Právní aktuality 23.5.2012 - 31.5.2012


31-05-2012 ::: Novela zákona o archivnictví a spisové službě

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 167/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

K rozsáhlé novelizaci zákona o archivnictví a spisové službě, která čítá více než dvě stovky novelizačních bodů, bylo především přistoupeno jako k realizaci legislativního naplnění usnesení vlády č. 197 ze dne 1.3.2010 k návrhu věcného záměru zákona o Národním digitálním archivu a digitálních archiváliích. Novelou je také reagováno na závěry vyhodnocení zkušeností praxe s právními úpravami, jež byly do zákona o archivnictví a spisové službě vtěleny zákonem č. 190/2009 Sb. jakožto jedním z legislativních promítnutí strategie efektivní veřejné správy v souvislosti s rozvojem informačních technologií vymezujícím základní podmínky užívání dokumentů v digitální podobě, resp. provozování elektronických systémů spisové služby. Záměrem zákonodárce bylo nyní doplnit komplex právních vazeb, které s danou problematikou souvisejí, a tím jednak dokončit a zpřesnit systém zásad pro nakládání s dokumenty v digitální podobě, jednak zajistit jednotný právní rámec pro jejich výběr a ukládání. Novela se rovněž zabývá podmínkami akreditace a vlastní odbornou činností digitálních archivů.

Vedle zákona o archivnictví a spisové službě je zákonem novelizováno bezmála pět desítek dalších zákonů, mezi nimi např. zákon o elektronickém podpisu, občanský soudní řád, zákon o účetnictví a další. Zrušuje se nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2012.

31-05-2012 ::: Prezident vetoval zákon o podporovaných zdrojích energie

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 165/2012 Sb. zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

V plánu legislativních prací vlády, z něhož nový zákon vzešel, bylo původně počítáno jen s novelizací dosavadního zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Jelikož však bylo potřeba provést rozsáhlé úpravy vyplývající především z transpozice směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, bylo rozhodnuto namísto novelizace stávajícího zákona zpracovat a předložit návrh zákona nového. Dosavadní právní úprava prezentovaná zákonem č. 180/2005 Sb. a jeho novelami se tak s účinností nového zákona zrušuje.

Dle důvodové zprávy zákon zejména přináší změnu modelu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a nový způsob výplaty podpory elektřiny z těchto zdrojů. Nově upravuje také podporu tepla z obnovitelných zdrojů, ale i z druhotných energetických zdrojů, a kombinované výroby elektřiny a tepla, tedy problematiku, která byla prozatím soustředěna v energetickém zákoně. Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů má být nově orientována více tržně, přičemž je patrná tendence přesměrovat ji z formy pevných výkupních cen na systém zelených bonusů.

Prezident republiky k zákonu uplatnil své výhrady, když využil svého práva suspenzivního veta, zákon nepodepsal a dne 14.3.2012 vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Poslanecká sněmovna však svým usnesením ze dne 9.5.2012 na zákonu setrvala.

Vedle nové právní úpravy, kterou zákon přináší, také novelizuje zákon o hospodaření energií, energetický zákon, zákon o odpadech a s účinností od 30.5.2012 také zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013, obsahuje však mnoho ustanovení, která nabývají účinnosti již dnem 30.5.2012, respektive 1.1.2015.

31-05-2012 ::: Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

Dne 30.5.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 163/2012 Sb. vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
Další z prováděcích vyhlášek k novému chemickému zákonu, tedy k zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), byla Ministerstvem životního prostředí vydána k provedení jeho § 17 odst. 2 a § 20 odst. 6. Ve své podstatě nahrazuje právní úpravu prezentovanou dřívější vyhláškou č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, která byla novým chemickým zákonem zrušena. Cílem je opět dosáhnout plné slučitelnosti národní právní úpravy v oblasti chemických látek s právní úpravou Evropské unie. Vyhláška je totiž projevem transpozice směrnice EP a Rady 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe a směrnice EP a Rady 2004/10/ES o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek, obsaženou právní úpravou také navazuje na přímo použitelná nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Nově v podrobnostech upravuje zásady správné laboratorní praxe, průběh vstupní a periodické kontroly a auditu studie, rozsah informací, které mají být poskytnuty při vstupní a periodické kontrole a auditu studie, náležitosti zprávy o průběhu vstupní a periodické kontroly a auditu studie a vzor příslušného osvědčení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.6.2012.

31-05-2012 ::: Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Dne 30.5.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 162/2012 Sb. vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi.

Prováděcí vyhláška k novému chemickému zákonu je Ministerstvem životního prostředí vydávána k přiblížení se stavu plné slučitelnosti národní právní úpravy v oblasti chemických látek a směsí s právní úpravou Evropské unie. Je projeve transpozice směrnice EP a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, navazuje zároveň na přímo použitelné nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Konkrétně byla vydána podle § 14 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), aby podrobně upravila jednak skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi, pro které je možno podat žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona, jednak funkční chemické skupiny a chemické prvky, které je možno použít při tvorbě názvu podle tohoto ustanovení. Nová vyhláška představuje přechodnou právní úpravu platnou do konce května 2015, kdy má začít v plném rozsahu platit pro členské státy přímo použitelné nařízení (EU) č. 1272/2008.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.6.2012, platnosti pozbude uplynutím dne 31.5.2015.

29-05-2012 ::: Chelčicko – Lhenické ovoce bylo zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení

Dne 24.5.2012 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 134, str. 6-7, zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 434/2012 ze dne 16.5.2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chelčicko – Lhenické ovoce (CHZO)).

Na základě tohoto nařízení je označení Chelčicko – Lhenické ovoce (CHZO) zapsáno v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Zapsaný název od té chvíle požívá ochrany ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20.3.2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Nařízení vstupuje v platnost dnem 13.6.2012.

29-05-2012 ::: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tři národní přírodní rezervace a dvě národní přírodní památky
Dne 25.5.2012 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny pod čísly 154 - 158/2012 Sb. vyhlášky o vyhlášení národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a stanovení jejich bližších ochranných podmínek.
Vyhláškami vydanými podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Národní přírodní rezervaci Červené blato, Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step, Národní přírodní památku Medník, Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště a Národní přírodní památku Jestřebské slatiny.

Všechny vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.7.2012.

Infodeska.cz