Právní aktuality 2.4.2014 - 14.4.2014


Novela zákona o evropské občanské iniciativě(14.04.2014)

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 57/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě.

Záměrem zákonodárce formulovaným v důvodové zprávě bylo jednak realizovat sjednocení procesně právního prostředí v oblasti kontroly, které bylo započato přijetím kontrolního řádu publikovaného pod č. 255/2012 Sb. a účinného od 1.1.2014, jednak upřesnit kompetence Ministerstva vnitra jako orgánu příslušného k ověření prohlášení o podpoře občanské iniciativy. Jde o dílčí modifikace ověřovací procedury prohlášení o podpoře občanské iniciativy, která je svěřena právě Ministerstvu vnitra. Na základě novely bude nově ministerstvu při ověřování prohlášení o podpoře občanské iniciativy umožněno přistupovat k širšímu portfoliu údajů ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů, než tomu bylo doposud.

Zákon nabyl účinnosti dnem 7.4.2014.

Novela zákona o volbách do Evropského parlamentu(14.04.2014)

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 58/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Na konci roku 2012 byla Radou přijata evropská směrnice 2013/1/EU, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů EU, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky. Touto směrnicí se ruší dosavadní povinnost, aby kandidát předložil potvrzení, že není zbaven práva být volen, a nahrazuje se zmínkou ve formálním prohlášení o nezbavení práva být volen. Pro členské státy bydliště byla zavedena povinnost, aby s členskými státy původu ověřovaly, zda daný občan nebyl zbaven práva být volen, a to oznámením jeho prohlášení členskému státu původu. Cílem této změny je občanům EU usnadnit výkon jejich volebních práv, která jsou klíčovým prvkem práv spjatých s občanstvím EU a logickým důsledkem jejich práva na volný pohyb. Popsaná změna provedená uvedenou směrnicí musí být promítnuta do českého vnitrostátního právního řádu, čemuž má, být dle důvodové zprávy, učiněno zadost právě vydaným novelizačním zákonem.

Současně s touto změnou dochází rovněž ke změně co se doby sčítání hlasů volebními komisemi týče. Dosavadní vnitrostátní právní úprava doposud vycházela z původního znění Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách z roku 1976, pročež se sčítáním hlasů bylo možné reálně začít až v neděli ve 22.00 hodin, kdy bylo ukončeno hlasování ve všech členských státech EU. Vůbec nezohledňovala změnu aktu provedenou rozhodnutím Rady 2002/772/ES, na základě které již nebylo vyžadováno čekat se započtením sčítání hlasů do doby, dokud není ukončeno hlasování ve všech členských státech. Nově bylo umožněno započít se sčítáním již v okamžiku ukončení hlasování v daném členském státě s tím, že pouze výsledky nemohou být uveřejněny dříve, než je ukončeno hlasování ve všech členských státech. Česká republika však v podobě zákona o volbách do Evropského parlamentu ponechala právní úpravu předchozí a přísnější; ve skutečnosti bylo stále nutné, na základě zákona, čekat se sčítáním hlasů až do neděle 22:00 hodin, i když bylo hlasování na našem území ukončeno už v sobotu ve 14:00 hodin. To samozřejmě způsobovalo těžkosti, ať již se zabezpečením a zapečetěním volebních místností a uren, delší dobou pronájmu volebních místností, s nemožností využívat prostory, ve kterých jsou volební místnosti, pro jejich původní účel po delší dobu, ale také s neochotou občanů vykonávat funkci členů volební komise z důvodu velmi nekomfortního časového harmonogramu nijak nezohledněného vyšším finančním ohodnocením. Zákonodárce tedy využil příležitosti a společně s nutnou novelizací zákona, jíž dochází k transpozici výše uvedené směrnice, mění zákon i v tomto ohledu. Nyní již bude možné začít se sčítáním hlasů ihned po ukončení hlasování v České republice. S uveřejněním výsledků voleb bude vyčkáno až na ukončení hlasování ve všech členských státech EU.

Zákon obsahuje i další změny. Mezi nimi lze zmínit například důslednější implementaci čl. 9 a 13 směrnice 93/109/ES, se kterou se původně počítalo až v rámci tzv. volebního kodexu, nebo reflexi rekodifikované soukromoprávní úpravy, kdy dochází k nahrazení pojmu „způsobilost k právním úkonům“ institutem „svéprávnosti“. Změnový zákon k novému občanskému zákoníku totiž změny volebních zákonů neobsahoval, neboť volební zákony podléhají zvláštnímu způsobu schvalování v souladu s čl. 40 Ústavy, kdy je bezvýhradně nutné, aby takový zákon schválila jak Poslanecká sněmovna, tak Senát. Rozšiřují se rovněž důvody pro vyškrtávání a zapisování do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Vedle zákona o volbách do Evropského parlamentu je zákonem novelizován rovněž zákon o volbách do Parlamentu ČR, zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zákon o místím referendu, zákon o krajském referendu a zákon o volbě prezidenta republiky. V těchto případech jde o již zmíněné terminologické změny v souvislosti s institutem svéprávnosti.

Zákon nabyl účinnosti dnem 7.4.2014.

Novela zákona o archivnictví a spisové službě(14.04.2014)

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 56/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy bylo nutné k novelizaci přistoupit proto, aby bylo dosaženo souladu s novým kontrolním řádem. Právě jemu bylo potřeba obsah zákona o archivnictví a spisové službě přizpůsobit a právní úpravu sjednotit jak pokud jde o postupy v oblasti kontroly, tak pokud jde o některé další souvisící činnosti. Vyžadována byla rovněž adekvátní reakce na aktuální problém týkající se komerčních spisoven, na který poukázala Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010. Jde především o stanovení povinností podnikatelům, kterým byla udělena koncese k vedení spisovny, v oblasti odborné správy dokumentů, ale také o povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců, o stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případy nesplnění takových povinností a o stanovení působnosti státních oblastních archivů vůči provozovatelům komerčních spisoven v oblasti kontroly a náhradní úschovy dokumentů při zániku spisovny. Jako nejpalčivější se tento problém jevil u dokumentů v oblasti sociálního zabezpečení. Při neexistenci ústředního informačního systému sociálního zabezpečení byly fyzické osoby vyzývány, aby při uplatňování svého práva na důchod nebo jiné sociální zabezpečení předkládaly dokumenty vzniklé v rámci jejich předcházejících pracovněprávních nebo obdobných vztahů. Přitom se však stávalo, že tyto dokumenty byly uloženy v již zaniklé komerční spisovně anebo v komerční spisovně, jejíž provozovatel přerušil výkon živnostenského podnikání nebo nezajistil odbornou správu jemu svěřených dokumentů požadovaným způsobem. Takovým situacím by měla novelizace propříště zamezit.

Zákon nabyl účinnosti dnem 7.4.2014.

Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR(14.04.2014)

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 59/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem právě publikované novely je změnit vymezení těch volebních obvodů pro volby do Senátu, ve kterých došlo k poklesu nebo naopak zvýšení počtu obyvatel pod, respektive nad zákonem stanovený koeficient. Jde totiž o to, že v případě, pokud počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice, musí dojít k úpravě vymezení území volebních obvodů. Takovou změnu je možné realizovat jen v roce konání voleb do Senátu, čemuž letošní rok odpovídá. Při úpravách se vychází z údajů Českého statistického úřadu, tentokrát byly použity ty k 1.1.2013. Změny tak směřují ke zmenšení rozdílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými volebními obvody, což má dopomoci k uchování když už ne shodné, tak alespoň obdobné váhy každého jednotlivého voličského hlasu odevzdaného ve volbách napříč všemi volebními obvody. Základní ideou je vyvarovat se byť jen náznaku porušení zásady rovnosti a přispět k zajištění svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti.

Změny se aktuálně dotknou volebního obvodu č. 16 se sídlem v Berouně, volebního obvodu č. 18 se sídlem v Příbrami, volebního obvodu č. 25 se sídlem v Praze 6, volebního obvodu č. 27 se sídlem v Praze 1, volebního obvodu č. 28 se sídlem v Mělníku, volebního obvodu č. 29 se sídlem v Litoměřicích, volebního obvodu č. 31 se sídlem v Ústí nad Labem, volebního obvodu č. 36 se sídlem v České Lípě, volebního obvodu č. 40 se sídlem v Kutné Hoře, volebního obvodu č. 41 se sídlem v Benešově, volebního obvodu č. 73 se sídlem ve Frýdku-Místku a volebního obvodu č. 75 se sídlem v Karviné.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2014.

Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách(08.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 53/2014 Sb. vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách.

Vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví stanovuje tři desítky tiskopisů a formulářů, s nimiž počítá zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Byla vydána dle jeho § 44b a nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 125/2006 Sb., kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje. Hlavním důvodem pro vydání nové vyhlášky bylo dle Ministerstva zdravotnictví rozdělení problematiky návykových látek a prekursorů drog do dvou samostatných zákonů, což bylo zrealizováno vydáním zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, a zákona č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Muselo tedy dojít rovněž k rozdělení příslušných prováděcích právních předpisů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4.2014.

Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog(08.04.2014)

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 54/2014 Sb. vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog.

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána podle § 53 odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. Stanovuje vzory bezmála dvou desítek formulářů, na něž zákon o prekursorech drog odkazuje, vzor průkazu inspektora – pověřeného zaměstnance Ministerstva zdravotnictví vykonávajícího kontrolu dodržování povinností v dané oblasti vyplývajících z přímo použitelných předpisů EU, ze zákona o prekursorech drog a z rozhodnutí vydaných na jejich základě, ale také hodnoty limitních množství vybraných látek kategorie 1 a 2 podle § 27 odst. 1 uvedeného zákona. V tomto případě jde o povinnost podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy předat Ministerstvu zdravotnictví měsíční souhrnné hlášení, pokud v kalendářním měsíci uvedly na trh České republiky nebo jiného členského státu EU vybranou uvedenou látku kategorie 1 nebo 2 právě v množství, které přesahuje limitní množství stanovené nyní vydanou vyhláškou.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4.2014.

Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance ČOI(08.04.2014)

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 65/2014 Sb. vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce.

Vyhláškou vydanou podle § 4 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový vzor služebního průkazu pracovníků České obchodní inspekce pověřených plněním jejich kontrolních úkolů, tzv. inspektorů. Tímto průkazem jsou inspektoři povinni se při plnění úkolů podle zákona o České obchodní inspekci prokazovat. Doposud byly náležitosti upraveny pouze interním předpisem. Nyní již zákonodárce usoudil, také v souvislosti s nabytím účinnosti nového kontrolního řádu, že je po třeba, stejně jako je tomu v případě jiných kontrolních orgánů, stanovit náležitosti tohoto dokladu obecně závazným právním předpisem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2014.

Změnový zákon ke kontrolnímu řádu(08.04.2014)

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 64/2014 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.

Jde o relativně rozsáhlý změnový zákon, který novelizuje bezmála sedm desítek zákonů. Mezi nimi se objevuje například zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních komunikacích, atomový zákon, zákon o zemědělství, zákon o ochraně osobních údajů, zákony o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze, zákon o silničním provozu, ale i mnoho zákonů dalších. Dle důvodové zprávy bylo jeho přijetí zcela nezbytnou součástí realizace sjednocení procesněprávního prostředí v oblasti kontroly, která byla započata již přijetím zákona o kontrole publikovaného pod č. 255/2012 Sb., tedy tzv. kontrolního řádu účinného od 1.1.2014. Změnový zákon však přichází až nyní. Jeho primárním cílem je eliminovat speciální procesněprávní ustanovení upravující kontrolní postupy ve zvláštních zákonech s tím, že jsou tato ustanovení nahrazována aplikací příslušných ustanovení právě kontrolního řádu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.5.2014.

Infodeska.cz