Právní aktuality 23.6.2014 - 30.6.2014


Dohoda s Andorrou o výměně informací v daňových záležitostech(30.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 11.6.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 33/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech.

Dohodou podepsanou v Madridu dne 11.6.2013 byla mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím sjednána spolupráce na bázi výměny informací, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a vymáhání vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní všeho druhu a pojmenování. Jde především o informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a zajištění úhrady těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 5.6.2014.

Novela advokátního tarifu(30.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 120/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Nálezem Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 25/12 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb. došlo ke dni 7.5.2013 ke zrušení tzv. přísudkové vyhlášky, tedy vyhlášky č. 484/2000 Sb. Od toho okamžiku byla vyhláška č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif, jediným předpisem, který stanoví sazby odměny advokáta včetně mimosmluvní odměny. Stal se rozhodujícím podkladem při rozhodování o náhradě nákladů řízení. Je založen na principu, kdy je pro každý specifikovaný úkon právní služby advokáta stanovena výše advokátovy odměny, která je pak základem pro určení výše náhrady nákladů řízení uložené soudem té straně, jež neměla úspěch ve sporu, a to straně, která úspěch naopak měla.

Obecně lze, dle důvodové zprávy, cíl právě publikované novely definovat v intencích snahy o snížení částky, kterou je povinna nahradit úspěšné straně neúspěšná strana občanského soudního řízení v těch věcech, kde jde o nižší hodnoty peněžitého plnění, o němž je rozhodováno. Jde o reakci na aktuální situaci, kdy zejména v případě bagatelních pohledávek dochází k jevu podrobněji rozebranému ve výše uvedeném nálezu. Ten lze asi nejjednodušším způsobem popsat jako postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoli pro pohledávku samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhradu nákladů řízení. To je obecně považováno za vedoucí k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, za zahlcování soudní soustavy a za veskrze společensky nepřijatelné.

Právě publikovanou novelou se Ministerstvo spravedlnosti pokouší tomuto jevu zamezit. Výše náhrady nákladů je dle jeho slov snížena do té míry, aby už absolutní výše nákladů nemotivovala účastníky řízení k uplatnění pohledávky právě především pro částku nákladů, ale aby současně úspěšné straně sporu stále ještě umožnila získat zpět účelně vynaložené náklady na právní zastoupení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Novela vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením(30.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 116/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Novela se týká náležitostí průkazu osoby se zdravotním postižením, který je, jakožto veřejná listina, primárně upraven zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Podrobnosti pak stanoví právě novelizovaná vyhláška č. 388/2011 Sb.

Dle důvodové zprávy jde především o to, že v návaznosti na právní úpravu přijatou po zrušení karty sociálních systémů a na nově definovaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením došlo ke změně výše uvedeného zákona. Ta nastolila jakési přechodné řešení, jímž se stal dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením. Obsahově není mezi tímto dočasným průkazem a průkazem osoby se zdravotním postižením rozdílu. Odlišují se však ve své podobě, ve způsobu provedení a především v ochranných prvcích, kterými dočasný průkaz oplývá jen v minimální a nejnezbytnější míře. Minimalizace ochranných prvků však z dlouhodobého hlediska, s přihlédnutím k rozsahu a obsahu benefitů, které z držitelství průkazu osoby se zdravotním postižením plynou, a rovněž pro náklady, které s tím souvisí, není dle Ministerstva práce a sociálních věcí dlouhodobě udržitelná.

Proto považuje ministerstvo za nezbytné zcela naplnit zmocňovací ustanovení obsažené v § 34a odst. 8 výše uvedeného zákona, a to také s přihlédnutím k omezené době platnosti dočasných průkazů. Právě publikovanou novelou má být tomuto zmocnění učiněno zadost bez jakýchkoliv kompromisů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních(30.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 115/2014 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Jsou jí nově stanoveny požadavky technického provedení fotografie, obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře i žadatele o vydání zbrojního průkazu, výše odměny a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře, požadavky na zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy, povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice, způsob vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení cvičných střeleb, způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin nebo vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení, oznámení a předepsaný elektronický formulář podle § 73a odst. 7 zákona o zbraních.

Nová vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Infodeska.cz