Právní aktuality 23.11.2011 - 29.11.2011


29-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Dne 29. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 349/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Novela má dle důvodové zprávy ambici vyřešit několik dílčích nedostatků, na jejichž odstranění čeká zejména realitní a bankovní sektor. Odstraněn má být neduh spočívající v možnosti podávat zjevně neúspěšné žaloby na určení vlastnického práva k nemovitosti či na neplatnost právního úkonu, na základě kterého má k převodu práva dojít, s cílem dosáhnout přerušení vkladového řízení až do vydání pravomocného rozhodnutí soudu. S těmito praktikami směřujícími k poškození konkurence se bylo dle důvodové zprávy možné setkat. Má dojít ke korekci úpravy podávání žalob proti zamítavým rozhodnutím katastrálních úřadů o vkladu práv, která doposud mohla způsobovat duplicitní zápisy práv pro různé osoby či znehodnocení nemovitostí zástavními právy či věcnými břemeny, očekává se také vyřešení problému starých zástavních práv převzatých z pozemkových knih. Nadto zákon vytváří základ pro elektronickou komunikaci s úřadem podáváním návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práv k nemovitostem prostřednictvím standardizovaného formuláře, který stanoví Český úřad zeměměřičský a katastrální vyhláškou. Zákonodárce si tedy kladl za cíl vyřešit novelou několik velmi rozličných problémů, kterými byla dosavadní právní úprava zatížena.

Vedle toho dochází k novelizaci zákona o správních poplatcích, kdy jsou dosavadní poplatky vztahující se k řízení před katastrálním úřadem upravené v položce 120 sazebníku zvýšeny na dvojnásobek. Např. přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí bude nově zpoplatněno částkou 1.000,- Kč oproti dosavadním pěti set korunám. Zákonodárce to zdůvodňuje jednak skutečností, že od roku 1994 nebyl tento poplatek zvýšen, jednak odkazuje na právní úpravy několika evropských zemí, v nichž jsou správní úkony katastrálních úřadů zpoplatněny řádově vyššími sazbami.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

29-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nový zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

Dne 29. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 350/2011 Sb. zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon, který je projevem transpozice směrnic 67/548/EHS, 1999/45/ES, 2004/9/ES a 2004/10/ES, a který přímo navazuje na několik nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajících se chemických látek, upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky, správnou laboratorní praxi a působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí. Zákon se vztahuje na látky, látky obsažené ve směsi nebo předmětu a směsi, naopak na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu rostlin a biocidní přípravky se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení a označování.

Vedle toho se zákonem zrušuje zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 219/2004 Sb., č. 232/2004 Sb., č. 234/2004 Sb., č. 139/2009 Sb. a č. 265/2010 Sb., a to včetně jejich novel. Rovněž je novelizováno deset právních předpisů, mezi nimi např. zákon o inspekci práce, zákon o požární ochraně nebo zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

29-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Dne 29. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 347/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novela nově určuje platovou základnu státních zástupců ve výši 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně č. 236/1995 Sb. Tímto opatřením má být od roku 2012 obnovena vzájemná vyváženost odměňování soudců a státních zástupců.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

29-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Dne 23. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 341/2011 Sb. zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Cílem zákonem nově založené právní úpravy je dle důvodové zprávy vytvořit systém nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců vybraných bezpečnostních sborů, jakými jsou policie, celní správa či vězeňská služba, a generální inspekce. Zákonem, kterým se zřizuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jakožto ozbrojený bezpečnostní sbor, má být zajištěna nezávislá kontrola zákonnosti chování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, potažmo zaručeno dodržování právních předpisů v těchto sborech.

V souvislosti s přijetím nové právní úpravy dochází také k novelizaci dalších pětadvaceti právních předpisů, mezi nimi např. trestního řádu, zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákona o silničním provozu, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů či zákona o Policii České republiky.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012 s výjimkou několika ustanovení (včetně § 1 odst. 1, kterým se Generální inspekce zřizuje) nabývajících účinnosti dnem 23. 11. 2011.

29-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Dne 23. 11. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 338/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

Energetický regulační úřad novou vyhláškou stanovil nové znění přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., ve které jsou obsaženy indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami. Tyto technické a ekonomické parametry je dle vyjádření Energetického regulačního úřadu potřeba v čase měnit, a to s ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé. Klíčová byla pro úřad aktualizace technicko ekonomických parametrů malých vodních elektráren, výroben využívajících energii bioplynu a fotovoltaických elektráren.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 11. 2011.
Infodeska.cz