Právní aktuality 23.3.2011- 4.4.2011


04-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

Dne 1. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 88/2011 Sb. vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu.

Ministerstvo vnitra vydáním vyhlášky reaguje na nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008, když vyhláškou stanovuje technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů obsažených v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu cizince, kterému byl na území ČR povolen trvalý anebo dlouhodobý pobyt, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, a to včetně postupu při pořizování biometrických údajů u osob s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro pořízení zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce, technické podmínky a postup při pořizování podpisu výše uvedených osob a způsob provedení tohoto podpisu, a nakonec podmínky zpracování protokolu o zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji a jeho vzor.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011.

04-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Dne 1. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 89/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2009/111/ES, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení, v oblasti pravidel pro převod rizik, když má dle důvodové zprávy znamenat její dokončení.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.

04-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nové nařízení o technických požadavcích na hračky

Dne 1. 4. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 86/2011 Sb. nařízení vlády o technických požadavcích na hračky.
Nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, které se včetně svých novelizačních nařízení č. 340/2008 Sb. a 1/2010 Sb. zrušuje. Nově jsou tak v souladu se směrnicí EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček upraveny technické požadavky na hračky a podmínky pro jejich uvádění na trh.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 20. 7. 2011.

04-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Dne 25. 3. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 73/2011 Sb. zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.

Zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky jakožto správní úřad s celostátní působností a účetní jednotka, stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Zákonem jsou také novelizovány více než tři desítky zákonů v čele se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon se s pochopením nesetkal ani v Senátu, který jej zamítl, ani u prezidenta republiky, který jej nepodepsal a vrátil se svými připomínkami zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Poslanecká sněmovna na něm setrvala.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011 s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem 25. 3. 2011.

23-03-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o pohonných hmotách

Dne 22. 3. 2011 podepsal prezident republiky zákon ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle důvodové zprávy projevem transpozice směrnice EP a Rady č. 2009/30/ES do českého právního řádu, když jde o její částečnou transpozici, kdy jsou transponovány některé povinnosti a definice, konkrétně ty týkající se oblasti uplatňování biopaliv v dopravě. Dalším impulsem předkladateli pak byla potřeba upravit oblast veškerého prodeje pohonných hmot mimo prodejů na čerpacích stanicích tak, aby se omezila možnost případných daňových úniků.
V brzké době lze očekávat publikaci zákona ve Sbírce zákonů.

23-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Dne 23. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 72/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Novelizace, ke které Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo, je především projevem implementace Směrnice Komise 2009/112/ES, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS, a Směrnice Komise 2009/113/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2011.

23-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

Dne 23. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 71/2011 Sb., vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Vyhláška byla vydána Ministerstvem financí dle ust. § 41c odst. 11 zákona o bankách, když stanoví formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést podle § 41c odst. 3 zákona o bankách a poskytnout Fondu pojištění vkladů v případě, kdy není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám, nebo v případě ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad tímto fondem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.

Infodeska.cz