Právní aktuality 21.1.2012 - 27.1.2012


27-01-2012 ::: Novela vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

Dne 26.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 27/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou Ministerstvo dopravy reaguje na znění zákona o pozemních komunikacích po novelizaci provedené zákonem č. 133/2011 Sb., kdy § 87a odst. 9 nově stanoví, že vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. Uvedené zmocňovací ustanovení má být právě vydanou novelou naplněno. Ta tedy do vyhlášky vkládá nové ustanovení § 18a stanovící vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.2.2012.

27-01-2012 ::: Rada jmenovala zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Dne 24.1.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 19, str. 17 - 20, zveřejněno rozhodnutí Rady 2012/33/SZBP ze dne 23.1.2012 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě.

Jako zvláštní zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě byl rozhodnutím jmenován na období od 1.2.2012 do 30.6.2013 Andreas Reinicke. Jeho mandát vychází z cílů politiky EU týkajících se mírového procesu, které mimo jiné zahrnují všeobecný mír, jehož by mělo být dosaženo na základě příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, madridských zásad, cestovní mapy, předchozích dohod zúčastněných stran a arabské mírové iniciativy, dvoustátní řešení, kdy budou Izrael a demokratický, celistvý, životaschopný, mírový a svrchovaný palestinský stát existovat bok po boku v bezpečných a uznávaných hranicích a těšit se normálním vztahům se svými sousedy, řešení izraelsko-syrského a izraelsko-libanonského konfliktu, řešení postavení Jeruzaléma jako budoucího hlavního města dvou států, spravedlivé, životaschopné a dohodnuté řešení problému palestinských uprchlíků a konečně pokračování mírového procesu s cílem dosáhnout konečné dohody o právním postavení a vytvoření palestinského státu, včetně posílení úlohy Kvarteta pro Blízký východ jako ručitele cestovní mapy, zejména s cílem sledovat dodržování povinností, které pro obě strany vyplývají z cestovní mapy, a v souladu se všemi mezinárodními snahami o nastolení všeobecného arabsko-izraelského míru. Mandát zvláštního zástupce může být z rozhodnutí Rady ukončen před vypršením doby, na níž byl stanoven.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 23.1.2012.

27-01-2012 ::: Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

Dne 26.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 30/2012 Sb. vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy.

Vyhláška, kterou Energetický regulační úřad vydal podle § 98a odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, nově stanoví náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu. Energetický regulační úřad vydáním vyhlášky reaguje na nové zmocnění, které do energetického zákona vložil novelizační zákon č. 211/2011 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.1.2012.

27-01-2012 ::: Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách

Dne 26.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 28/2012 Sb. vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách.

Vyhláška vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách. Ta se společně se svými novelami s účinností nové vyhlášky zrušuje. Nová vyhláška tedy nově stanoví, co se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění také považuje za studium na středních školách, jde-li o studium uskutečňované v České republice.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

27-01-2012 ::: Novela vyhlášky o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
Dne 24.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 24/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
Novela dle důvodové zprávy především odstraňuje duplicitní ustanovení o předávání účetních záznamů a údajů finančních výkazů Ministerstvu financí, které je předmětem vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 449/2009 Sb.. Má také snížit požadavky na rozsah podkladů doposud předávaných Ministerstvu financí kapitolami státního rozpočtu, územními samosprávnými celky, Regionálními radami regionů soudržnosti a státními fondy pro vypracování státního závěrečného účtu, a to z toho důvodu, že uvedené údaje má ministerstvo možnost získat z jiných zdrojů. Legislativně-technicky novela nahrazuje znění příloh č. 1 až 4 zněním novým.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.1.2012.

Infodeska.cz