Právní aktuality 25.5.2011- 30.5.2011


25-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Dne 25. 5. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 138/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce si dle důvodové zprávy kladl novelou za cíl především uvést do souladu termíny splatnosti doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a doplatku pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jejichž dosavadní různost komplikuje fungování podnikajících fyzických osob v České republice.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011.

25-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o oběhu bankovek a mincí

Dne 25. 5. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 136/2011 Sb., zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon nově upravuje ochranu tuzemských a cizozemských bankovek a mincí proti jejich padělání a pozměňování, další pravidla pro oběh tuzemských bankovek a tuzemských mincí, práva a povinnosti s tímto oběhem související a nakonec výkon veřejné správy v této oblasti, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou jednak vyhláškou č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, jednak vyhláškou č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. Ty se s účinností nového zákona zrušují. Zákonem dochází také k novelizaci zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění posledních předpisů.
Zákon nabývá s jednou výjimkou účinnosti dnem 1. 7. 2011.

Infodeska.cz