Právní aktuality 22.1.2013 - 30.1.2013


30-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky

Dne 29.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 25/2013 Sb. sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo).

Státní volební komise splnila svou povinnost uloženou jí zákonem o volbě prezidenta republiky a vyhlásila celkový výsledek volby prezidenta republiky, jejíž první kolo se konalo ve dnech 11. a 12. 1. 2013, druhé kolo pak ve dnech 25. a 26. 1. 2013. V prvním kole žádný z kandidátů zvolen nebyl, ve druhém kole získal první postoupivší kandidát, pozdější vítěz a budoucí prezident republiky Miloš Zeman při počtu hlasů 2 717 405 podíl 54,80%, druhý z postoupivších kandidátů, Karel Schwarzenberg, pak získal hlasů 2 241 171 , jeho podíl činil 45,19%.

30-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení o technických požadavcích na hračky

Dne 29.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 24/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Dle odůvodnění bylo k novelizaci přistoupeno za účelem adekvátní reakce na vývoj příslušné evropské legislativy. Na základě doporučení z roku 2008 byly směrnicí 2009/48/ES o bezpečnosti hraček stanoveny hodnoty limitů pro kadmium, jež musí hračky splňovat. V roce 2009 však Evropský úřad pro bezpečnost potravin dospěl k závěru, že tolerovatelný týdenní příjem kadmia již není s ohledem na nová zjištění týkající se toxikologie kadmia vyhovující, a proto stanovil tolerovatelný týdenní příjem nový. Následně tak byla vydána směrnice 2012/7/EU, jež limity kadmia stanovené směrnicí 2009/48/ES mění s ohledem na nově zjištěné hodnoty. Právě vydané nařízení tyto nově stanovené hodnoty reflektuje a implementuje směrnici v novelizovaném znění do českého právního řádu.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 20.7.2013.

30-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Dne 30.1.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 22/2013 Sb. vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Vyhláška byla Ministerstvem zemědělství vydána k provedení několika ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, když reaguje na jeho novelizaci provedenou s účinností ke dni 1.1.2013 zákonem č. 359/2012 Sb. Cílem jejího přijetí je dle důvodové zprávy především řádná implementace příslušné evropské legislativy představované nařízením č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, směrnicí 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a směrnicí 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat. Má také ambici sjednotit principy fungování kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání.

V rámci konsolidace předmětné právní úpravy dochází ke zrušení vyhlášky č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, novelizovány jsou také vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, a vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.1.2013.

30-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček

Dne 30.1.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 21/2013 Sb. vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení § 7a odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání upravuje v podrobnostech podmínky chovu psů a podmínky chovu koček, jimiž se musí řídit sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, chovatelé, kteří jsou jejich členy, a podnikatelé, jež se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat. Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravy prezentovanou vyhláškou č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.1.2013.

30-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MPSV o vyhlášení výše platových základen pro určení platu státních zástupců a soudců

Dne 22.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 17/2013 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Pod č. 18/2013 Sb. pak bylo zveřejněno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle prvního ze sdělení byla platová základna pro určení platu státních zástupců vyhlášena pro rok 2013 ve výši 56 571,07 Kč, platová základna pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců pak byla dle druhého ze sdělení vyhlášena pro rok 2013 ve výši 62 856,75 Kč.

30-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF o emisních podmínkách nových dluhopisů České republiky

Dne 22.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 15/2013 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 %.

Dle sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele a v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitáhodnota dluhopisu byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 28.1.2013, datem splatnosti pak den 28.7.2016.

Infodeska.cz