zřízením základních registrů jakožto informačních systémů veřejné správy. Systém čtyř základních registrů zřízených zákonem č. 111/2009 Sb., jimiž jsou konkrétně registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností, umožňuje využívat a sdílet tzv. referenční údaje orgány veřejné moci. Novelizační zákon reaguje na situaci, kdy v současné době není v některých právních předpisech dostatečně vymezen rozsah oprávnění a podmínek využívání referenčních údajů ze základních registrů těmito orgány. Tento stav je třeba z pohledu zákonodárce napravit do té míry, aby mohly být v registrech obsažené údaje orgány veřejné moci plně využívány.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2012.

10-05-2012 ::: Nařízení, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip)

Dne 5.5.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 120, str. 1-11, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 383/2012 ze dne 4.5.2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip).
Směrnice 2006/126/ES stanovila obecný vzor pro řidičské průkazy vydávané členskými státy a zahrnující nepovinné paměťové médium, tzv. mikročip. Zavedení takového mikročipu by členským státům mělo umožnit dále zvýšit úroveň ochrany proti padělání. Pokud se členský stát rozhodne o zavedení mikročipu do jím vydávaných řidičských průkazů, je potřeba, aby technické provedení takového mikročipu splňovalo určité požadavky a normy. To má zajistit jednak řádnou interoperabilitu, jednak dostatečnou odolnost proti podvodům. Tyto technické požadavky stanoví právě nově vydané nařízení. Vycházejí z mezinárodně dohodnutých technických norem, zejména z normy Mezinárodní organizace pro normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise (ISO/IEC) 18013, jež stanoví rámec pro formát provedení a datový obsah řidičského průkazu odpovídajícího normě ISO.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 25.5.2012.

10-05-2012 ::: Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2011

Dne 5.5.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada C, č. 132, str. 1 - 29, zveřejněna jako informace Účetního dvora Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2011.

Evropský účetní dvůr jakožto orgán zřízený k provádění auditů finančních prostředků EU zveřejnil zprávu, v níž předkládá přehled plnění rozpočtu za rok 2011 a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. V přílohách zprávy je uveden podrobný rozpis rozpočtových položek.

10-05-2012 ::: Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Dne 4.5.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 139/2012 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vyhlásilo, že od 1.7.2012 je podle § 8 odst. 2 zákona o životním a existenčním minimu částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 12 100 Kč, a dle § 5 odst. 6 a 7 zákona o státní sociální podpoře částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 12 100 Kč a částkou odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 6 000 Kč.

30-04-2012 ::: Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Dne 27.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 135/2012 Sb. vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby.

Český telekomunikační úřad vyhlášku vydal k provedení § 64 odst. 13 zákona o elektronických komunikacích, když jí nově stanoví náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby, které předloží podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací účastníkovi. Po novelizaci provedené zákonem č. 468/2011 Sb. totiž zákon o elektronických komunikacích nově stanoví, že Český telekomunikační úřad musí rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby stanovit prováděcím právním předpisem a nikoliv tedy pouze formou opatření obecné povahy, jako tomu bylo doposud. Dle důvodové zprávy pak hlavní přínos vyhlášky spočívá v tom, že ve svém důsledku umožní účastníkovi, popřípadě uživateli, aby získal přehled o vyúčtovaných službách a měl možnost řádné kontroly výdajů za poskytnuté služby, jakými jsou např. používání přípojky, hovorné apod.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.

30-04-2012 ::: Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

Dne 27.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 134/2012 Sb. vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny.

Vyhláška vydaná Českým telekomunikačním úřadem k provedení § 44 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích podrobně stanoví náležitosti položkového vyúčtování ceny, které předkládá poskytovatel univerzální služby dle telekomunikačního zákona. Podle důvodové zprávy by vyhláška měla zajistit účastníkovi, kterému je položkové vyúčtování ceny poskytováno, podrobný přehled o uskutečněných jednotlivých voláních, což má dát možnost ověřit, kdy bylo volání uskutečněno, o jaké volání se jednalo, a zkontrolovat tak výdaje za jednotlivá volání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.

30-04-2012 ::: Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Dne 27.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 133/2012 Sb. vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj k provedení § 17 písm. x), § 108, § 146 odst. 3 a 6 a § 147a odst. 8 zákona o veřejných zakázkách, když jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Novou právní úpravou je reagováno na znění zákona o veřejných zakázkách po novelizaci provedené zákonem č. 55/2012 Sb. V návaznosti na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek, je vyhláškou nově upravován přístup k uveřejněným vyhlášením, postupy při uveřejňování vyhlášení, povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, formuláře, jejichž prostřednictvím jsou ve Věstníku veřejných zakázek uveřejňována vyhlášení, náležitosti profilu zadavatele a struktura údajů pro uveřejnění na profilu zadavatele.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.

30-04-2012 ::: Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Dne 27.4.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 136/2012 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů, sdělilo, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 částka 24 319 Kč.

Infodeska.cz