Právní aktuality 22.1.2014 - 4.2.2014


Smlouva mezi ČR a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti (04.02.2014)

Dne 7.1.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 1/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Smlouva podepsaná dne 22.6.2012 byla uzavřena za účelem prohloubit a posílit policejní spolupráci při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, a to zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech náležitých úrovních. Spolupráce se bude vztahovat na všechny formy trestné činnosti. Podnětem k uzavření této smlouvy bylo, dle preambule, vzrůstající znepokojení nad nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména nad zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i nad obchodováním s lidmi.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 1.1.2014.

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (04.02.2014)

Dne 27.1.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 2/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech otevřená k podpisu od 25.1.1988 byla jménem České republiky podepsána dne 26.10.2012. Její smluvní strany, kterými jsou členské státy Rady Evropy a členské země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), jsou si na jejím základě povinny poskytovat vzájemnou správní pomoc v daňových záležitostech. Tato správní pomoc typicky zahrnuje výměnu informací, a to včetně souběžných daňových šetření a účasti na daňových šetřeních v zahraničí, pomoc při vymáhání, včetně předběžných opatření, ale i doručování dokumentů. Byla sjednána v kontextu rozvoje mezinárodního pohybu osob, kapitálu, zboží a služeb, který i přes své významné přínosy na druhou stranu zvýšil možnosti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků. Vychází se z předpokladu, že koordinované úsilí mezi státy a větší míra spolupráce jejich daňových orgánů může mít v boji proti daňovým únikům jedině pozitivní vliv.

Úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dnem 1.2.2014.

Novela nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek(03.02.2014)

Dne 21.1.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 10/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizační nařízení schválené ještě předchozí, v té době již dosluhující vládou dle jejích slov reaguje na krizovou situaci v hospodářském vývoji klíčových průmyslových podniků a na negativní vývoj zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, navyšuje hmotnou podporu při vytváření nových pracovních míst, ale také uzpůsobuje předmětnou právní úpravu nedávné novele zákona o investičních pobídkách. Konkrétně hmotná podpora zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, která je upravena v prvním paragrafu novelizovaného nařízení, byla jednorázově navýšena z 50.000 Kč na částku 200.000 Kč.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.2.2014.

Novela nařízení o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (03.02.2014)

Dne 21.1.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 11/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

Nařízení novelizující v ještě ne tak dávné době vydané nařízení o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování upravuje jeho normativní text u některých parametrů pro investování fondů kvalifikovaných investorů.

Nařízení nabylo účinnosti, s výjimkou některých jeho ustanovení, dnem 1.2.2014.

Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (03.02.2014)

Dne 21.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 13/2014 Sb. vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Vyhláška vydaná podle § 27 zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech nově v podrobnostech upravuje náležitosti návrhu pozemkových úprav, pravidla postupu při provádění pozemkových úprav, ale také obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6 uvedeného zákona. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Dle důvodové zprávy potřeba zcela nové vyhlášky vyplynula především z vydání zákona č. 503/2012 Sb., který, vedle dalšího, novelizoval zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. A právě novelizovanému znění tohoto zákona v současné době již zrušená vyhláška přestala vyhovovat, stejně tak jako aktuálním potřebám praxe. To má nová vyhláška napravit, rovněž má dojít k upřesnění některých postupů a obsahu náležitostí návrhu pozemkových úprav při řízení o pozemkových úpravách.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.2.2014.

Infodeska.cz