Právní aktuality 24.11.2010 - 30.11.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí je projevem proklamace uvedené ve Smlouvě o fungování EU, která stanoví, že Rada přijme hlavní zásady zaměstnanosti a hlavní směry hospodářských politik, jež slouží jako vodítka pro politiky členských států. Reaguje na poznatek, že priority stanovené hlavními směry hospodářských politik a politik zaměstnanosti přijatými v rozhodnutí 2005/600/ES a v revidujícím rozhodnutí 2008/618/ES nebyly dostatečně jasné a jejich vzájemné vazby mohly být silnější, což omezilo jejich dopad na tvorbu vnitrostátních politik. Byla tak přijata nová znění některých hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, které se zohlední v politikách zaměstnanosti jednotlivých členských států, jež tyto státy oznámí v rámci národních programů reforem. Konkrétně se jedná o Hlavní směr 7: zvyšování účasti žen a mužů na trhu práce, omezování strukturální nezaměstnanosti a prosazování kvality pracovních míst, Hlavní směr 8: rozvoj kvalifikované pracovní síly, která bude reagovat na potřeby trhu práce, a podpora celoživotního učení, Hlavní směr 9: zlepšování kvality a výsledků systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvyšování účasti na terciárním nebo srovnatelném vzdělávání, a nakonec Hlavní směr 10: podpora sociálního začlenění a boj proti chudobě.

24-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

Dne 24. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 318/2010 Sb. vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu.
Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) vyhlášku vydal na základě zmocnění dle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, když reaguje na změnu zákona účinnou od 1. 7. 2010 spočívající v doplnění nového odstavce 12 do § 97, kterým bylo ČTÚ uloženo stanovit formu evidence předávané ČTÚ podle § 97 odst. 11 zákona a způsob jejího předávání. Cílem nové právní úpravy je dle důvodové zprávy stanovit formu předávané evidence a způsoby jejího předávání elektronickým způsobem, s minimálními finančními náklady, s nízkou časovou náročností, a to dálkovým přístupem. Jako příloha vyhlášky je přiložen vzor formuláře pro elektronické předávání údajů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. 12. 2010.


24-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy ES

Dne 24. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 317/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla Českým statistickým úřadem ve spolupráci s Ministerstvem financí dle důvodové zprávy přijata z důvodu promítnutí změn nařízení EP a Rady (ES) a nařízení Komise (EU) stanovujících provádění Intrastatu a Extrastatu nebo se přímo dotýkajících pravidel provádění těchto statistických systémů. V prvé řadě zavádí elektronické výkazy pro Intrastat v digitální podobě.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Infodeska.cz