Právní aktuality 21.3.2013 - 8.4.2013


Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití(08.04.2013)

Dne 5.4.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 84/2013 Sb. nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití.

Nařízení je vydáváno podle § 1 odst. 4 a § 2 odst. 6 současně s nařízením vydaného zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Je, stejně jako uvedený zákon, součástí transpozice směrnice 2012/4/EU, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití, a nově stanoví požadavky na jednoznačné označení výbušnin a seznam výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené zákonem.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 5.4.2013.

Novela zákona o daních z příjmů (08.04.2013)

Dne 3.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 80/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi došlo s účinností od 1.1.2013 k doplnění zákona o daních z příjmů o ustanovení, podle něhož nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob příjmy z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a příjmy z jejich prvního prodeje. Dani z příjmů právnických osob tak v důsledku toho neměly podléhat nejen příjmy získané bezúplatným nabytím uvedeného majetku od státu, ale ani příjmy získané jeho prvním prodejem. Nový zákon na tuto situaci reaguje, když dle jeho důvodové zprávy měla tímto vzniknout uvedeným poplatníkům dvojí výhoda, a to osvobozením od daně z příjmu při bezúplatném nabytí majetku na straně jedné, a osvobozením od daně z příjmu při jeho prvním prodeji na straně druhé. V této kumulaci osvobození byla spatřována asymetrie daňového břemene, která mohla vést k vychýlení vnímání daňové spravedlnosti a rovného postavení před zákonem. Zákon tedy reflektuje dohodu učiněnou ve věci projednání a schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a ze zákona o daních z příjmů vypouští výjimku v případě zdanění příjmů získaných prvním prodejem majetku nabytého podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Zákon nabyl účinnosti dnem 3.4.2013.

Vyhláška o energetické náročnosti budov (08.04.2013)

Dne 29.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 78/2013 Sb. vyhláška o energetické náročnosti budov.

Vyhláška byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vydána k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona o hospodaření energií, přičemž v souladu se směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a v návaznosti na nařízení Komise č. 244/2012, kterým se tato směrnice doplňuje, nově, dle svých úvodních ustanovení, stanovuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a rovněž umístění průkazu v budově. Impulsem k jejímu vydání bylo přijetí zákona č. 318/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon o hospodaření energií, když tímto krokem byla do českého právního řádu implementovala právě již zmíněná směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Vyhláška plně nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, která již svým obsahem nové harmonizované právní úpravě nevyhovovala, a proto se s účinností právě vydané vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.4.2013.

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče(08.04.2013)

Vyhláška vydaná k provedení § 52 písm. a § 60 zákona o specifických zdravotních službách je projevem transpozice směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci do českého právního řádu. Upravuje v souladu se závazky vyplývajícími z členství v mezinárodních organizacích, jako je Mezinárodní organizace práce, organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově. V zákoně o specifických zdravotních službách totiž bylo přistoupeno ke komplexní úpravě problematiky pracovnělékařských služeb, v právě publikované vyhlášce jakožto v jeho prováděcím právním předpisu dochází k podrobnějšímu rozpracování dané problematiky. Cílem pracovnělékařských služeb má dle důvodové zprávy být zajištění prevence poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, zlepšování jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

V případě vyhlášky jde v podrobnostech o postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti k přípravě na povolání, v průběhu přípravy na povolání, k práci nebo službě, včetně rozsahu nezbytných vyšetření a seznam nemocí, stavů a vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k uvedeným činnostem.

S účinností nové vyhlášky se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, oznámená v částce 2/1968 Sb., a směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR oznámená v částce 20/1970 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.4.2013.

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (08.04.2013)

Dne 5.4.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 83/2013 Sb. zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Zákon byl přijat, aby bylo učiněno zadost povinnosti transponovat do českého právního řádu směrnici 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití, a především její novelizační směrnici 2012/4/EU, která zmírňovala některé dopady směrnice 2008/43/ES na podnikatelský sektor především co se výrobků nepředstavujících extrémně vysoké riziko zneužití k trestné činnosti týče.

Novým zákonem se nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovaná zákonem č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, který se s účinností nového zákona zrušuje. Oproti původně navrhované novelizaci dosavadního zákona se tato cesta ukázala jako schůdnější, neboť dle důvodové zprávy neznamenala tak rozsáhlý, legislativně i technicky složitý a pro budoucí adresáty nepřehledný zásah.

Ve vztahu k označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití tedy právě vydaný zákon nově upravuje povinnosti osob podnikajících v oboru výbušnin a působnost orgánů státní správy. Vztahuje se na výbušniny dle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a naopak se nevztahuje na výbušniny, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbory nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes nebo při přeletu nad naším územím.

Zákon nabyl účinnosti dnem 5.4.2013.

Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (03.04.2013)

Dne 25.3.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 71/2013 Sb. nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vláda nařízení vydala k provedení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, na jehož základě lze poskytnout institucionální podporu na věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací, přičemž podmínky pro ocenění stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Nařízením je stanoveno, kdo o ocenění rozhoduje a kdo jej uděluje, do jaké výše může být kým uděleno, a specifikuje se rozpočtová kapitola, ze které jsou finanční prostředky poskytovány. Upřesněna jsou také kriteria výběru kandidáta na ocenění.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 15.4.2013.

Novela vyhlášky č. 486/2005 Sb. (03.04.2013)

Dne 25.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 73/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Cílem této novely je provést ve vyhlášce změny související s vydáním vyhlášky k provedení § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích; jde o vyhlášku č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, jež nabyla účinnosti dnem 1.11.2012. Dle důvodové zprávy jsou prostřednictvím novelizace promítnuty do právní úpravy také zkušenosti z dosavadní aplikace novelizované vyhlášky, konkrétně jde o nové rozdělení žádostí na standardizované a nestandardizované. V novelizované právní úpravě má být dosaženo především sjednocení rozsahu uchovávaných a poskytovaných provozních a lokalizačních údajů vymezených vyhláškou č. 357/2012 Sb., terminologie obou zmíněných vyhlášek má být rovněž sjednocena.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

Novela vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (03.04.2013)

Dne 25.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 72/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Novela se dotýká opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka týkajících se nákaz včel. Praktické zkušenosti totiž ukázaly, že je jejich právní úprava příliš přísná. Dle důvodové zprávy jsou v některých případech v rámci zdolávání nákaz likvidována i ta včelstva, která by mohla být za stanovených podmínek zachována. Opatření dle novelizované právní úpravy mají v zájmu zachování chovu včel stále splňovat přísná kriteria, ale nemají ve svém důsledku nadále znamenat nadměrnou likvidaci zdravých včelstev. Při zjištění a potvrzení nákaz včel mají být propříště prováděna pouze nezbytná opatření k jejich zdolávání.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (03.04.2013)

Dne 25.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 74/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

Novela byla přijata s cílem upravit seznam vysoce rizikových a rizikových biologických agens uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 v reakci na nové vědecké poznatky a nomenklaturní změny biologických agens, včetně nomenklaturních změn v rámci legislativy Evropské unie přijaté v oblasti vývozu stanovených látek (jde o nařízení Rady (ES) 428/2009) a změn seznamů mezinárodního kontrolního režimu Australská skupina. Dle důvodové zprávy bylo potřeba také změnit, doplnit a upřesnit stávající právní úpravu v těch ohledech, ve kterých ji lze považovat za nevyhovující požadavkům praxe. Reagováno je rovněž na probíhající elektronizaci veřejné správy úpravou formy způsobu předávání údajů Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2013.

Novela zákona o integrované prevenci (03.04.2013)

Dne 19.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 69/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novelou má být především učiněno zadost novým požadavkům na vnitrostátní právní úpravu integrované prevence, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Zohledněna jsou rovněž témata vycházející z kritického rozboru stávajícího stavu povolovací praxe. Dle důvodové zprávy má být změnami posílena role nejlepších dostupných technik (tzv. BAT - Best Available Techniques), na jejich základě zvýšen důraz na ochranu půdy a podzemních vod, jednoznačně vymezena inspekce zařízení v režimu integrované prevence, optimalizovány postupy při výměně informací o BAT, zajištěna podpora nově vznikajících technik a zaveden informační systém o integrované prevenci. V obecné rovině zákonodárce definoval cíl této novelizace tak, že jí má být dosaženo, při plné transpozici nových požadavků směrnice o průmyslových emisích v části upravující oblast integrované prevence, dalšího snížení emisí znečišťujících látek a zlepšení životního prostředí při současném zvýšení efektivity povolovacího procesu, snížení nadbytečné administrativní zátěže a optimalizaci legislativních povinností.

Vedle zákona o integrované prevenci je novelizován také zákon o odpadech a zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 19.3.2013.

Novela zákona o léčivech (03.04.2013)

Dne 19.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 70/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Novela má dle důvodové zprávy vytvořit především podmínky k tomu, aby byla Česká republika i nadále plnohodnotným účastníkem regulačního systému Evropské unie v oblasti léčiv a aktivně přispívala k celkové funkčnosti a efektivitě tohoto systému, ale také aby odborná kapacita regulačních institucí sledovala vývoj nových poznatků a technologií za účelem maximálních odborných záruk v oblasti ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí ve vztahu k léčivým přípravkům. Zákon je novelou upravován v důsledku přijetí směrnice 2010/84/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci. Dochází rovněž k transpozici směrnice 2011/62/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce, kdy jsou do zákona o léčivech promítnuta relevantní ustanovení evropského práva týkající se ochrany před možným vstupem padělaných léčiv na trh. Měněna jsou také ustanovení, jež dle poznatků získaných v průběhu rozhodovací a aplikační praxe vykazovala nedostatky.

Zákon nabývá účinnosti, s mnoha výjimkami, dnem 2.4.2013.

Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost (03.04.2013)

Dne 19.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 68/2013 Sb. zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon umožňuje změnit právní formu občanského sdružení vzniklého podle zákona o sdružování občanů na obecně prospěšnou společnost. Při takové změně se sdružení, jehož právní forma se změní, nezruší ani nezanikne, jen se změní jeho právní poměry. Nová právní úprava je dle důvodové zprávy nástrojem k řešení situace těch sdružení, která se stala poskytovateli služeb nikoliv svým členům, ale veřejnosti, přičemž jde zejména o služby sociální, a svou činností se tak dostala do postavení, které odporuje pojetí sdružení dle zákona o sdružování občanů. Vzhledem k dopadu činností těchto sdružení na široký okruh příjemců jejich služeb není reálně možné rozhodovat o rozpuštění takových sdružení, proto je umožněna jejich přeměna na obecně prospěšné společnosti. Daná možnost je časově omezena, o změně lze rozhodnout nejpozději do 31.12.2013. To je lhůta, která má stačit k tomu, aby sdružení přizpůsobilo svou právní formu novým požadavkům, a která současně zohledňuje nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

Infodeska.cz